Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Knäprotesoperationer görs vanligtvis på grund av förslitning i knälederna. Protesen brukar hålla länge, ytterst få behöver omopereras inom en 10-årsperiod. Risken för omoperation är inte högre i Västra Götalandsregionen (VGR) än i riket, men det finns en viss variation inom regionen.

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten om planerad ledkirurgi når du via denna länk SVEUS Värdebaserad uppföljning av vården för planerad kirurgi vid ledsjukdom.pdf


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Relativ revisionsrisk

Källa: Svenska knäprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012, 2004-2013, 2005-2014

Vad visar indikatorn: Knäprotesoperationer utförs vid till exempel artros eller artrit. Artros är vanligare bland kvinnor, varför cirka 60 % av knäprotesoperationerna görs på kvinnor.

I Sverige utfördes under år 2015 knappt 13 000 knäprotesoperationer, varav knappt 1 900 i VGR. Resultaten i Sverige är världsledande, där risken för omoperation inom 10 år är lägre än 4 av 100 opererade.

I redovisningen av resultaten för VGR presenteras den relativa risken (RR) för omoperation inom 10 år. Enbart cementerade (fixerade med cement) totala knäproteser vid artros ingår, där risken är justerad för skillnader i kön och ålder samt för skillnader i fördelning av proteser med eller utan patellaknapp. Vid relativ risk som är lägre än 1 där även konfidensintervallet är lägre än 1 är risken för omoperation lägre än riksgenomsnittet, medan relativ risk och konfidensintervall över 1 talar för att risken för omoperation är högre.

Västra Götaland jämfört med riket: Alingsås sjukhus har under samtliga fem tidsperioder haft den lägsta revisionsrisken i Sverige, med relativa risker som varierat mellan 0,31 och 0,39. Detta innebär att av 1 806 utförda protesoperationer mellan 2005 och 2014 har endast 12 behövt omoperation. De flesta övriga sjukhus i VGR redovisar också mycket goda resultat som är lägre eller i nivå med riksgenomsnittet. SU-Mölndal tenderar ha högre relativ revisionsrisk än riksgenomsnittet men skillnaden är bara statistiskt säkerställd för perioden 2003 - 2012. Två sjukhus, NU-Uddevalla och Kungälvs sjukhus redovisar däremot en relativ revisionsrisk som under samtliga tidsperioder varit högre än riksgenomsnittet.

Sammanfattning av resultat för perioden 2005-2014 - jämförelse med riksgenomsnittet