Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Tjocktarmscancer är tillsammans med ändtarmscancer en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Cancertumörer som sitter i de nedersta 15 centimetrarna av tarmen kallas ändtarmscancer. Tumörer i andra delar av tjocktarmen kallas för tjocktarmscancer. Det finns också en ovanlig typ av cancer i nedersta delen av ändtarmen som kallas analcancer eller cancer i ändtarmsöppningen.

Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer. De flesta av dem som insjuknar, 75 procent, är över 65 år och omkring fem procent är under 50 års ålder. Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Dagens behandlingsmetoder har ökat möjligheterna att bli botad. Symtomen visar sig ofta tidigt och de flesta har stora chanser att bli botade ifall man snabbt kontaktar vården.

Den vanligaste behandlingen är att operera bort tumören genom ett snitt i magen. Man kan också behöva behandling med cellhämmande läkemedel, cytostatika.

Sedan maj 2016 görs utredning och undersökningar enligt ett standardiserat vårdförlopp som är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Syftet är också att ge en mer jämlik och patientfokuserad vård över hela landet. 

Femårsöverlevnaden har förbättrats under de senaste decennierna. För patienter diagnosticerade med tjocktarmscancer 2005 - 2009 var femårsöverlevnaden 61 procent för män och 65 procent för kvinnor.

Indikatorerna nedan visar bland annat att:

  • 94,4 procent av patienter som planeras för operation med nyupptäckt tjocktarmscancer diskuteras på multidisciplinär konferens (målnivå fler än 90 procent).
  • Medianväntetiden från remiss till start av behandling är 35 dagar (målnivå 39 dagar).
  • Den relativa femårsöverlevnaden är 66 procent (målnivå 67 procent).

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2016 är 99,3 %.


Multidisciplinär konferens

Källa: Svenska kolorektalcancerregistret

Vilka år avses: Diagnosår 2011-2016

Täljare: Fall som diskuterats på multidisciplinär konferens inför operation

Nämnare: Patienter registrerade i kolorektalregistret med tjocktarmscancer som fått diagnos under tiden 2011-2016. Patienter som genomgått endoskopisk polypektomi som enda åtgärd har exkluderats.

Vad visar indikatorn: Här visas andelen patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Både akuta fall och planerade operationer ingår. 

MDK är ett globalt vedertaget arbetssätt som implementerats i cancervården i syfte att säkra jämlik bedömning av hög kvalitet, korta beslutsvägar och öka följsamheten till vårdprogram och behandlingsriktlinjer. MDK innebär en schemalagd, återkommande och strukturerad värdering av patienten utifrån diagnostiska och behandlingsrelaterade perspektiv. Genom samverkan mellan olika discipliner får patienten en behandlingsrekommendation baserad på flera experters synpunkter. 

Målnivå: Den nationella målnivån är att fler än 90 procent av de icke akuta fallen ska diskuteras på MDK. Cirka 20 procent opereras akut och där hinner man sällan diskutera fallen inför operation.

Västra Götaland jämfört med riket: Inom Västra Götalandsregionen diskuteras 82.4 procent och i riket 84,2 procent av patienter med nyupptäckt tjocktarmscancer på multidisciplinär konferens.

Skillnader inom regionen: De senaste åren har alla sjukhus i regionen mycket likartade andelar.

Könsskillnader: Fler män (84,9 procent) än kvinnor (80 procent) diskuteras på multidisciplinär konferens.

Väntetid från remiss till behandlingsstart

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2011-2016

Vad visar indikatorn:  Tid från utfärdande av remiss till start av behandling (operation eller cytostatika). Median samt 25:e och 75:e percentil i antal dagar, det vill säga dag då hälften respektive 25 procent eller 75 procent av patienterna slutfört ledtiden.

Registrerade patienter med tjocktarmscancer som påbörjat behandling 2011-2015. Fall då registrerad behandlingsstart ligger före remiss eller då väntetiden överstiger 365 dagar har uteslutits.

Målnivå: Målet är att behandling startas inom 39 dagar efter remiss. Sedan SVF (standariserat vårdförlopp) infördes i maj 2016 har väntetiderna i regionen kraftigt förbättrats, och närmar sig stadigt målnivån.  

Västra Götaland jämfört med riket: Medianväntetiden från remiss till behandlingstart i Västra Götalandsregionen är 36 dagar och i riket 35 dagar. Varken regionen eller riket når målet att 80 procent ska behandlas inom 39 dagar.

Skillnader inom regionen: De sjukhus som har flest patienter har generellt något längre väntetider än de andra sjukhusen men förbättringar ses överallt. 

Könsskillnader: Data saknas.

Relativ femårsöverlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Relativ femårsöverlevnad vid tjocktarmscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden). 

Målnivå: Målet för 2016 är en relativ femårsöverlevnad på 67 procent.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden i regionen är samma som för riket (66 procent) och når nästan upp till målnivån på 67 procent. 

Skillnader inom regionen: Endast mycket små icke-signifikanta skillnader mellan de olika sjukhusen i regionen. 

Könsskillnader: Kvinnor har en något bättre överlevnad än män, vilket är svårt att förklara då vården i övrigt är jämlik.