Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar drygt 8 000 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika och strålbehandling.

Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2016 är 99 procent.

Data i diagrammen presenteras per hälso- och sjukvårdsnämnd samt för Västra Götalandsregionen och riket. 

Karta över hälso- och sjukvårdsnämnderna samt befolkningsstatistik


Multidisciplinär konferens

Källa: Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, 2016-10-12.

Vilka år avses: Diagnosår 2011-2015.

Täljare: Patienter som diskuterats på multidisciplinär konferens.

Nämnare: Registrerade patienter som fått diagnos under tiden 2011-2015.

Vad visar indikatorn:  Indikatorn redovisar andelen patienter som diskuterades vid multidiciplinär konferens (MDK).

MDK är ett globalt vedertaget arbetssätt som implementerats i cancervården i syfte att säkra jämlik bedömning av hög kvalitet, korta beslutsvägar och öka följsamheten till vårdprogram och behandlingsriktlinjer. MDK innebär en schemalagd, återkommande och strukturerad värdering av patienten utifrån diagnostiska och behandlingsrelaterade perspektiv. Genom samverkan mellan olika discipliner får patienten en behandlingsrekommendation baserad på flera experters synpunkter. Dessutom kan MDK användas för att identifiera patienter som kan behandlas inom kliniska studier. 

Vid konferensen efter operation presenteras analyser av tumörvävnaden. Sedan tas ett gemensamt beslut om patientens rekommenderade postoperativa (adjuvanta) medicinska behandling. I vissa fall diskuteras också behov av ytterligare operation. Efter konferensen informeras patienten både om operationsresultatet och rekommenderad adjuvant behandling. 

Resultaten ger en bild av om regionen har en struktur och process för omhändertagandet av patienter med bröstcancer och hur ofta den används. 

Målnivå: 100 procent.

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götaland uppnår 99 procent täckning av MDK-konferens, vilket är helt i linje med riket i övrigt och är ett mycket bra resultat. De få fall som inte diskuteras utgörs exempelvis av patienter på sjukhem och liknande vilket gör att 100 procents täckning inte alltid är möjligt.

Skillnader inom regionen: Inga skillnader föreligger inom regionen.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan kön. 

Väntetid från första besök till behandlingsstart

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2014–2019 

 

 

Vad visar indikatorn: Väntetider är processmått som är viktiga för den som måste vänta. Det finns flera sätt att redovisa väntetider där det tydligaste är att visa hur stor andel patienter som har behandlats före en viss tidpunkt. Vägen in i processen kan vara antingen via mammografiscreening, remiss från andra vårdgivare eller att patienten själv söker direkt till bröstenhet med mammografi. Våren 2016 infördes Standardiserade vårdförlopp (SVF). Då ersattes de gamla tidsmålen med kortare ledtider. Omhändertagande i SVF omfattar alla individer som bedöms ha en välgrundad misstanke om cancer och tiden till start av behandling av bröstcancer ska vara maximalt 4 veckor för 80 procent av patienterna.

Målnivå: 14 dagar

Västra Götaland jämfört med riket: Ledtiden har tyvärr ökat i regionen jämfört med riket. Syftet med SVF är att dessa ledtider ska kortas framöver.

Skillnader inom regionen: Ledtiderna skiljer sig åt mellan bröstenheterna i regionen, där Uddevalla, Skövde, Lidköping, Borås och Varberg har bra ledtider, medan Göteborg har betydligt längre ledtid beroende på bristande operationskapacitet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjort flera förändringar under början av 2017 vilket medfört ökad operationskapacitet vilket förhoppningsvis leder till kortare ledtider framgent.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan kön.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder).

 

Vad visar indikatorn: Överlevnaden vid bröstcancer kan beskrivas på många olika sätt och Socialstyrelsen har sedan flera år rapporterat detta, och för de senaste analyserade grupperna 2008-2012 var den relativa fem-årsöverlevnaden 87,7 procent.

En egenhet med bröstcancerdiagnosen är att återfall ofta sker sent och att överlevnaden trots återfall kan vara relativt lång. Därför ger överlevnaden efter 10 år en betydligt bättre beskrivning av prognosen för denna patientgrupp. 

Målnivå: Finns ingen.

Västra Götaland jämfört med riket: I huvudsak är det ingen skillnad i regionen jämfört med riket avseende överlevnad. Den lilla skillnad som finns kan i huvudsak förklaras av skillnader som beror på tumörernas storlek och samsjuklighet i patientgrupperna.

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns mindre skillnader i överlevnad. Den lilla skillnad som finns kan i huvudsak förklaras av skillnader som beror på tumörernas storlek och samsjuklighet i patientgrupperna.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan kön.