Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Socialstyrelsen konstaterade 2011 i fyra rapporter att personer med psykisk sjukdom tenderar att underdiagnostiseras, underbehandlas och att de inte får lika god somatisk vård som övriga patienter i befolkningen. Detta resulterar i en förkortad medellivslängd på 15–20 år och ett stort lidande. Även patienter med lätt till måttligpsykisk ohälsa och kontakt med primärvården har förkortad medellivslängd.

Indikatorn undvikbar somatisk slutenvård ska belysa omhändertagandet vid vissa specificerade sjukdomstillstånd, som metabola sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes), astma m.fl.  Den högre andelen undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykisk ohälsa kan exempelvis bero på att sjukdomen upptäcks sent i förloppet, att behandlingen inte alls sker eller tar längre tid, eller att patienterna hade behövt mer information och stöd för att kunna följa den givna ordinationen.

Målgruppen har dessutom en ökad förekomst av livsstilsriskfaktorer. Personer med en allvarlig psykisk störning kan också ha svårt att sköta viss behandling i somatisk öppen vård, vilket kan resultera i att patienten vårdas inneliggande. En studie har genomförts med en induktiv kvalitativ forskningsdesign i regionen, för att kartlägga organisatoriska samt individuella förutsättningar och hinder för tillgång till somatisk hälso- och sjukvård för personer med psykisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv. Resultat ännu ej publicerat.

Jämfört med föregående år noteras en smärre ökning av undvikbar slutenvård i Västra Götaland. Detta kan paradoxalt nog vara positivt och ett utslag av ett förbättrat arbetssätt när det gäller att diagnosticera och behandla somatisk sjukdom hos psykiskt sjuka


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Vilket år avses: Tidsserie från 2013 - 2015.

Täljare: Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.
För befolkningen samtliga personer med undvikbara slutenvårdstillfällen i åldersgruppen 20–59 år.

Nämnare: Antal patienter 20–59 år som någon gång de senaste fem åren vårdats inom psykiatrin.
För befolkningen Sveriges medelbefolkning 20–59 år.

Länk till definition i Socialstyrelsens indikatorbibliotek

Vad visar indikatorn: Antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen per 100 000 patienter. Avser personer 20–59 år med tidigare psykiatrisk vård. Åldersstandardiserade värden.

Felkällor: Skillnaderna i undvikbar slutenvård ska tolkas med en viss försiktighet, bland annat eftersom förekomsten av vissa sjukdomstillstånd skiljer sig åt mellan olika landsting/region, även diagnossättningen och registreringen kan variera. Tillgången på vårdplatser spelar sannolikt också in, för både den somatiska och den psykiatriska vården.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Jämfört med föregående år noteras en smärre ökning av undvikbar sluten vård i Västra Götaland.

Skillnader inom regionen: Redovisas ej.

Könsskillnader: Generellt i riket har fler män undvikbara vårdtillfällen, troligen pga att fler män drabbas av några av de stora sjukdomstillstånd som ingår, snarare än att männen får sämre insatser i öppen vård. Ett omvänt mönster ses i Västra Götaland år 2014 och 2015.