Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Framfall av livmodern eller slidan (genital prolaps) kan ge betydande besvär, där den kirurgiska behandlingen kan variera från enklare ingrepp till mer komplicerad operation. I allt högre grad genomförs behandlingen i dagkirurgi, medan mer komplicerade operationer görs i slutensjukvården.

Enligt patientenkäter är resultaten för sjukhusen i Västra Götaland i stort på samma nivå som riksgenomsnittet, även om det finns en viss inomregional variation. Ett år efter operationen rapporterar knappt 70 procent av kvinnorna att de inte längre har några framfallssymtom.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Operation av livmoderframfall i dagkirurgi

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 - 2015

Täljare: Kvinnor opererade för livmoderframfall i dagkirurgi.

Nämnare: Kvinnor opererade för livmoderframfall.

Vad visar indikatorn. I riket görs cirka 6300 framfallsoperationer per år, i Västra Götaland knappt 1000. Jämförelser mellan olika landsting har visat att en stor del av dessa operationer kan göras i dagkirurgi, vilket minskar kostnaderna och förbättrar resursutnyttjandet. Operationens svårighetsgrad kan dock skilja betydligt mellan olika patientgrupper, vilket innebär att det är de enklare ingreppen som kan ske i dagkirurgi medan mer komplicerade operationer måste göras inom slutenvården. Även om jämförelser av andelen opererade kan göras på landstingsnivå skall jämförelser mellan sjukhus göras med stor försiktighet då skillnader i patientsammansättning kan vara betydande. Däremot kan man följa utvecklingen över tid för de olika sjukhusen.

Indikatorn mäter andelen framfallsoperationer som gjorts i dagkirurgi.

    

Västra Götalandsregionen jämfört med riket. Andelen opererade i dagkirurgi har succesivt ökat så att andelen 2015 nådde 56 % i riket och 51 % i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen (VGR) har varit något sen med att utnyttja dagkirurgi vid operation av framfall, men sedan 2012 har det skett en snabb ökning så att andelen i Västra Götaland år 2015 är nästan på samma nivå som i riket.

Skillnader inom regionen. Resultat på sjukusnivå redovisas till och med 2014. Betydande skillnader sågs inom VGR där de mindre sjukhusen i stort sett genomför samtliga framfallsoperationer i dagkirurgi. Vid de större sjukhusen är andelen opererade i dagkirurgi lägre, vilket speglar en annan patientsammansättning. Men också vid flera av de större sjukhusen har det skett en ökning av antalet opererade i dagkirurgi.

Könsskillnader. Endast kvinnor ingår.

Andel utan komplikationer två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2016

Täljare: Antal kvinnor som uppger att de var komplikationsfria och helt utan oväntade besvär två månader efter operation för livmoderframfall

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre, opererade för livmoderframfall, som svarat på enkät två månader efter operationen

Vad visar indikatorn: Framfall av livmodern och/eller slidan (genital prolaps) kan ge betydande besvär varför uppföljning av komplikationer efter operation är en viktig del i kvalitetskontrollen. Indikatorn redovisar andel patienter, 18 år och äldre, som anger att de är komplikationsfria och utan besvär två månader efter framfallsoperation.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som anser sig vara komplikationsfria och utan besvär två månader efter operationen har de senaste åren minskat, från knappt 70 % till 66 % i riket och 61 % i Västra Götaland. Andelen nöjda har genomgående varit några procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med riksgenomsnittet.  

Skillnader inom regionen: Resultaten Alingsås lasarett, NU-NÄL, SkaS-Skövde och SÄS-Borås är som riksgenomsnittet.

Sedan 2011 har andelen patienter som rapporterat komplikationsfrihet varit mellan 3 och 10 procentenheter lägre än riksgenomsnittet vid SkaS-Lidköping. Under 2016 ses ytterligare färsämring då andelen nöjda minskat till 44 %. Andelen som rapporterar komplikationsfrihet har tidigare varit lägre än riksgenomsnittet vid SkaS-Skövde men 2016 är nivån på samma nivå som i riket.  

Vid SU-Östra var andelen mellan 3 och 7 procentenheter lägre än riksgenomsnittet under åren 2010 - 2014. Viss förbättring sågs 2015 men 2016 är andlen nöjda ånyo lägre än riksgenomsnittet. 

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Andel utan framfallssymtom ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2015

Täljare: Antal kvinnor som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre, opererade för livmoderframfall, som svarat på enkät ett år efter operationen

Vad visar indikatorn: Andel patienter, 18 år och äldre, som ett år efter operation av livmoderframfall (genital prolaps) anger att de aldrig eller nästan aldrig har några framfallssymtom, dvs. som svar på frågan om de ”upplever att något buktar ur slidan”.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Drygt 70 % av kvinnorna i såväl Västra Götaland som riket rapporterar att de inte har några framfallssymtom ett år efter operation.

Skillnader inom regionen: Resultaten för sjukhusen i Västra Götaland är i stort som för riket, frånsett SU-Östra där andelen utan framfallssymtomär senaste året är något lägre.  

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden