Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Varje år görs i Sverige cirka 12 000 operationer där gallblåsan tas bort (kolecystektomi). Orsaken är oftast besvär av gallstenar. Det en fördel om operationen kan göras med teknik som innebär ett så begränsat ingrepp som möjligt (miniinvasiv teknik), och i såväl Västra Götaland som riket opereras nästan alla patienter med sådan teknik oavsett om det rör sig om en akut eller planerad operation.

Tidigare gavs ofta antibiotika vid planerade operationer där gallblåsan avlägsnades, men enligt nyare rekommendationer bör förebyggande antibiotika bara ges till utvalda patienter. Användandet av förebyggande antibiotika vid planerad gallkirurgi är dock fortfarande högt i Västra Götaland, högre än det planerade målet om högst 12 procent, och det finns klara inomregionala skillnader. 

Vid planerade operationer där gallblåsan avlägsnas är komplikationsfrekvensen låg (drygt 3 %) i såväl Västra Götaland som i riket. Inget av sjukhusen har en komplikationsfrekvens som säkert skiljer sig från riksgenomsnittet. Vid akuta operationer är som förväntat komplikationsfrekvensen något högre, och det finns inomregionala skillnader som inte är obetydliga. 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Operation med miniinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa

Källa: GallRiks

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016 

Täljare: Antal patienter som opererats med miniinvasiv teknik.

Nämnare: Antal patienter som opererats med borttagande av gallblåsa, uppdelade på planerade respektive akuta operationer. Operationer på vitalindikation är exkluderade då de är mycket få.

Vad visar indikatorn: Gallsten är väldigt vanligt, men långt ifrån alla får besvär av gallstenarna. Vi besvär avlägsnas vanligtvis gallblåsan, och cirka 12000 sådana operationer görs varje år i Sverige. I Västra Götaland är antalet cirka 1400. Det är ofta en fördel om operationen kan göras med ett så skonsamt kirurgiskt ingrepp som möjligt, det vill säga med mini-invasiv teknik villket innefattar laparoskopisk teknik (titthålskirurgi) eller kort snitt i bukväggen (mini-galla). Vid planerade operationer används vanligen mini-invasiv teknik, medan konventionell öppen teknik kan behövas vid akuta operationer. Indikatorn visar andelen patienter som är opererade med mini-invasiv teknik, uppdelade på planerade operationer (övre diagrammet) och akuta operationer (nedre diagrammet).

Västra Götaland jämfört med riket: Vid såväl planerad (övre diagrammet) som akut gallkirurgi (nedre diagrammet) är mini-invasiv teknik den helt dominerande metoden. Vid planerad gallkirurgi används tekniken i mer än 95 % av fallen såväl i Västra Götaland som i riket. Vid akut gallkirurgi anänds mini-invasiv teknik oftare i Västra Götaland (94 %) jämfört med riket (86 %).

Skillnader inom regionen: Vid planerad gallkirurgi är skillnaderna inom regionen mycket små, mini-invasiv teknik används i 95-100 % (övre diagrammet). Vid SU-Sahlgrenska är andelen däremot betydligt lägre vilket beror på att de få patienter som opereras utgör en ur medicinsk synvinkel selekterad grupp.  

Också vid akut gallkirurgi är mini-invasiv teknik vanligt (nedre diagrammet). Tekniken används lika ofta eller oftare vid sjukhusen i Västra Götaland som i riket, men det finns vissa inomregionala skillnader där högst andel ses vid SÄS-Borås (98 %) och lägst vis SkaS-Lidköping (77 %). Vid Frölunda specialistsjuklhus (FSS) och SÄS-Skene görs inga akuta gallkirurgiska operationer.  

Könsskillnader: Kvinnor opereras oftare än män med mini-invasiv teknik. I riket gäller det såväl planerade som akuta operationer. I Västra Götaland är skillnaden vid planerade operationer i ungefär samma storleksordning som i riket. Däremot ses i Västra Götaland ingen skillnad för de akuta operationerna.  

Antibiotika vid borttagande av gallblåsa

Källa: GallRiks

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Regionalt mål: Högst 12 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter som fått förebyggande antibiotika i samband med att gallblåsan avlägsnats.

Nämnare: Antal patienter som genomgått en planerad operation där gallblåsan avlägsnats. 

Vad visar indikatorn: Tidigare var det vanligt att man gav antibiotika i samband med operation där gallblåsan avlägsnades, i syfte att minska risken för komplicerande infektioner. Nyare studier har dock ifrågasatt nyttan med en sådan rutin. Idag rekommenderas därför att enbart utvalda patienter skall ha förebyggande antibiotika. Det går inte att ange någon exakt gräns för hur många som behöver förebyggande antibiotika, men det regionala målet är att det skall vara högst 12 %.

Regionalt mål: Högst 12 %   

Västra Götaland jämfört med riket: Förebyggande antibiotika används oftare i Västra Götaland jämfört med riket. Fram till år 2014 sågs en minskande användning men de två senaste åren har anvåndningen av förebyggande antibiotika ånyo stigit. Västra Götaland når således år 2016 inte målet om högst 12 % behandlade. 

Skillnader inom regionen: Det finns mycket stora skillnader inom regionen. Det är dels en konsekvens av att användningen av förebyggande antibiotika rent generellt är högre i VGR jämfört med riket, men också av att de olika sjukhusen har olika patientsammansättningar och därför bör ha olika andel behandlade med förebyggande antibiotika. Jämförelser mellan sjukhusen skall därför göras med försiktighet. Däremot kan förändring över tid , för respektive sjukhus, ge information om hur bruket av förebyggande antibiotika används och förändrats.

Av sjukhusen i VGR når SkaS-Skövde och SÄS-Skene det regionala målet om högst 12 % behandlade. Vid SU-Sahlgrenska, SU-Östra och SÄS-Borås är andelarna högre än riksgenomsnittet..

Könsskillnader: I riket används antibiotika nästan dubbelt så ofta till män som till kvinnor. I Västra Götaland är skillnaden ännu större. Denna skillnad mellan könen kan bero på att män oftare haft inflammation i gallblåsan (cholecystit).

Komplikationer inom 30 dagar vid operation där gallblåsan avlägsnats

Källa: GallRiks

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2016

Täljare: Antal patienter med komplikationer inom 30 dagar.

Nämnare: Antal patienter som opererats med borttagande av gallblåsa, uppdelade på planerade respektive akuta operationer. Operationer på vitalindikation redovisas ej då de är mycket få.

Vad visar indikatorn: Vid all kirurgisk behandling finns risk för komplikationer. Vid operation där gallblåsan avlägsnats kan det till exempel röra sig om blödning, gall-läckage eller infektion. Indikatorn anger andelen patienter med komplikationer inom 30 dagar efter operation där gallblåsan avlägsnats, uppdelade på planerade operationer (övre diagrammet) och akuta operationer (nedre diagrammet).

Västra Götaland jämfört med riket: Vid planerade operationer (övre diagrammet) är andelen komplikationer låg i såväl Västra Götaland som riket (drygt 3 %). Vid akuta operationer är komplikationsfrekvensen dubbelt så hög (cirka 6 %, nedre diagrammet). Tidigare var komplikationsfrekvensen något högre i Västra Götaland jämfört med riket men de senaste åren har skillnaderna jämnats ut både vad avser planerade som akuta operationer. 

Skillnader inom regionen: Vid planerade operationer (övre diagrammet) är komplikationsfrekvensen låg varför tillfälliga variationer från ett år till ett annat kan vara betydande. Två av sjukhusen i Västra Götaland har en komplikationsfrekvens som är signifikant lägre än riksgenomsnittet medan andelen för de övriga sjukhusen inte säkert skiljer sig från andelen i riket.

Vid akuta operationer finns betydande skillnader inom regionen där NU-sjukvården inte rapporterar några komplikationer medan andelen komplikationer vid SÄS-Borås är drygt 18 %. Vid övriga sjukhus är komplikationsfrekvensen på samma nivå som i riket. Direkta jämförelser mellan sjukhusen skall dock göras med försiktighet då det kan finnas skillnader i hur komplikationer rapporteras.

Könsskillnader: Vid planerade operationer har komplikationer varit vanligare hos män jämfört med kvinnor även om skillnaden senaste året minskat. Detsamma gäller akuta operationer, där det fortfarande är vanligare med komplikationer hos män jämfört med kvinnor. I Västra Götaland är dock komplikationsfrekvensen för män lika låg som för kvinnor. De könsskillnader som till viss del finns kvar kan bero på att män oftare haft inflammation i gallblåsan (cholecystit), vilket kan leda till mer komplicerad kirurgi med större risk för komplikationer. 

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden