Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år med prostatacancer. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer (27 procent), intermediärriskcancer (34 procent), högriskcancer (19 procent) och metastaserad cancer (18 procent). 

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. 

PSA står för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln. PSA finns vanligen i små mängder i blodet och det är det värdet som mäts genom PSA-provet.

Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Fyra nya läkemedel med effekt på kastrationsresistent prostatacancer har blivit tillgängliga sedan 2014.

Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högriskprostatacancer har införts i hela landet.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • 74 procent av de med nyupptäckt högriskcancer diskuteras på multidisciplinär konferens (målnivå 80 procent).
  • Medianväntetiden från remiss till start av kurativt syftande behandling är 97 dagar (målnivå 50-68 dagar). 

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2016 är 100 procent.

Data i diagrammen presenteras per hälso- och sjukvårdsnämnd samt för Västra Götalandsregionen och riket. 

Karta över hälso- och sjukvårdsnämnderna samt befolkningsstatistik


Multidisciplinär konferens

 

Källa: Nationella prostatacancerregistret/RATTEN

Vilka år avses: Diagnosår 2011-2016

 

Täljare: Fall som diskuterats på multidisciplinär konferens.

Nämnare: Registrerade patienter med högrisk tumörer och ålder till och med 80 år som fått diagnos under tiden 2011-2016.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visa andel män som är högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser, som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK). Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer.

MDK är ett globalt vedertaget arbetssätt som implementerats i cancervården i syfte att säkra jämlik bedömning av hög kvalitet, korta beslutsvägar och öka följsamheten till vårdprogram och behandlingsriktlinjer. MDK innebär en schemalagd, återkommande och strukturerad värdering av patienten utifrån diagnostiska och behandlingsrelaterade perspektiv. Genom samverkan mellan olika discipliner får patienten en behandlingsrekommendation baserad på flera experters synpunkter. Dessutom kan MDK användas för att identifiera patienter som kan behandlas inom kliniska studier. Definitionen av multidisciplinärkonferens i Nationella prostatacancerregistret är att urolog, onkolog och kontaktsjuksköterska deltar.

Målnivå: Målnivån är att minst 80 procent av aktuella patienter diskuteras på MDK.

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götalandsregionen ligger på 74 procent jämfört med nästan 76 procent i riket vilket är en tydlig förbättring med 2014 (44 procent) och 2015 (58 procent). Det ligger således strax under riksgenomsnittet och under målnivån på 80 procent. 

Skillnader inom regionen: Andelen män som diskuteras på MDK varierar över regionen från så lågt som 33 procent (privaturologer) till 80 procent vid vissa sjukhus. Endast ett par sjukhus uppnår målnivån på 80 procent.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Väntetid från remiss till start av behandling

 

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2011-2016

Vad visar indikatorn: Tid från remiss till start av behandling. Median samt 25:e och 75:e percentil i antal dagar, dvs. dag då hälften, respektive 25 procent eller 75 procent av patienterna slutfört ledtiden.

Alla registrerade patienter som påbörjat behandling 2011-2016. Fall då registrerad behandlingsstart ligger före remiss eller då väntetiden överstiger 365 dagar har uteslutits.

Målnivå: Målnivån beror på riskkategori. Vid högriskcancer är målnivån 50-61 dagar beroende på behandlingsstrategi. 

Västra Götaland jämfört med riket: Mediantiden från remiss till behandlingsstart för högriskpatienter i Västra Götalandsregionen är 97 dagar vilket är något bättre än riksgenomsnittet på 108 dagar men mycket långt från målvärdet.

Skillnader inom regionen: Mediantiderna varierar inom regionen från 89 till 114 dagar.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.