Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetesvården i Västra Götaland är mycket god, ofta är resultaten klart bättre än riksgenomsnittet.

God blodsockerkontroll är mycket viktigt i behandlingen av diabetes. Andelen patienter med god blodsockerkontroll är högre i Västra Götaland än i riket, och nästan alla sjukhus i regionen når mål för god blodsockerkontroll. De flesta sjukhus når också målet med att minska andelen patienter med dåligt kontrollerad diabetes, även om vissa regional skillnader finns. Flera sjukhus har till och med resultat som är betydligt bättre än rekommenderade mål för blodsockerkontroll.

Behandling av förhöjda blodfetter och förhöjt blodtryck är viktiga delar i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer till diabetessjukdomen. Även här är resultaten för Västra Götaland goda, ofta bättre eller på ungefär samma nivå som riket även om varken Västra Götaland eller riket ännu når målet för god blodtryckskontroll.

Vid diabetes finns risk för så kallade diabeteskomplikationer, där känsel och cirkulation i framförallt fötterna påverkas. I ögonbottnarna kan blodkärl skadas med risk för synnedsättning och blindhet. Njurarna kan ta skada med njursvikt som följd. För att kunna hitta tidiga tecken på sådana komplikationer rekommenderas att patientens fötter undersöks årligen, att äggvita (albumin) i urinen kontrolleras årligen som screening för njurskada och att ögonbottnarna undersöks med ögonbottenfotografering vart annat år. Även om det finns inomregionala skillnader i hur ofta dessa kontroller görs, är resultaten för Västra Götaland relativt goda jämfört med riksgenomsnitten. Ögonundersökningar och kontroll av albumin i urin görs i högre grad än i riket, medan antalet fotunderökningar skulle behöva öka. Ögonundersökningar och fotundersökningar skulle också behöva öka generellt, i såväl Västra Götaland som riket, om Socialstyrelsens rekommenderade målnivåer skall kunna nås.  

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten om diabetesvård når ni via denna länk. SVEUS Värdebaserad uppföljning av diabetesvård 2015-06.pdf   


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Andel med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Regionalt mål: Minst 20 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Målnivå: Enligt regionala riktlinjer (2016) bör minst 20 % av patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes ha blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c < 52 mmol/mol ökat från cirka 16 till 21 procent. I Västra Götaland har andelen med god blodsockerkontroll varit högre än i riket under hela mätperioden. Andelen har ökat från drygt 18 % år 2010 till 25 % år 2016. Resultaten gäller för alla åldersgrupper i intervallet 18 - 79 år. Endast i åldersgruppen 80 år och äldre är andelen med HbA1c < 52 mmol/mol klart betydligt lägre.

Skillnader inom regionen: Samtliga enheter utom Praktikertjänst (Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus) når det regionala målet om 20 % eller mer med god blodsockerkontroll. Flera av sjukhusen har också resultat där 25-30 % av patienterna har god blodsockerkontroll vilket är klart bättre än riksgenomsnittet.

Diabetesvården vid Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus drivs sedan april 2015 av Praktikertjänst. Resultaten som här presenteras är således inte en beskrivning av hur väl diabetesvården fungerar i Praktikertjänsts regi utan de speglar i förta hand hur tidigare vård fungerat.   

Könsskillnader: I åldersgruppen 18-79 år är det ingen statistiskt säker skillnad mellan män än kvinnor med HbA1c < 52 mmol/mol, varken i riket eller Västra Götaland. Avser 2016.

Andel med dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie 2010 -2016.

Regionalt mål: Mindre än 20 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c > 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med höga HbA1c utgör en riskgrupp för framtida komplikationer. Nationellt Programråd för Diabetes har därför via SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i mars 2014 tagit fram ett handlingsprogram för typ 1-diabetes i syfte att minska andelen patienter med höga HbA1c så att onödiga framtida diabeteskomplikationer kan förebyggas. VGR har, likt flera andra landsting, genom Regionala Diabetes Rådet initierat ett kraftfullt arbete för att närmaste åren få till stånd en förbättring. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som har dålig blodsockerkontroll med HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att < 20 % av patienterna skall ha HbA1c > 70 mmol/mol. Denna målnivå är således inte direkt tillämplig för åren 2010 - 2014. Det regionala målet i Västra Götaland är att < 20 % skall ha ett HbA1c > 70 mmol/mol. 

