Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kraftig övervikt (obesitas) kan medföra psykosociala problem och annan sjuklighet såsom diabetes och hjärtkärlsjukdom. Kirurgisk behandling erbjuds till patienter med kraftig övervikt där annan behandling inte varit tillräckligt framgångsrik. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd, att viktminskningen skall ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad dödlighet. Vid Västra Götalandsregionens egna sjukhus (VGR) opereras cirka 600-700 patienter per år. Medelåldern är drygt 40 år och tre av fyra är kvinnor.

Den kirurgiska behandlingen utvärderas i denna sammanställning genom att presentera hur stor andel av de opererade patienterna som följs upp efter ett respektive två år, samt hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit ett respektive två år efter operationen.

Andel patienter uppföljda ett år efter den kirurgiska behandlingen är god, cirka 90 procent i VGR och 80 % i riket. Däremot är andelen uppföljda efter två år klart lägre, endast cirka 60 procent av patienterna har varit på en planerad 2-årskontroll. Uppföljningsfrekvensen för patienter opererade vid VGRs egna sjukhus är generellt något bättre än i riket.

Ungefär 80 procent av patienternas övervikt har försvunnit efter operationen. Resultaten för Västra Götaland är vid 1-årsuppföljningen något sämre än riksgenomsnittet men två år efter operationen har skillnaden jämnats ut så att resultatet för VGR och för de enskilda sjukhusen i VGR är på samma nivå som i riket.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Kirurgisk behandling av övervikt (obesitaskirurgi)

Kraftig övervikt medför inte sällan psykosociala problem och det kan även leda till annan sjuklighet såsom diabetes, hjärtkärlsjukdom och ledbesvär. Gränsen för operation är BMI 40*. Vid samtidig diabetes är gränsen 35.

Gastric bypass via ”titthålskirurgi” är i Sverige den vanligaste operationsmetoden. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd, att viktminskningen skall ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad dödlighet.

 

* http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/

Mer än 1000 patienter från Västra Götaland genomgår årligen obesitaskirurgi på grund av svår fetma. Av dessa opereras cirka 600-700 vid regionens egna sjukhus.

I denna sammanställning redovisas för Västra Götaland enbart de patienter som är opererade vid regionens egna sjukhus. Jämförelserna görs på samtliga patienter, 14 år och äldre. Åldrarna 14-17 år redovisas dock inte separat då de utgör en mycket liten grupp (< 1 %).

Av de opererade (2010-2015) var 3 av 4 kvinnor och medelåldern var 41 år.

Av de drygt 5000 patienterna som opererades 2015 hade 650 diabetesdiagnos vid tid för operation. Vid uppföljning ett år senare hade endast 240 (37 %) fortfarande diabetes.

  

Andel uppföljda 1 respektive 2 år efter operation

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2010 - 2015, med uppföljningsår 2011-2016

Täljare: Antal registrerade 1-års och 2-årskontroller där besök registrerats med datum och ålder.

Nämnare: Antal registrerade förstagångs-obesitasoperationer för respektive år.

Vad visar indikatorn: Uppföljning efter en obesitasoperation är viktig av flera skäl, bland annat för att förhindra blodbrist på grund av järn- eller vitamin B12-brist. Flera följdsjukdomar till fetman kan också kräva förändrad behandling och tillsyn. Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som följs upp 1 respektive 2 år efter obesitaskirurgi och utgör således en viktig kvalitetsindikator.

Andelar för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra (från 2012), samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen patienter som följs upp 1 år efter obesitaskirurgi är drygt 90 % för opererade vid Västra Götalandsregionens sjukhus och cirka 80 % i riket. Andelen patienter uppföljda efter två år är generellt något lägre, 62 % i VGR och 55 % i riket. Skillnaderna mellan VGR och riket är statistiskt säkra.

Skillnader inom regionen: Uppföljningsgraden efter 1 respektive 2 år är mycket god i VGR, ofta bättre än i riket. Endast 2-årsuppföljningen vid NU-Trollhättan och SU-Östra är lägre än riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Uppföljningsfrekvensen har oftast varit något högre för kvinnor än män även om skillnaderna respektive år, de senaste åren, inte varit statistiskt säkra.

Viktminskning 1 respektive 2 år efter operation

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2010 - 2015, med uppföljningsår 2011-2016

Förklaring, minskad övervikt: Med minskad övervikt menas hur stor del av patientens övervikt som försvunnit. Det beräknas som skillnad i BMI-enheter före respektive efter operation dividerat med antalet BMI-enheter över 25 som patienten hade innan operationen. Skillnaden anges i procent.

Vad visar indikatorn: Indikatorn mäter minskad övervikt, vilket förstås är ett viktigt mål för patienten. Ett minst lika viktigt mål med operationen är att minska följdsjukdomarna till övervikt, sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och belastningsskador. Som mått på dessa mål får minskad övervikt betraktas som ett surrogatmått eftersom det inte finns någon annan bra sammanfattande variabel som mäter just dessa effekter. Indikatorn anger i procent hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit ett år efter obesitaskirurgi.

Värdet för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra (från 2012), samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ett år efter operationen har i riket drygt 80 % av patienternas övervikt försvunnit. I Västra Götalandsregionen är motsvarande siffra cirka 5 procentenheter lägre, men två år efter operationen har skillnaden jämnats ut så att resultatet för VGR är på samma nivå som i riket.

Skillnader inom regionen: Patientsammansättning kan skilja mellan sjukhusen eftersom de mest komplicerade patienterna ofta hänvisas till vissa sjukhus. Direkta jämförelser mellan sjukhusen skall därför göras med försiktighet. Resultaten för Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan och SÄS följer i stort riksgenomsnittet. De övriga sjukhusen redovisar vid 1-årsuppföljningen en lägre andel minskad övervikt jämfört med riket. Två år efter operationen har dock dessa skillnader jämnats ut så att andelen minskad övervikt vid samtliga VGR-sjukhus följer riksgenomsnittet.  

Könsskillnader: Minskning av övervikt ett år efter obesitaskirurgi är cirka 10 procentenheter lägre för män än för kvinnor.

Sammanställning av resultat för den senaste mätperioden

Avser patienter uppföljda år 2016 vilket innebär att de vid 1-årskontroller är opererade 2015 och vid 2-årskontroller 2014.