Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Behandling av reumatoid artrit (RA) med biologiska läkemedel har fått ett stort genomslag då behandlingen inte bara lindrar symtomen utan den påverkar också sjukdomsförloppet så att funktionsförmågan i betydligt högre grad bevaras.

Användandet av dessa läkemedel har därför ökat i såväl Västra Götalandsregionen (VGR) som i riket. Även om en kraftig ökning skett så är användningen i VGR något lägre än i riket. Drygt 60 procent av patienterna, såväl i VGR som i riket, blir förbättrade efter start av biologisk behandling.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Biologiska läkemedel

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2010 - 2016

Vad visar indikatorn: Cirka 0,7 % av befolkningen har reumatoid artrit (RA). För vissa patientgrupper har biologiska läkemedel blivit en allt viktigare del i behandlingen då de inte bara lindrar symtom och förbättrar livskvalitet, utan de modifierar också sjukdomsförloppet vilket innebär att funktionsnedsättningen begränsas. Fyra olika biologiska läkemedelsgrupper används, där TNF-alfa-blockerare är de vanligaste. Indikatorn anger antalet behandlade patienter 18 år och äldre som enligt SRQ har pågående behandling med något av dessa läkemedel relaterat till befolkningsantal (antal per 100 000 invånare 18 år och äldre). I figuren kan man också välja att se totalt antal behandlade patienter. 

Eftersom det inte går att ange hur stor andel av patienterna som bör ha behandling med biologiska läkemedel har Socialstyrelsen ingen målnivå för antal behandlade patienter men anger att ett landsting inte bör avvika mer än 25 procent (lägre eller högre) från riksgenomsnittet. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl VGR som riket har antalet patienter som erhållit biologiska läkemedel vid RA ökat, i VGR med cirka 78 % och i riket med cirka 52 % från 2010 till 2016. Räknat per 100 000 invånare 18 år och äldre har användningen ökat från 121 till 174 patienter i riket och från 97 till 164 i VGR. 

Könsskillnader: Insjuknandet i RA är betydligt vanligare bland kvinnor före menopaus jämfört med män i motsvarande åldrar. I högre åldrar är insjuknandet i RA ungefär lika vanligt bland män som kvinnor. Eftersom betydligt fler kvinnor än män har RA är det fler kvinnor än män som behandlas med biologiska läkemedel. År 2016 behandlades i VGR 1 659 kvinnor och 511 män. Räknat per 100 000 invånare behandlades 249 kvinnor och 77 män i VGR. Motsvarande siffror för riket var 263 respektive 84. 

Effekt vid första behandling med biologiska läkemedel

Källa: Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Täljare: Antal patienter med RA som uppnår remission eller låg sjukdomsaktivitet fyra-tolv månader efter start av första biologiska läkemedel under mätperioden.

Nämnare: Totalt antal patienter med RA som påbörjat första biologiska behandling under mätperioden.

Vad visar indikatorn: Andel personer med RA som uppnår remission eller låg sjukdomsaktivitet 4-12 månader efter start av behandling med första biologiska läkemedel. Mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Sjukdomsaktivitet mäts genom ett index, Disease Activity Score, DAS28, som är en sammanvägning av läkarens bedömning av ledstatus för 28 leder, SR (sänkningsreaktion) samt patientens egen bedömning av sin hälsa. Ett DAS28-värde under 2,6 anger att ingen sjukdomsaktivitet föreligger (remission) och ett värde mellan 2,6 och 3,2 indikerar låg sjukdomsaktivitet.

Västra Götaland jämfört med riket: Under hela mätperioden har andelen patienter med låg eller ingen sjukdomsaktivitet legat runt 60 - 65 % i riket. Andelen i VGR har varierat något under perioden men är i stort sett i nivå med genomsnittet i riket.

Könsskillnader: Jämförelsen avser mätperioden 2014-2015. Andelen män med förbättrad sjukdomsaktivitet verkar vara något lägre jämfört med kvinnor både i riket och VGR, men det saknas uppgift huruvida skillnaden är statistiskt säkerställd.