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c > 70 mmol/mol minskat från cirka 31 till 20 procent. I Västra Götaland har minskningen varit snabbare, från 28 till 17 procent. Västra Götaland når rekommenderad målnivå. Det gäller däremot inte alla åldersgrupper. I åldersgrupperna 18-29 år samt 80 år och äldre är andelen med dåligt blodsockerkontroll cirka 25 % medan den är < 20 % för övriga åldersgrupper.

Skillnader inom regionen: Även om variationen inom Västra Götaland är stor når 11 av 14 enheter det regionala målet om färre än 20 % med dålig blodsockerkontroll. Det är framförallt i de norra delarna av Västra Götaland som andelen med dåligt kontrollerad diabetes är hög. Vid SÄS är nivån strax över 20 %, det vill säga nära målnivån. Övriga enheter når målet och flera enheter har mycket goda resultat med få patienter med dåligt kontrollerat blodsocker. 

Diabetesvården vid Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus drivs sedan april 2015 av Praktikertjänst. Resultaten som här presenteras är således inte en beskrivning av hur väl diabetesvården fungerar i Praktikertjänsts regi utan de speglar i förta hand hur tidigare vård fungerat.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18-79 år är det ingen statistiskt säker skillnad mellan män än kvinnor med HbA1c > 70 mmol/mol, varken i riket eller Västra Götaland. Avser 2016. 

 

Andel med typ 1-diabetes och systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I åldersgruppen 18-79 år är det 93-94 % av patienterna som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Andelen är någon procentenhet högre i Västra Götaland jämfört med riket. I åldersgruppen 65-79 år är andelen 85 % och vid högre ålder sjunker andelen till 83 %

Skillnader inom regionen: Nästan alla sjukhusen i Västra Götaland har resultat som är bättre eller på nivå som i riket. Endast Capio Lundby Närsjukhus och SkaS-Skövde har lägre andel med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg än i riket.

Könsskillnader: Det är i såväl riket som Västra Götaland cirka en procentenhet fler kvinnor än män i åldersgruppen 18-79 år som har systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Skillnaderna är statistiskt säkra. Jämförelserna baseras på år 2016.

Andel med god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2016.

Regionalt mål: Minst 90 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes och blodtryck < 140/85 mm Hg.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att minst 90 % av patienterna skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg. Denna målnivå är således inte direkt tillämplig för åren 2010 - 2014. Det regionala målet i Västra Götaland är att att minst 90 % av patienterna skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl riket som Västra Götaland har cirka 75 procent ett blodtryck < 140/85 mm Hg. I Västra Götaland är andelen några procentenheter högre än i riket men varken Västra Götaland eller riket når målet om minst 90 % med god blodtryckskontroll. Andelen har också varit relativt konstant över tid, från 2010 till 2016. Andelen med god blodtryckskontroll sjunker med stigande ålder, från 89 % i den yngsta åldersgruppen till 56 % i den äldsta.

Skillnader inom regionen: Såväl blodtrycksgräns som målnivå är nya nya varför man inte kan förvänta att alla enheter ännu skall ha nått målet. Skillnaderna inom regionen är också relativt stora. Frölunda specialistsjukhus når målet om minst 90 % med god blodtryckskontroll. Trots att de övriga ännu inte når målnivån har sex enheter resultat som är bättre än riksgenomsnittet och sex enheter resultat som inte säkert skiljer sig från riket. Endast vid SkaS-Skövde och de sjukhus som sedan april 2015 ingår i Praktikertjänst har lägre andel med god blodtryckskontroll jämfört med riket.

Diabetesvården vid Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus drivs sedan april 2015 av Praktikertjänst. Resultaten som här presenteras är således inte en beskrivning av hur väl diabetesvården fungerar i Praktikertjänsts regi utan de speglar i förta hand hur tidigare vård fungerat.

Könsskillnader: Det är i såväl riket som Västra Götaland cirka 6-9 procentenheter fler kvinnor än män med blodtryck < 140/85 mm Hg. Jämförelsen avser patienter 18 år och äldre.

 

Andel med typ 1-diabetes som når målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L