Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Läkemedelsbehandlingen av Multipel Skleros (MS) har dramatiskt förändrats de senaste cirka femton åren i och med introduktionen av effektiva sjukdomsmodifierande läkemedel, så kallade bromsmediciner som bromsar upp sjukdomsförloppet. Sjukdomsmodifierande läkemedel används vid skovvis förlöpande MS. 

I såväl Västra Götaland som i riket får merparten av patienterna med skovvis förlöpande MS behandling sjukdomsmodifierande läkemedel. Man uppskattar att cirka 70 procent av alla MS-patienter med skovvis förlöpande sjukdom och sjukdomsduration om högst 15 år (RR15-patienter) behandlas med sjukdomsmodifierande läkemedel. Andelen är något högre i Västra Götaland jämfört med riket. Av RR15-patienter i Västra Götalandsregionen (VGR), registrerade i MS-registret, behandlas nästan 90 procent av patienterna. Andelen är på samma nivå vid samtliga större sjukhus i VGR. 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-08-09

Multipel skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen), där inflammationen demyeliniserar nervtrådarna så att nervimpulser inte fortleds på normalt sätt. I Sverige finns cirka 20 000 personer med MS och cirka
10 per 100 000 invånare insjuknar i MS varje år. Vanligast är att man
insjuknar i 20-45 års ålder och kvinnor drabbas drygt två gånger så ofta som män. 

Det finns flera så kallade sjukdomsmodifierande läkemedel som bromsar förloppet vid skovvis förlöpande MS. Läkemedlen är effektiva, och användningen har på senare år ökat kraftigt. I denna sammanställning visas användningen av sjukdomsmodifierande läkemedel vid MS. I riket och Västra Götaland anges andelen behandlade patienter av ett i riket och Västra Götaland uppskattat antal med skovvis förlöpande MS. I diagrammet som visar sjukhusen i Västra Götaland visas andelen behandlade av antalet patienter med skovvis förlöpande MS som registrerats i MS-registret. 

Täckningsgrad för MS-registret

Källa: Svenska MS-registret

Vilket år avses: Tidsserie 2000 till 2016

Täljare: Antal patienter registrerade i MS-registret.

Nämnare: Uppskattat antal MS-patienter i riket respektive Västra Götaland.

Vad visar indikatorn: Det är av stor vikt att ett kvalitetsregister har en hög täckningsgrad, det vill säga att alla eller nästan alla med sjukdomen är med i registret. Täckningsgrad är dock ett svårt mått eftersom man sällan vet det verkliga antalet med en viss sjukdom. Täckningsgraden för registret baseras därför på andelen registrerade MS-patienter i förhållande till ett uppskattat antal patienter med MS.

Västra Götaland jämfört med riket: Den estimerade täckningsgraden har succesivt ökat så att den i såväl riket som Västra Götaland når knappt 80 %.

Könsskillnader: För kvinnor är den estimerade täckningsgraden 77-78 %. För män 76 %. 

Sjukdomsmodifierande behandling

Källa: Svenska MS-registret

Vilket år avses: Tidsserie, 2000 - 2016.

Täljare: Antal RR15-patienter med sjukdomsmodifierande behandling.

Nämnare: Uppskattat antal RR15-patienter i riket respektive Västra Götaland.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med skovvis förlöpande MS och sjukdomsduration ≤ 15 år (RR15-patienter) som vid slutet av respektive år behandlas med ett fördefinierat sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD = Disease Modifying Drug).

Andelen baseras på antal behandlade RR15-patienter i förhållande till ett i riket och länet uppskattat antalet RR15-patienter.

Västra Götaland jämfört med riket: Den uppskattade andelen patienter med skovvis förlöpande MS som behandlas med sjukdomsmodifierande läkemedel har succesivt ökat, från väldigt få RR15-patienter år 2000 till 74 % och 68 % i Västra Götaland respektive riket.   

Könsskillnader: I riket behandlades år 2016 fyra procentenheter fler män än kvinnor. I Västra Götaland var skillnaden en procentenhet.

Sjukdomsmodifierande behandling i VGR

Källa: Svenska MS-registret

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2016

Täljare: Antal RR15-patienter med sjukdomsmodifierande behandling.

Nämnare: Antal RR15-patienter registrerade i MS-registret. 

Vad visar indikatorn: Andel patienter i VGR med skovvis förlöpande MS och sjukdomsduration ≤ 15 år (RR15-patienter) som vid slutet av respektive år behandlas med ett fördefinierat sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD = Disease Modifying Drug).

Andelen baseras på antal behandlade RR15-patienter i förhållande till antalet i MS-registret registrerade RR15-patienter.

 

Skillnader inom regionen: Andelen RR15-patienter som behandlas med sjukdomsmodifierande läkemedel har succesivt ökat i VGR för att nå 88 % år 2016. Skillnaderna inom regionen är små, vid de större sjukhusen varierar andelen mellan 87 % och 92 %. Skillnaderna är inte statistiskt säkra. Andelen vid Angereds Närsjukhus följer genomsnittet i VGR, medan samtliga av de få patienter som finns registrerade vid Frölunda specialistsjukhus har sjukdomsmodifierande behandling.  

Könsskillnader: År 2016 behandlades i VGR 91 % av männen och 87 % av kvinnorna. Skillnaden är inte statistiskt säkert.