Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Bipolära syndrom/sjukdomar, även kallad manodepressivitet, innebär riktigt snabba och kraftiga humörväxlingar, liksom depressiva perioder varvade med maniska perioder. Ett mål med behandlingen är att förebygga nya skov, där behandlingsmålet är att högst 40 procent av patienterna ska få nytt skov inom en 12-månadersperiod. Andelen patienter i Västra Götaland som återfaller i skov är i stort jämförbar med riksgenomsnittet, dock är det långt kvar tills rekommenderad målnivå nås. 

Vid svårare depressioner är elektrokonvulsiv terapi (ECT) en effektiv behandlingsform. I vissa fall är den direkt livräddande. Vid slutenvårdad svår depression rekommenderas det enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer att minst 40 procent av patienterna ska behandlas med ECT.

Andelen som återfaller i skov i Västra Götaland är i stort sett jämförbar med riksgenomsnittet, och resultatet är relativt oförändrat från föregående år. En regional medicinsk riktlinje kommer att implementeras hösten 2018 för att säkerställa en mer jämlik vård.

ECT-behandlingen bör utvärderas, och olika symtomskattningsskalor används för detta. Målet är att minst 60 procent av patienterna ska ha utvärderats med MADRS/MADRS-S. Varken riket eller Västra Götaland når detta mål trots att användningen av skattningsinstrumentet ökat, framförallt i regionen. En betydande variation ses fortfarande i regionen.


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-12

Återfall i skov vid bipolär affektiv sjukdom

Källa: BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom.

Vilket år avses: Tidsserie från 2011 till 2016.

Regionalt mål: Högst 40 %. Indikatorn är en av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter som återfallit i skov de senaste 12 månaderna.

Nämnare: Totalt antal uppföljningsregistrerade patienter.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med bipolär affektiv sjukdom med återfall i affektivt skov senaste 12 månaderna, och är en av BipoläRs viktigaste kvalitetsindikatorer. Målet med all stämningsstabiliserande behandling vid bipolär sjukdom är att förhindra affektiva sjukdomsskov (maniska, hypomana, depressiva eller blandade).

Felkällor: Varierande täckningsgrad. Underliggande patientunderlag kan skilja sig åt. Det kan också finnas systematiska skillnader i vilka patientgrupper som registreras i BipoläR (typ 1, typ 2, UNS, schizoaffektivt syndrom respektive cyklotymi).

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som återfaller i skov i Västra Götaland är i stort sett jämförbar med riksgenomsnittet. Dock är det långt kvar till registrets målnivå om högst 40 procent.

Skillnader inom regionen: Stor variation mellan behandlande enheter i Västra Götaland.

Könsskillnader: Andelen kvinnor i Västra Götaland som återfallit i skov någon gång de senaste 12 månaderna är i något större än andelen män.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) vid svår depression

Källa: Kvalitetsregister ECT (som också hämtat uppgifter från Patientregistret, Socialstyrelsen).

Vilka år avses: Tidsserie från 2011 till  2015.

Täljare: Antal patienter som slutenvårdats för svår till mycket svår depression och som erhållit ECT.

Nämnare: Antal patienter som slutenvårdats för svår till mycket svår depression.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som heldygnvårdats för svår till mycket svår depression som behandlats med elektrokonvulsiv terapi (ECT). ECT är den mest effektiva behandlingen vid svår eller psykotisk depression. Mer än 80 procent av patienterna med svår depression får reducerade symtom av ECT. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom rekommenderar ECT (hög prioritet) i den aktuella patientgruppen, där målnivån anges till minst 40 %.

Felkällor: Varierande täckningsgrad, särskilt då uppgift om ECT fångas i två register. Täckningsgraden i Kvalitetsregister ECT varierar också efter organisation.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Nationell målnivå är 40 %, vilket nästan uppnås i riket 2015. I Västra Götaland är resultatet oförändrat från föregående år, men det är en bit kvar till den rekommenderade målnivån.

Skillnader inom regionen: En betydande variation ses inom regionen. Skillnaderna är statistiskt säkra. Ett regionalt kunskapsseminarium hölls september 2016 och en regional medicinsk riktlinje är under framtagande för att säkerställa en mer jämlik vård.

Könsskillnader: Både i riket och i regionen erhåller kvinnor i något högre utsträckning ECT jämfört med män.

Depressionsskattning efter ECT

Källa: Kvalitetsregister ECT.

Vilka år avses: Tidsserie från 2012 till 2016.

Regionalt mål: Minst 60 %. Indikatorn är en av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal behandlingsserier med ECT för depression där skattning med MADRS/MADRS-S skett.

Nämnare: Totalt antal behandlingsserier med ECT.

Vad visar indikatorn: Att undersöka och dokumentera kvarvarande symtom på depression efter ECT är viktigt, då kvarvarande symtom är en riskfaktor för snabbt recidiv. Utvärdering av depressionsbehandling kan göras med olika symtomskattningsskalor. Den vanligaste i Sverige är MADRS (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) och dess variant för självskattning (MADRS-S). Indikatorn visar andelen behandlingsserier där sådan skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter ECT. Enbart initiala och täta behandlingsserier omfattas, inte så kallade underhålls-ECT.

Felkällor: Varierande täckningsgrad. Andra skattningsskalor än MADRS/MADRS-S kan ha använts.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Minst 60 procent av patienterna ska enligt den nationella rekommendationen ha skattats med MADRS. Varken riket eller Västra Götaland når detta mål trots att användningen av skattningsinstrumentet ökat, framförallt i regionen.

Skillnader inom regionen: En betydande variation ses fortfarande inom regionen. Kvalitetsarbete pågår, se föregående indikator.

Könsskillnader: Liten variation mellan könen.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden