Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna.

I Sverige diagnosticeras cirka 11 500 personer varje år, varav drygt 3 800 har melanom och drygt 6 300 har skivepitelcancer. Inräknat förstadier och basalcellscancer, den lindrigaste hudcancertypen.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter med melanom är den relativa femårsöverlevnaden 95 procent hos kvinnor och 91 procent hos män.

Information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • 12 procent av patienterna som genomgått utvidgad kirurgi på grund av en tumör större än 1 mm diskuterades på multidisciplinär konferens.
  • Medianväntetiden i Västra Götalandsregionen från första besök till start av behandling är 59 dagar.
  • Den relativa femårsöverlevnaden för malignt melanom är 93 procent.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2016 är 100 procent.

Data i diagrammen presenteras per hälso- och sjukvårdsnämnd samt för Västra Götalandsregionen och riket. 

Karta över hälso- och sjukvårdsnämnderna samt befolkningsstatistik


Publicerad 2017-06-28 Uppdaterad 2017-06-28

Multidisciplinär konferens

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Indikatorn redovisar andelen patienter som diskuterades vid multidiciplinär konferens (MDK).

MDK är ett globalt vedertaget arbetssätt som implementerats i cancervården i syfte att säkra jämlik bedömning av hög kvalitet, korta beslutsvägar och öka följsamheten till vårdprogram och behandlingsriktlinjer. MDK innebär en schemalagd, återkommande och strukturerad värdering av patienten utifrån diagnostiska och behandlingsrelaterade perspektiv. Genom samverkan mellan olika discipliner får patienten en behandlingsrekommendation baserad på flera experters synpunkter. Dessutom kan MDK användas för att identifiera patienter som kan behandlas inom kliniska studier.

Målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götalandsregionen diskuteras 12 procent av patienterna som genomgått utvidgad kirurgi på grund av en tumör större än en milimeter.  

Regionen ligger klart efter riket där nästan 49 procent av patienterna diskuteras på MDK. Dock är det endast patienter som befinner sig i stadium tre och fyra som behöver diskuteras på MDK på grund av deras avancerade sjukdom.

Skillnader inom regionen: Det är stor skillnad på hur måga fall som diskuteras på MDK mellan de olika hälso- och sjukvårdsnämndsområdena. Detta kan eventuellt bero på att det upptäcks fler fall med en bättre prognos i en del av områdena jämfört med andra hälso- och sjukvårdsnämndsområden. Men detta kräver en djupare analys.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks i senare stadium och borde därför diskuteras oftare på MDK. Så var fallet år 2011-2015. 

Väntetid från första besök till behandlingsstart

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2011-2016

Mått: Tid från första läkarbesök till start av behandling (sentinel node, utvidgad kirurgi). Median samt 25:e och 75:e percentil i antal dagar, dvs. dag då hälften, respektive 25 % eller 75 % av patienterna slutfört ledtiden.

Urval: Alla registrerade patienter som påbörjat behandling 2011-2016.  Negativa väntetider och väntetider större än 365 dagar har exkluderats.

Vad visar indikatorn:  Indikatorn visar tid från första läkarbesöket till start av behandling med utvidgad kirurgi och eventuellt sentinel node biopsi.

Sentinel node biopsi är ett ingrepp som görs under operation av hudmelanomet som vuxit ner i huden för att ta bort den första lymfkörtel som cancercellerna når vid en eventuell spridning. 

Målnivå: 33 dagar från första besöket till start av behandling.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götalandsregionen är medianväntetiden 59 dagar. Den största anledningen till den långa väntetiden är att sentinel node biopsierna främst görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

På grund av att patienter med hudmelanom och patienter med bröstcancer står i samma kö är väntetiden just nu 6–7 veckor. Västra Götalandsregionen har nästan lika lång väntetid som riket.

Skillnader inom regionen: Medianväntetiden i regionen varier från 74–43 dagar.

Könsskillnader: Inga skillnader går att utläsa.

Fem års relativ överlevnad

Källa: Vården i siffror

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Mått: Relativ 5-årsöverlevnad vid malignt hudmelanom. Avser patienter 30–89 år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden.

 

 

Vad visar indikatorn:  Den relativa femårsöverlevnaden vid hudmelanom.

Målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden är 93 procent i Västra Götalandsregionen och 92 procent i riket. När det kommer till överlevnad är tidig upptäckt viktig. Region lyckas ofta med att upptäcka hudmelanom i tid men inte alltid. Dermatoskopiremisser via telemedicin hade underlättat avsevärt vid tidig upptäckt. Hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vann Dagens Medicins pris Guldskalpellen 2013 för teledermatoskopi. Sedan har det dröjt 4–5 år utan att tekniken har införts i regionen på grund av att datasystem måste standardiseras.

Under den här tiden har patienter haft en ökad risk för metastasering jämfört med vissa andra delar av landet. Det är därför angeläget att Västra Götalandsregionen snabbt inför tekniken för att minska onödigt lidande och kostnader.

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Kvinnor har en högre överlevnad än män då kvinnors hudmelanom upptäcks i tidigare stadium.