Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige görs cirka 14000 ljumskbråcksoperationer per år, varav cirka 2400 i Västra Götaland. Ett mått på kvaliteten är andelen ljumskbråck som behöver omopereras inom fem år. Mycket få omoperationer behöver göras och det regionala målet är högst 3 procent. Västra Götaland når inte riktigt målet, andelen som omopereras är strax över 3 procent. Av de tio sjukhusen som redovisas är det sex som når det regionjala målet om högst 3 procent. 

Operation i dagkirurgi är effektivt ur resurssynpunkt varför operationer bör göras i dagkirurgi om det är medicinskt lämpligt. Västra Götalandsregion har som mål att minst 80 procent av ljumskbråckoperationerna skall utföras i dagkirurgi och Västra Götalandsregionen når det målet även om det finns vissa inomregionala skillnader.   


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Andel ljumskbråck som ej omopereras inom fem år

Källa: Svenskt bråckregister

Vilket år avses: Tidsserie i perioder om fem år, 2006-2010, 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013, 2010-2014 och 2011-2015, 2012-2016

Regionalt mål: Högst 3 % som omopereras inom 5 år. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare och Nämnare: I Socialstyrelsens indikatorlista definieras täljare, nämnare och metod för hur omoperation inom fem år beräknas.   

Vad visar indikatorn: Det är ett kvalitetsmått att inte behöva omopereras inom 5 år efter en bråckoperation. Ljumskbråck drabbar oftare män varför 92 % av bråckoperationerna görs på män. Resultaten visar totalsiffror, dvs. de innefattar både kvinnor och män. Indikatorn visar andelen som inte omopereras inoim 5 år.

Regionalt mål: Högst 3 % omoperationer inom 5 år.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som inte omopereras inom 5 år är drygt 97 % i riket och knappt 97 % i Västra Götaland (VGR). VGR har de senaste åren inte riktigt nått det regionala målet. 

Skillnader inom regionen: Vid Frölunda specialistsjukhus, SkaS-Falköping, SkaS-Skövde, SU-Östra och SÄS-Skene är omoperationsfrekvensen mycket låg, mindre än 2 %. Även NU-NÄL och Kungälvs sjukhus når det regionala målet om högst 3 % omopererade.

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Andel ljumskbråckoperationer utförda i dagkirurgi

Källa: Vårddatabasen VEGA

Vilket år avses: Tidsserie 2010 - 2016

Regionalt mål: Minst 80 % skall opereras i dagkirurgi. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator. 

Täljare: Antal patienter opererade i specialiserad öppenvård (dagkirurgi)

Nämnare: Antal män och kvinnor, 18 år och äldre, som respektive år genomgått planerad opereration av ljumskbråck.

Vad visar indikatorn: Dagkirurgi är ett effektivt resursutnyttjande varför operationer bör utföras i dagkirurgi om det av medicinska skäl är lämpligt. Indikatorn mäter andelen planeradeljumskbråckoperationer utförda i dagkirurgi på patienter 18 år och äldre.

Regionalt mål: Minst 80 % av de planerade operationerna skall utföras i dagkirurgi.

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland opereras 84 % av patienterna i dagkirurgi. VGR når således det regionala målet. Angereds närsjukhus, Capio Lundby, NU-sjukvården, SkaS, och SÄS opererar minst 80 % i dagkirurgi. Vid Alingsås lasarett, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus är andelen opererade i dagkirurgi mellan 74-78 %. Vid SU är andelen opererade i dagkirurgi mycket lågt, vilket är i linje med sjukhusets uppdrag.

Sammanställning resultat för senaste mätperioden