Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

När njurarna slutar fungera kan blodet inte renas från slaggprodukter och kroppen kan inte reglera vätske- och saltballansen. Grav njursvikt kan behandlas med dialys eller transplantation. Dialys kan ske genom att blodet renas (hemodialys) eller med bukdialys (peritonealdialys) där vätska leds in i bukhålan så att blodet kan renas via bukhinnan.

Vid dialys är det viktigt att blodreningen är tillräcklig. Genom att mäta dialysdosen, blodreningen, kan man säkerställa att behandlingseffekten är korrekt. Dialys sker ofta på sjukhus men såväl bloddialys som bukdialys kan i många fall också ske i hemmet. För patienten kan det innebära många fördelar om dialysen sker i hemmet, såväl praktiska som medicinska. 

I Västra Götaland följs dialysvården med tre indikatorer vilka samtliga har fastställda regionala måltal. Minst åttiotvå procent av patienterna skall nå behandlingsmål för dialysdos, minst sextiosju procent skall ha så kallad kärlaccess med arteriovenös fistel eller graft och minst trettio procent av patienterna skall få dialys i hemmet. Varken Västra Götaland eller merparten av de behandlande enheterna i regionen når målet för behandlingsdos. Däremot nås målen för såväl kärlaccess som dialys i hemmet, även om vissa inomregionala skillnader ses. 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-07

Källa: Svenskt Njurregister

Vilket år avses: Tidsserie 2010 till 2016

Regionalt måltal: Minst 82 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator

Täljare: Antal patienter som vid tvärsnittsundersökning 15/9-15/10 respektive år når standardiserat Kt/V >2. Restfunktion inräknad.

Nämnare: Samtliga patienter i kronisk hemodialys registrerade i Svenskt Njurregister vid tillfället för tvärsnittsundersökningen.

Vad visar indikatorn: Grav njursvikt kan behandlas med dialys eller transplantation. Vid dialys är det viktigt att mängden dialys är tillräcklig, annars försämras välbefinnandet och patienten riskerar dö i förtid. För att dialysen skall bli effektiv krävs ofta tre dialyser per vecka vid hemodialys (dialys via blodbanan), men vissa patienter kan behöva fler dialyser och andra kan klara sig med två per vecka om de har viss kvarstående restfunktion i njurarna. Genom att mäta dialysdosen, blodreningen, kan man säkerställa att behandlingseffekten är korrekt. Åttio till åttiofem procent av patienterna bör uppnå målvärdet för dialysdos (standardiseratKt/V > 2,1) där det regionala målet i Västra Götaland är minst 82 %.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen patienter i hemodialys som når mål för dialysdos är 75 % i VGR, det vill säga i samma nivå som i riket. Däremot når VGR inte det regionala målet om minst 82 %. Andelen barn (< 18 år) som får dialys är få varför resultaten endast visas på riksnivå. Drygt 60 % av barnen nådde mål för dialysdos år 2016.  

Skillnader inom regionen: Det finns klara skillnader inom VGR där år 2016 endast SkaS-Falköping och SkaS-Skövde når regionala målet för dialysdos. Capio-Lundby, NU-Trollhättan och enheterna vid SU når ej det regionala målet för dialysdos men inget av sjukhusen har resultat som säkert skiljer sig från riksgenomsnittet. Andelen som når mål för dialysdos är vid SÄS-Borås lägre än riksgenomsnittet vilket kan bero på att man ännu ej fått korrekt registrering av eventuell restfunktion. 

Könsskillnader: Cirka 10 procentenheter fler män än kvinnor når mål för dialysdos. Jämförelsen avser år 2016 och skillnaden är i stort densamma i VGR som i riket.

Källa: Svenskt Njurregister

Vilket år avses: Tidsserie 2010 till 2016

Regionalt mål: Minst 67 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter i hemodialys som vid tvärsnittsundersökning 15/9 - 15/10 respektive år har AV-fistel eller AV-graft

Nämnare: Samtliga patienter i hemodialys registrerade i Svenskt Njurregister vid tillfället för tvärsnittsundersökningen

Vad visar indikatorn: Vid hemodialys (bloddialys) krävs tillgång till blodbanan (kärlaccess). Det kan ske på olika sätt, men i första hand önskar man en så kallad AV-fistel eller AV-graft. Indikatorn mäter andelen patienter i hemodialys som har en AV-fistel eller AV-graft. 

Västra Götaland jämfört med riket: I såväl VGR som riket är det cirka 70 % av patienterna som har kärlaccess med AV-fistel eller AV-graft. VGR når således det regionala målet om minst 67 %.  

Skillnader inom regionen: I stort sett alla dialysenheter i VGR når 2016 det regionala målet för kärlaccess om minst 67 %. Enda undatagen var två av enheterna vid SU där andelen var något lägre. Ingen av dialysenheterna i VGR avviker dock säkert från riksgenomsnittet.    

Könsskillnader: I riket är det cirka 10 procentenheter fler män än kvinnor som har AV-fistel eller AV-graft. I VGR sågs inga sådana skillnader. Jämförelsen avser år 2016.

Källa: Svenskt Njurregister

Vilket år avses: Tidsserie 2010 till 2016

Regionalt mål: Minst 30 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter i dialys som vid tvärsnittsundersökning 15/9 - 15/10 respektive år dialysbehandling i hemmet.Såväl hemodialys som peritonealdialys ingår.

Nämnare: Antalet patienter i dialys vid mättillfället till Svenskt Njurregister.

Vad visar indikatorn: Såväl hemodialys (blodrening) och peritonealdialys görs ofta på sjukhus men kan också göras i hemmet. I de fall dialys kan ske i hemmet har det inte sällan betydande fördelar för patienten i form av minskat tid på sjukhus. Det finns också studier som visar på medicinska fördelar då den ökade bekvämligheten innebär att dialystiden ökar vilket leder till bättre blodrening. Indikatorn visar andelen patienter som får dialys i hemmet. Såväl bloddialys som peritonealdialys ingår. Det regionala målet är att minst 30 % av dialyspatienterna skall få dialys i hemmet.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland är det drygt 30 % av patienterna som får dialys i hemmet. Västra Götaland når således det regionala målet om minst 30 %. I riket är det knappt 25 % som får dialys i hemmet. Skillnaden är statistiskt säker.

Skillnader inom regionen: Dialysenheterna vid NU-sjukvården, SkaS och SÄS når alla det regionala målet om minst 30 %. För sjukhusen i Göteborgsområdet (Capio Lundby och SU) är det totalt 20 % av patienterna som får dialys i hemmet. 

Könsskillnader: Dialys i hemmet var år 2016 lika vanligt för män som kvinnor, såväl i riket som i Västra Götaland.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden