Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar (0-17 år). Typ 1-diabetes (insulinberoende diabetes) är den helt dominerande gruppen. I Sverige är cirka 7000 barn och ungdomar drabbade, varav drygt 1200 i Västra Götaland.

Behandlingen med insulin är livslång. För att undvika framtida komplikationer är det viktigt att bland annat blodsockernivån inte är för hög. Genom allt bättre behandlingsmetoder och uppföljningsrutiner har blodsockernivåerna successivt förbättrats. Målet är att så många barn och ungdomar som möjligt skall ha ett långtidsvärde för blodsocker (HbA1c) som är mindre än 57 mmol/mol, och att så få som möjligt skall ha värden som är över 70 mmol/mol.

Till avsnittet finns också en fördjupningsanalys av diabetesvården för barn i Västra Götaland 2010 - 2014, publicerad 151210. En sammanfattning av analysen visas längst ner på sidan medan den kompletta rapporten nås via den vidhängande länken.

Under mätperioden 2010 till 2015 sågs en successiv förbättring av blodsockernivåerna i såväl Västra Götaland som i riket. År 2010 hade 26 procent av barn och ungdomar i Västra Götaland med diabetes ett HbA1c mindre än 57 mmol/mol. År 2016 hade siffran stigit till 56 procent. Resultaten för VGR var under första delen av mätperioden något sämre än riksgenomsnittet men de senaste tre åren är resultaten snarast något bättre. Ett av sex centra i regionen redovisar resultat som är bättre riksgenomsnittet. Ett center är sämre än riksgenomsnittet och övriga fyra centra har resultat som i stort följer riksgenomsnittet. Fem av sex centra i Västra Götaland når det regionala målet att minst 85 % av barnen skall ha HbA1c mindre än 70 mmol/mol.

I åtgärderna för att förebygga och behandla eventuella diabeteskomplikationer ingår också att minst 80 procent av barnen från 10 års ålder skall genomgå ögonbottenfotografering vart annat år, samt att blodtryck och äggvita (albumin) i urin kontrolleras en gång årligen. I årets redovisning har definitionerna anpassats så att de är identiska med de som används i SwediabKids årsrapport. Med denna definition når varken riket, Västra Götaland eller merparten av sjukhusen i Västra Götaland de utsatta målet och de inomregionala skillnaderna är betydande.

 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 57 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 57 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår, och anger andelen som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 57 mmol/mol (Svenskt vårdprogram för barndiabetes, Sjöblad, Studentlitteratur 2008).

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som når mål för HbA1c har ökat i såväl Västra Götaland som i riket, från cirka 30 % 2010 till drygt 50 % 2014. Därefter planar kurvorna ut. Under perioden 2010 till 2011 var resultaten bättre i riket än i Västra Götaland. Från 2013 till 2015 var resultaten bättre i Västra Götaland men år 2016 har andelen i såväl riket som Västra Götaland stannat på cirka 55 %.

Ålder och diabetesduration påverkar blodsockerkontrollen*. I siffrorna för år 2016 är det drygt 20 procentenheter fler barn i åldrarna 0-9 år som når mål för god blodsockerkontroll jämfört med äldre barn och tonåringar.

*Fördjupningsrapport diabetes hos barn

Könsskillnader: År 2016 var det något fler pojkar än flickor når mål för HbA1c 57 mmol/mol. Skillnaderna är dock inte statistiskt säkra, varken i riket eller Västra Götaland.

Skillnader inom regionen: Skillnader finns inom regionen där andelen år 2016 som når HbA1c < 57 mmol/mol är högst för NU-Uddevalla (75,3 %) och lägst för SkaS-Skövde (43,4,1 %). Skillnaden är statistiskt säker.

DSBUS har fram till 2012 haft resultat som varit något sämre än riksgenomsnittet. Därefter har resultaten hela tiden förbättrats och åren 2014-2015 var resultaten bättre än i riket. År 2016 har skillnaden dock jämnats ut då resultatet för DSBUS stabiliserats runt 57 mmol/mol och resultatet för riket stigit till nästan 55 mmol/mol.

NU-Trollhättan följde i stort riksgenomsnittet fram till 2012. År 2013 var andelen med HbA1c < 57 mmol/mol lägre än i riket men därefter har andelen succesivt ökat så att den de senaste åren pendlat runt riksgenomsnittet.

Resultaten för NU-Uddevalla har under hela mätperioden varit bättre än i riket. För år 2016 är skillnaden 20 procentenheter.

SkaS-Lidköping har under i princip hela mätperioden haft resultat som varit någon procentenhet bättre än i riket.

SkaS-Skövde har under hela mätperioden haft resultat som varit lägre än riksgenomsnittet. År 2013 nådde man riksgenomsnittet, men därefter har andelen med HbA1c < 57 mmol/mol minskat så att den år 2016 är cirka 12 procentenheter lägre än i riket.

SÄS-Borås har också fram till 2012 haft resultat som varit något sämre än rikets. Åren 2013-2014 var resultaten cirka 8 procentenheter bättre än riket. Från år 2015 är andelen med HbA1c < 57 mmol/mol i stort sett på samma nivå som i riket.

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 70 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie 2010 -2016.

Regionalt mål: Minst 85 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år, där målsättningen är att de skall ha ett årsmedelvärde för HbA1c < 57 mmol/mol. Vid höga HbA1c (≥ 70 mmol/mol) ökar drastiskt risken att patienten tidigt utvecklar allvarliga komplikationer. Såväl nationellt som internationellt görs därför stora satsningar för att minska andelen patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår, och anger andelen som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 70 mmol/mol.

Regional målnivå: Minst 85 procent bör enligt nuvarande riktlinjer ha ett HbA1c < 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn med typ 1-diabetes och HbA1c < 70 mmol/mol har succesivt ökat i såväl riket som i Västra Götaland, från drygt 70 till nästan 90 procent under perioden 2010 till 2016. Resultaten i Västra Götaland är år 2016 som i riket. Det finns en klar skillnad mellan åldersgrupperna. I åldersgruppen 0-9 år har cirka 98 % ett HbA1c < 70 mmol/mol, och bland äldre barn och tonåringar är andelen 85 %.  

Skillnader inom regionen: Även om regionen som helhet når det regionala målet om 85 % med HbA1c < 70 mmol/mol, fanns 2016 en viss skillnad inom regionen. Högst andel har SkaS-Lidköping (96,2 %), och lägst SkaS-Skövde (81,4 %). Skillnaden är statistiskt säker. SkaS-Skövde når inte det regionala målet om 85 %, vilket däremot de övriga sjukhusen gör.

Könsskillnader: Ingen säker könsskillnad i vare sig riket eller Västra Götaland.

Andel barn med typ 1-diabetes som kontrollerat blodtrycket senaste året

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal barn enligt nedan som kontrollerat blodtryck respektive år.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Swediabkids.

Vad visar indikatorn: Förhöjt blodtryck är vid diabetes en komplicerande faktor där skador på små och stora blodkärl på sikt kan leda till njurskador, synnedsättning, amputation, hjärtinfarkt och stroke. Kontroll av blodtryck, samt vid behov behandling, är därför av stor vikt för att förebygga framtida komplikationer. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som under respektive år genomgått mätning av blodtryck. Enligt Swediabkids rekommenderas mätning av blodtryck minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl riket som i Västra Götaland har cirka 70 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat blodtrycket respektive år. Varken Västra Götaland eller riket når således rekommenderat mål om minst 80 %.

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns signifikanta skillnader i andelen barn 10-17 år som kontrollerat blodtrycket senaste året. Högst andel har SÄS-Borås (81,8 %) och lägst NU-Trollhättan (50,5 %). Endast SÄS-Borås når det rekommenderade målet om minst 80 %.

Könsskillnader: Inga könsskillnader i riket eller Västra Götaland. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år och år 2016.

Andel barn med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal barn enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering respektive år eller någon gång de två föregående åren.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan de små blodkärlen i ögonbotten påverkas, vilket innebär skada på näthinnan och synnedsättning. Risken för ögonbottenförändringar ökar med stigande ålder och med ökande diabetesduration. Med tidig upptäckt genom ögonbottenfotografering kan i många fall skadorna behandlas och synnedsättning begränsas eller förhindras.

Enligt vårdprogrammet skall ögonbotten undersökas vartannat år från tio års ålder. Målnivån är minst 80 %. Enligt Swediabkids avses undersökning respektive år eller någon gång de två föregående åren.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som undersökts senaste två åren har minskat något, såväl i Riket som Västra Götaland. I riket har år 2016 72 % av barnen i åldrarna 10-17 år undersökts. I Västra Götaland har andelen varit någon procentenhet högre. Varken riket eller Västra Götaland når således år 2016 målnivån om minst 80 % undersökta . 

Skillnader inom regionen: De flesta centra i Västra Götaland når målet om minst 80 % ögonbottenundersökta. Endast NU-Uddevalla och NU-Trollhättan har lägre andel undersökta och andelen vid NU-Trollhättan är dessutom klart lägre än riksgenomsnittet. 

Könsskillnader: Inga könsskillnader varken i riket eller i Västra Götaland. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år, och år 2016.

Andel patienter med typ 1-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal barn enligt nedan som kontrollerat albumin i urin respektive år.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Njurarna kan skadas vid diabetes, och läckage av albumin i urinen kan vara ett tecken på njurpåverkan. Kontroll av njurfunktionen genom regelbunden mätning av albumin i urin är därför viktigt för tidig upptäckt av njurpåverkan. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som respektive år genomgått kontroll av albumin i urin, oavsett metod. Enligt Swediabkids rekommenderas kontroll av albumin i urin minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har drygt 50 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat albumin i urin senaste året. I Västra Götaland var andelen något högre (56 %). Varken Västra Götaland eller riket når således rekommenderat mål.  

Skillnader inom regionen: Inget av sjukhusen i Västra Götaland når rekommenderat mål även om SÄS-Borås är nära med 77 % kontrollerade. Skillnaderna inom regionen är dock stora, de varierar från 77 % vid SÄS-Borås till drygt 14 % vid NU-Trollhättan.

Könsskillnader: Inga skillnader var sig i Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2016 och barn 10-17 år.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

Fördjupningsanalys - Diabetes hos barn i Västra Götaland 2010 - 2014