Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I många delar är vården av typ 2-diabetes god i Västra Götaland, andelen med god blodsockerkontroll är bättre än i riket och allt fler patienter får bättre blodtrycksbehandling och bättre hjälp med förhöjda blodfetter. Men på flera områden har resultaten försämrats senaste åren och det finns klara inomregionala skillnader i Västra Götaland.

Drygt hälften av alla patienter med typ 2-diabetes i Västra Götaland har god blodsockerkontroll. Även om andelen med god blodsockerkontroll fortfarande är något högre i Västra Götaland än i riket så har resultatet försämrats de senaste två till tre åren. Dessutom finns en viss inomregional skillnad där två hälso- och sjukvårdsnämndsområden (HSN-områden) har bättre resultat än riket och två sämre. Detsamma gäller andelen patienter med dålig blodsockerkontroll. En viss försämring har setts i Västra Götaland de senaste två åren och varken Västra Götaland eller riket når Socialstyrelsens rekommenderade mål att färre än 10 procent av patienterna skall ha dålig blodsockerkontroll.

Vid diabetes är det viktigt att minska risken för hjärt- kärlkomplikationer varför förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter skall behandlas. I Västra Götaland är det fler som har välbehandlat blodtryck jämfört med riket men det finns inomregionala skillnader och varken Västra Götaland eller riket når Socialstyrelsens rekommenderade mål. Samma förhållande ses för behandling av blodfetter, resultaten blir allt bättre men det finns skillnader inom Västra Götaland där resultaten är bättre än riket i vissa HSN-områden och sämre i andra. 

De små blodkärlen kan skadas vid diabetes vilket kan drabba blodcirkulationen i ögon, njurar, underben och fötter. Med regelbundna kontroller kan problem upptäckas i tid och åtgärdas. Vid typ 2-diabetes rekommenderas därför ögonbottenfotografering vart tredje år samt årliga kontroller av fötter och äggvita i urinen. I Västra Götaland har andelen kontrollerade minskat över tid. Andelen kontrollerade i Västra Götaland är lägre än i riket och varken Västra Götaland eller riket når Socialstyrelsens mål för ögonbottenfotografering respektive fotundersökning.  


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-08

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med god blodsockerkontroll, det vill säga som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland sågs högst andel patienter med god blodsockerkontroll under åren 2013-2014. Därefter har resultaten försämrats från cirka 58 % till 52 %, men fortfarande är andelen något högre i Västra Götaland jämfört med riket.

I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen med god blodsockerkontroll cirka fem procentenheter lägre jämfört med gruppen 18 år och äldre.  

Skillnader inom regionen: I samtliga Hälso- och sjukvårdsnämndsområden ses en försämring sedan 2013/2014, men HSN-Göteborg och HSN-Västra har fortfarande resultat som är något bättre än riksgenomsnittet. I HSN-Norra är andelen med god blodsockerkontroll på samma nivå som i riket medan den är något lägre i HSN-Södra och HSN-Östra.

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan. 

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är andelen kvinnor som når god blodsockerkontroll något högre än andelen män. Jämförelsen avser år 2016 och 18 år och äldre. 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie 2010 till 2016.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c > 70 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård dålig blodsockerkontroll, det vill säga HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att mindre än 10 % skall ha HbA1c > 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen med dålig blodsockerkontroll är drygt 10 % i såväl Västra Götaland som riket, det vill säga man når nästan målnivån. Andelen har tidigare varit lägre i Västra Götaland jämfört med riket, men sedan 2014 har det skett en försämring så att resultatet år 2016 snarast tenderar att vara sämre i Västra Götaland. I åldersgrupperna 80 år och äldre är det cirka 12 % som har dålig blodsockerkontroll.

Skillnader inom regionen: De senaste åren ses i samtliga HSN en viss försämring. Andelen med dålig blodsockerkontroll har ökat något, men endast i HSN-Södra är andelen säkert högre än i riket. Inget av de fem HSN-områderna når dock rekommenderat mål (< 10 %).

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan.     

Könsskillnader: Andelen med dålig blodsockerkontroll är något högre för män jämfört med kvinnor, såväl i riket som i Västra Götaland. Skillnaden är statistiskt säker i riket. Jämförelserna avser 2016 och ålder 18 år och äldre.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under hela mätperioden ses en långsam ökning av andelen patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. för åldersgruppen 18-79 år har andelen i Västra Götaland ökat från cirka 80 % till 85 %. Resultaten för Västra Götaland har under hela mätperioden varit något bättre än riksgenomsnittet. I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen med systoliskt blodtryck något lägre, cirka 78 %.

Skillnader inom regionen: Jämförelsen görs på åldersgruppen 18-79 år. I HSN-Norra och HSN-Östra är andelen med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg något fler än i riket och övriga HSN-områden. I HSN-Göteborg, HSN-Södra och HSN-Västra är andelen på samma nivå som i riket.

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan.  

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 - 79 år ses ingen könsskillnad varken i riket eller i Västra Götaland. Jämförelserna baseras på år 2016.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2016.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter med god blodtryckskontroll. Det betyder andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, och med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att minst 65 % skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Trenden visar en något ökande andel över tid, från 50,9 % i riket år 2010 till 53,8 % år 2016. I Västra Götaland var resultatet något bättre (55,3 %). I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen med god blodtryckskontroll drygt 52 %. Varken riket eller Västra Götaland når således rekommenderat mål.   

Skillnader inom regionen: I HSN-Göteborg, HSN-Norra och HSN-Östra är andelen med blodtryck < 140/85 mm Hg högre än i riket. Särskilt hög andel ses i HSN-Östra, där andelen under hela mätperioden varit cirka 5-8 procentenheter högre än i övriga nämndområden och nästan 7 procentenheter högre än i riket. I HSN-Södra är andelen inte säkert skilt från riksgenomsnittet, medan den i HSN-Västra är lägre än i riket. Skillnaderna inom regionen varierar som mest mellan HSN-Östra (60,2%) och HSN-Västra (52,1 %). Skillnaden är statistiskt säker. Inget HSN-område når således rekommenderat mål.

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan.

Könsskillnader: Jämförelsen baseras på 2016 och åldrarna 18-79 år. Cirka 2 procentenheter fler kvinnor än män har god blodtryckskontroll.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Västra Götaland jämfört med riket: Allt fler patienter med typ 2-diabetes har låga blodfetter. Ökningen är densamma i Västra Götaland och riket där andelen ökat från cirka 45 % år 2010 till cirka 55 % år 2016. Skillnad mellan åldersgrupperna 18 - 79 år och 80 år och äldre är relativt liten, endast ett par procentenhet.  

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns en klar skillnad i andel patienter med lågt LDL-kolesterol. Högst andel ses i HSN-Norra (59,4 %) och lägst i HSN-Södra (48,3 %). Skillnaden är statistiskt säker. I HSN-Göteborg och HSN-Norra är andelen högre än i riket, medan andelen i HSN-Södra och HSN-Västra är lägre än riksgenomsnittet. HSN-Östra skiljer sig inte säkert från riket.

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är det cirka 8 procentenheter fler män än kvinnor som når mål för LDL-kolesterol. Jämförelsen avser år 2016 och ålder 18-79 år.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 3 åren.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretinopati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, som de senaste 3 åren enligt NDRs definition genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering).

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att minst 96 % skall ha gjort ögonfotografering senaste tre åren.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen ögonbottenfotograferade har sedan 2010 minskat i Västra Götaland från 96,3 % till 86,8 %. I riket sågs en något mindre försämring, från 93,9 % till 90 %. I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen undersökta cirka 10 procentenheter lägre än för totala antalet vuxna 18 år och äldre. Skillnaderna mellan riket och Västra Götaland är statistiskt säkra, såväl i totala gruppen vuxna som i den äldre. Varken riket eller Västra Götaland når således Socialstyrelsens rekommenderade målnivå.

Skillnader inom regionen: Det finns klara skillnader i andelen undersökta i Västra Götaland, från 82,6 % i HSN-Norra till 90,2 % i HSN-Göteborg. Endast i HSN-Göteborg är andelen undersökta i nivå med riket, i övriga fyra områden är andelen lägre än riksgenomsnittet. Inget av HSN-områdena når rekommenderat mål.

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan.  

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre var det år 2016 en till två procentenhet fler män än kvinnor som ögonbottenfotograferats.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 2-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016.

Täljare: Antal patienter enligt nedan som gjort fotundersökning senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes finns ökad risk för sår, infektioner, vävnadsskada till följd av känselnedsättning, samt cirkulationsproblem. God fotvård är viktigt för att minska komplikationer till diabetes, varför regelbunden inspektion är viktig. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som senaste året enligt NDRs definition gjort fotundersökning. 

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 rekommenderas att minst 99 % skall göra fotundersökning varje år, 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen fotundersökta har minskat sedan 2013, i riket från 95 % till 87 % och i Västra Götaland från 97 % till 82 %. I åldersgruppen 80 år och äldre är det 3-5 procentenheter färre som undersökts. Varken riket eller Västra Götaland når således Socialstyrelsens rekommenderade målnivå. Skillnaderna mellan andelen fotundersökta i Västra Götaland och riket är statistiskt säkra, såväl för totala gruppen vuxna 18 år som för gruppen 80 år och äldre.

Skillnader inom regionen: I fyra av fem HSN-områden är andelen fotundersökta i Västra Götaland lägre än i riket. Endast HSN-Östra når rikets nivå, men inget av nämndområdena når Socialstyrelsens rekommenderade målnivå. Inom regionen finns också klara skillnader, där högst andel fotundersökta finns i HSN-Östra (87,1 %) och lägst i HSN-Västra (75,8 %). De inomregionala skillnaderna är statistiskt säkra.

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18-79 år är det ingen säker skillnad mellan andelen undersökta män och kvinnor.

Andel patienter med typ 2-diabetes som kontrollerat albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal patienter enligt nedan som kontrollerat makroalbumin i urin senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan njurarna skadas, så kallad diabetesnefropati. Läckage av albumin i urin är ett tecken på njurskada. Regelbunden kontroll av albumin i urin är viktigt då tidig njurskada kan behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre, behandlade i primärvård, med typ 2-diabetes som det senaste året enligt NDRs definition kontrollerat makroalbum i urin.

Västra Götaland jämfört med riket: Under perioden 2010 till 2016 har det skett en minskning av andelen kontrollerade, både i Västra Götaland och riket. I riket från 72 % till 69 % och i Västra Götaland från 80 % till 63 %. Hos patienter 80 år och äldre är andelen kontrollerade betydligt lägre, 60 % i riket och 43 % i Västra Götaland. Skillnaderna mellan riket och Västra Götaland är statistiskt säkra, såväl för totala gruppen vuxna 18 år och äldre som i åldersgruppen 80 år och äldre.   

Skillnader inom regionen: Andelen som kontrollerat makroalbumin i urin senaste året är generellt lägre i Västra Götaland jämfört med riket, vilket också gäller samtliga HSN-områden. Viss spridning ses också i Västra Götaland. Lägst andel kontrollerade ses i HSN-Södra (58,9 %) och högst i HSN-Norra (64,9 %). Den inomregionala skillnaden, liksom skillnaderna mot riksgenomsnittet, är statistiskt säkra.

Resultaten år 2016 för de olika stadsdelarna i Göteborg redovisas i matrisen längst ner på sidan. 

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket var det år 2016 något fler kvinnor än män som kontrollerats. Skillnaden var cirka 1 procentenhet i riket och cirka 2,5 procentenheter i Västra Götaland. Jämförelsen avser patienter 18-79 år.  

Sammanställning av resultat för fem HSN-områden, senaste mätperioden

Sammanställning av resultat för stadsdelarna i Göteborg, senaste mätperioden