Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Många kvinnor drabbas av urinläckage (urininkontinens) vid till exempel ansträngning. I många fall kan problemet avhjälpas kirurgiskt och varje år opereras i Sverige cirka 3500 kvinnor för urininkontinens. I Västra Götaland görs drygt 600 sådana operationer per år. Hög ålder (> 75 år), kraftig övervikt (BMI > 35) och tidigare inkontinens- eller framfallsoperation är faktorer som kan försämra behandlingsresultatet.

Kvaliteten på åtgärden följs noggrannt med enkät till opererade patienter två månader respektive ett år efter operationen. Efter två månader anger cirka 70 % av kvinnorna i såväl Västra Götaland som i riket att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär. Ett år efter operationen svarar två av tre kvinnor att de är kontinenta, det vill säga att de har urinläckage mer sällan än en gång per månad. Resultaten i Västra Götaland följer riksgenomsnittet även om det finns vissa inomregionala skillnader.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Komplikationsfria två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2016

Täljare: Antal kvinnor som uppgav att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter inkontinensoperation

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre som genomgått inkontinensoperation och svarat på enkät 2 månader efter operationen

Vad visar indikatorn: Cirka 3500 kvinnor opereras varje år i Sverige för urininkontinens, varav drygt 600 i Västra Götaland. Hög ålder (> 75 år), kraftig övervikt (BMI > 35) och tidigare inkontinens- eller framfallsoperation är faktorer som kan försämra behandlingsresultatet. Indikatorn mäter andelen patienter som två månader efter inkontinensoperation rapporterar att de inte haft några komplikationer eller besvär som föranlett läkarbesök.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Cirka 70 - 75 % av kvinnorna anger att de varit fria från besvär och komplikationer 2 månader efter inkontinensoperation. Resultaten för Västra Götaland är i stort som för riket.

Skillnader inom regionen: Sjukhusen i Västra Götaland redovisar patientrapporterade resultat som i stort följer riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Operation av inkontinens - Andel kontinenta ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2015

Täljare: Antal kvinnor som anger att de är kontinenta (urinläckage < 1 gång per månad)

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre som opererats för urininkontinens och som besvarat enkät ett år efter operationen

Vad visar indikatorn: Andel patienter, 18 år och äldre, som i enkät ett år efter operation för urininkontinens anger att de är kontinenta. Kontinens definieras som urinläckage mindre än en gång per månad.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Av patienter opererade år 2015 rapporterade cirka 65 % att de var kontinenta ett år efter operation. Andelen i Västra Götaland är som i övriga riket.

Skillnader inom regionen: Resultaten för de olika sjukhusen i Västra Götaland följer i stort riksgenomsnittet. SkaS-Skövde och SkaS-Lidköping har däremot en lägre andel kontinenta jämfört med riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden