Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är ett tillstånd som karakteriseras av stora och varaktiga uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och överaktivitet. Detta påverkar vardagsfungerandet i så hög grad att det medför en funktionsnedsättning.


Det är också mycket vanligt att såväl barn och ungdomar som vuxna med adhd har andra psykiatriska problem samtidigt, t ex hos barn utagerande beteendeproblem såsom trotssyndrom (ODD – Oppositional Defiant Disorder) eller uppförandestörning (CD – Conduct Disorder) och hos vuxna ångest och depression.

Vid behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD används olika skattningsskalor (barn-SNAP, CGI, SGAS och vuxna-CGI, ASRS, GAF) för att systematiskt kunna utvärdera symtom och behandlingseffekter.

I både Västra Götaland och i riket har sammantaget skattningsskalorna fått en gradvis minskad användning. 66 procent av patienterna i regionen och 74 procent i riket följs upp med samtliga systematiska metoder i BUSA för behandlingsutvärdering.


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-07

ADHD - användandet av skattningsskalor

Källa: BUSA - Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos barn, ungdomar och vuxna.

Vilka år avses: Tidsserie från 2014 till 2016.

Täljare: Antal patienter med ADHD där någon systematisk metod använts för behandlingsuppföljning.

Nämnare: Totalt antal registrerade patienter med ADHD.

Vad visar indikatorn:  Indikatorn avser visa andelen patienter där någon systematisk metod använts för värdering av hur patienten mår och effekter av behandling. Uppföljning sker på årsbasis.

För barn ingår symtomskattning med SNAP-Föräldraskattade symtom på ADHD, behandlarens skattning av CGI (Clinical Global Impression), som översatts till "övergripande kliniskt intryck" och CGAS (Children's Global Assessment Scale), ett globalt mått på funktion som mäter patientens ”sämsta mående/tillstånd” under den senaste 30 dagarna.  

För vuxna ingår symtomskattning med ASRS-ADHD - en självrapportskala för vuxna, behandlarens skattning av CGI och GAF (Global Assessment of Functioning), en funktionsskala som mäter graden av psykiatriska symtom och funktionsnedsättning.

Felkällor: Varierande täckningsgrad. Instrumenten t ex CGAS och GAF kräver utbildning, återkommande samskattningsövningar (kalibrering) och att varje behandlare använder dem ofta. Det kräver således ett större antal patienter på varje enhet och behandlare. Strukturen inom psykiatrin i VGR möjliggör inte detta överallt i dag.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Tyvärr ses i registret att utvärderingsinstrumenten sammantaget för både barn och vuxna fått en gradvis minskad användning i både Västra Götaland som i riket. Föregående års mätvärde för barn 83 procent till årets 63 procent och föregående års mätvärde för vuxna 71 procent till årets 58 procent i regionen.

Skillnader inom regionen: Inomregionala skillnader finns, men direkta jämförelser mellan enheterna ska göras med stor försiktighet eftersom antalet patienter på många enheter är få, vilket ökar påverkan från slumpfaktorer. Eftersom det på många mottagningar rör sig om få patienter har vi ur röjandesynpunkt konsekvent undvikit att på enhetsnivå visa antal i täljare och nämnare. Konfidensintervall visas inte heller på enhetsnivå då de på grund av få patienter inte alltid är tillförlitliga.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkerställda skillnader i VGR.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden