Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem för drabbade patienter, men också för sjukvården. Betydande insatser har gjorts genom åren för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, där de positva effekterna av dessa åtgärder har utvärderats med korttidsmätningar två gånger per år (punktprevalensmätningar). För att komma ännu längre i arbetet med att minska de vårdrelaterade infektionerna har regionen 2014/2015 infört det så kallade Infektionsverktyget som på enhetsnivå registrerar alla nya vårdrelaterade infektioner som behandlas med antibiotika (incidensmätning).

Resultat från de första åren med infektionsverktyget visar att regionen når det uppsatta målet om högst 6 procent vårdrelaterade infektioner som behandlas med antibiotika. Målet 6 procent gäller regionen som helhet, inte nödvändigtvis de enskilda sjukhusen eller enskilda kliniker eftersom de har olika patientgrupper och olika uppdrag.

Behandlingen av HIV med bromsmediciner är effektiv. Med behandling skall HIV-virus (virus-RNA) enligt de nationella riktlinjerna inte kunna påvisas hos minst 95 procent av patienterna.

År 2016 når inte riktigt Västra Götalandsregionen eller riket målnivån även om skillnaden är liten. Av sjukhusen i Västra Götaland når två strax över 95 procent medan de andra två har andelar strax under målnivån.     


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vad visar indikatorn: Infektionsverktyget mäter incidensen av alla vårdrelaterade infektioner i somatisk vård som antibiotikabehandlas. Registreringen görs kontinuerligt, året runt. Resultaten redovisas av Regionala Strama fyra gånger per år. Regionen har som mål att incidensen på regionnivå skall vara mindre än 6 %. 

Västra Götalandsregionens resultat: Infektionsverktygen har varit i drift sedan 2015. Även om det initialt behövts viss anpassning och justering, når regionen det utsatta målet, dvs. en incidens under 6 %.

Viruskontroll vid HIV

Källa: InfCare-HIV

Vilket år avses: Tidsserie, 2008 till 2016

Regionalt mål: Minst 95 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal HIV-patienter med antiviralbehandling riktad mot HIV med god viruskontroll (HIV-RNA < 50 kopior/ml).

Nämnare: Samtliga HIV-patienter med antiviral behandling riktad mot HIV.

Vad visar indikatorn: Obehandlad leder virussjukdomen HIV till AIDS och död. Med moderna bromsmediciner kan sjukdomen kontrolleras så att patienten kan förväntas få en normal livslängd. Effekten av behandlingen mäts genom att HIV-RNA kontrolleras i blodplasma, och vid god viruskontroll är antalet kopior mindre än 50/ml. Vid mindre än 50 kopior/ml kan virus inte upptäckas i patientens blodplasma, ett mått som är direkt relaterat till överlevnad vid HIV-infektion.

Mål: Minst 95 % av patienterna skall ha god viruskontroll.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Genomsnittsvärden för riket presenteras för hela tidsperioden, 2008 - 2016, medan värden för VGR endast redovisas för perioden 2009 - 2011 samt 2015-2016. Under tidsperioden har resultaten blivit bättre så att de pendlar runt 95 %. År 2016 når dock varken Västra Götaland eller riket målnivån om minst 95 % med god viruskontroll.

Skillnader inom regionen: Små skillnader inom regionen där SU-Östra och SÄS-Borås år 2016 når mål om minst 95 % med god viruskontroll. 

Könsskillnader: Ej analyserat statistiskt, men varken i VGR eller i riket sågs 2016 några numerära skillnader av betydelse i andelen som når god viruskontroll.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden