Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Västra Götaland görs cirka 19 000 operationer av grå starr (katarakt) per år. Tillgängligheten mäts bland annat genom att mäta andelen patienter med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat vid tid för operation. Andelen skall således vara så låg som möjligt.

Vilken nytta patienten haft av operationen utvärderas med en enkät som skickas ut till ett urval av de opererade patienterna tre månader efter operationen.

I Västra Götaland var år 2016 andelen med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat strax över 20 procent, vilket är högre än riksgenomsnittet och något högre än det regionala målet. Av Västra Götalandsregionens egna opererande enheter är det två som når målet om högst 20 % och två som inte når målet.

Drygt 90 procent av patienterna anser att synen blivit bättre efter operationen, det vill säga de tycker att de har lättare att utföra dagliga aktiviteter.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Synskärpa på bästa ögat vid tid för kataraktoperation

Källa: Nationella kataraktregistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2010-2016

Regionalt måltal: Högst 20 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter med synskärpa < 0,5 på bästa ögat vid tid för kataraktoperation.

Nämnare: Antal patienter respektive år registrerade i kataraktregistret.

Vad visar indikatorn: Katarakt (grå starr) är en vanlig åldersförändring där ögats linser grumlas. Det utförs nästan 120 000 kataraktoperationer per år i Sverige, varav cirka 19 000 i Västra Götaland (VG). Synskärpa på bästa ögat är ett mått på tillgänglighet till kataraktoperation, där låg andel talar för god tillgänglighet. Vid god tillgänglighet opererar man således innan synen blivit alltför dålig, dvs. innan den går ner under 0,5. Indikatorn anger andelen patienter med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat vid tid för kataraktoperation.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: En successiv förbättring över tid sågs i såväl Västra Götaland som i riket fram till år 2015, där andelen i riket med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat minskat från drygt 20 % till knappt 17 %. Tendensen var i stort sett densamma i VG som i riket även om tillgängligheten oftast varit något sämre i VG. Under år 2016 har tillgängligheten ytterligare försämrats i VG då andelen ånyo stigit till strax över 20 %.

I såväl riket som VG är skillnaden i andel med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat stor när man jämför olika åldersgrupper. För personer i åldrarna 18-79 år var andelen i riket år 2016 12-13 %, medan dubbelt så många i åldrarna 80 år och äldre hade dålig synskärpa vid tid för operation.

Skillnader inom regionen: Betydande skillnader ses inom Västra Götaland, där andelen med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat varierar från enstaka procentenheter till 27 %. Av Västra Götalandsregionens egna behandlande enheter är andelen vid NU-Uddevalla och SÄS-Borås 25-26 %, det vill säga högre än rekommenderade 20 %. Vid SkaS-Skövde och SU-Mölndal är andelen lägre än 20 %.

Könsskillnader: Betydligt fler kvinnor än män opereras. I åldersgruppen 18-79 år var år 2016 andelen män och kvinnor med synskärpa < 0.5 på bästa ögat densamma i Västra Götaland som riket. I åldersgruppen 80 år och äldre var andelen kvinnor i riket med dålig synskärpa innan operation en dryg procentenhet högre än andelen män. Någon sådan skillnad sågs ej i Västra Götaland.

Självskattad förbättrad synfunktion efter kataraktoperation

Källa: Nationella kataraktregistret

Vilket år avses: 2010-2016

Vad visar indikatorn: Indikatorn mäter andel patienter som tre månader efter kataraktoperation upplever mindre hinder att utföra dagliga aktiviteter än innan operationen. Undersökningen baseras på enkäter till ett litet urval om cirka 5 % av opererade patienter. Generellt anses svarsfrekvensen vara god om cirka 80 % i såväl Västra Götaland som i riket, men alla kliniker i Västra Götaland deltar inte i undersökningen. År 2015 deltog 4472 patienter i riket och 695 i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Av de som svarat anser cirka 90 % att de upplever mindre hinder efter operationen, vilket är för Västra Götaland som för riket i stort. Någon förändring över tid ses inte, ej heller ses någon skillnad i nöjdhet mellan yngre och äldre patienter.

Skillnader inom regionen: Resultaten för de kliniker i Västra Götaland som deltar i undersökningen är som i riket. Ej heller ses någon statistiskt säker skillnad i resultat mellan de olika enheterna i Västra Götaland.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader (avser år 2016).

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden