Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Rättspsykiatrisk vård kan ges i sluten eller öppen form för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård pga. en allvarlig psykisk störning och särskilda vårdbehov. Rättspsykiatrisk vård kan ges med eller utan beslut om särskild utskrivningsprövning. Vårdinsatserna går ut på att patienten ska klara ett liv ute i samhället utan att återinsjukna i psykisk ohälsa, missbruk och/eller brottslighet.

Kvalitetsregistret RättspsyK har fyra måltal, och två av dessa redovisas här, dels andelen patienter med Body Mass Index (BMI) över eller lika med 30 ska vara mindre än 37 procent, och dels andelen patienter som återfaller i brottslig gärning under pågående vård ska vara mindre än 10 procent.

I riket har 43 procent ett BMI ≥ 30 och i Västra Götaland är andelen något lägre, 38,1 procent år 2016. Den svagt sjunkande trenden sedan 2012 är dock bruten i Västra Götaland.

Måltalet för återfall i brottslig gärning under vårdtiden, har inte uppnåtts varken i riket (11,5 procent) eller i Västra Götaland (11,9 procent).


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Källa: RättspsyK - Nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård.

Vilket år avses: Tidsserie från 2010 till 2016.

Täljare: Antal patienter med BMI ≥ 30.

Nämnare: Totalt antal patienter i rättspsykiatrisk vård.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen patienter i rättspsykiatrisk vård med Body Mass Index (BMI) 30 eller högre, vilket enligt WHO:s definition är ett mått på fetma.

Målnivå: Enligt RättpsyKs måltal ska andelen patienter med ett BMI ≥ 30 vara mindre än 37 procent.

Viktuppgång är en riskfaktor, och övervikt/fetma är betydligt vanligare bland personer med psykisk sjukdom. Fetma (BMI ≥ 30) är också en betydande orsak till somatisk översjuklighet och förkortad medellivslängd. Fetma är vanligt förekommande bland patienter som vårdas inom rättspsykiatrisk vård. Frihetsberövande i kombination med långa vårdtider och patienternas riskbeteende vad gäller rökning, dålig kosthållning och låg fysisk aktivitet gör att det finns ett särskilt intresse att följa BMI. Många av patienterna har dessutom kognitiva svårigheter, vilket gör att de har svårt att ta till sig information och fullfölja behandlingsplaner. Därtill har många läkemedel indirekt påverkan på vikten genom att bidra till ökad aptit.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har 43 procent av patienterna i rättspsykiatrisk vård ett BMI 30 eller högre, år 2016. I Västra Götaland är andelen något lägre (38,1 procent). Den svagt sjunkande trenden sedan 2012 är dock bruten i Västra Götaland.

Skillnader inom regionen: Direkta jämförelser inom regionen mellan de rättspsykiatriska klinikerna ska göras med stor försiktighet, eftersom varje enskild enhet är liten, och patienterna har långa vårdtider.

Könsskillnader: Ingen könsuppdelning har gjorts, då enbart ca 10-15 procent av patienterna inom rättspsykiatrisk vård är kvinnor.

 

Källa: RättspsyK - Nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård.

Vilket år avses: Tidsserie från 2010 till 2016.

Täljare: Antal patienter som har återfallit i brottslig gärning under pågående rättspsykiatrisk vård.

Nämnare:Totalt antal patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och för varje patient registreras kända uppgifter.

Vad visar indikatorn: Indikatorn avser att mäta andelen vårdade vid rättspsykiatrisk vård som under senaste året under vårdtiden återfallit i brottslig gärning. En viktig indikator, eftersom vårdens huvudsyfte är att förhindra återfall i brottslig gärning. Med "brottslig gärning" avses till exempel narkotikabrott, tillgreppsbrott, våldsbrott med mera, det vill säga sådan handling att polisanmälan gjorts eller att grund för polisanmälan föreligger.

Målnivå: Enligt RättpsyKs måltal ska andelen patienter som återfaller i brottslig gärning under pågående vård vara mindre än 10 procent.

Felkällor: Varierande täckningsgrad, samt att det kan förekomma fler återfall i brottslig gärning än vården känner till. Dessutom kan det mellan olika verksamheter finnas olika tolerans för vad som accepteras under vårdtiden, till exempel var gränsen för olaga hot ska dras. Antalet patienter är också i flera fall litet på varje enskild rättspsykiatrisk enhet, vilket ökar påverkan från slumpfaktorer.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Registrets måltal har inte uppnåtts varken i riket eller i Västra Götaland år 2016, utan en mindre ökning ses. I riket är det 11,5 procent och i Västra Götaland 11,9 procent, som återfallit i brottslig gärning under vårdtiden.

Skillnader inom regionen: Direkta jämförelser inom regionen mellan de rättspsykiatriska klinikerna ska göras med stor försiktighet eftersom varje enskild enhet är liten, och då patienterna har långa vårdtider.

Könsskillnader: Ingen könsuppdelning har gjorts, då ca 10-15 procent av patienterna inom rättspsykiatrin är kvinnor. Möjligheten att dra slutsatser utifrån det lilla antalet kvinnor är således begränsat.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden