Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Mätningen belyser patientens upplevelse av den specialiserade sjukhusvården inom somatik. Den är uppdelad i två delar, öppen- och slutenvård.

Det är det senaste besöket i öppenvården eller vårdtillfället i sluten-vården som svaren på frågorna ska belysa. Mätningen genomförs i alla landsting och regioner vartannat år (jämna år). Region Gotland deltog inte i årets mätning.

Deltagandet för de offentliga sjukhusen i regionen är obligatoriskt medan det för de privata vårdgivarna är frivilligt.

Alla åldrar omfattas av mätningen men till patienter under 15 år skickas en vårdnadshavarenkät ut.

Nedanstående urval och resultat avser endast de offentliga sjukhusen. Privata vårdgivare ingår i totalen för Västra Götaland och riket.

Öppenvårdsmätning 2016 i Västra Götaland genomfördes på samtliga offentliga sjukhus samt följande privata vårdgivare; Capio Lundby sjukhus, Orthocenter, Spine Center, Aleris Specialistvård Axesshuset, HandCenter Göteborg specialistmottagning och Capio Medocular Göteborg.

Det totala antalet utskickade enkäter i Västra Götaland var
42 558 och antalet inkomna svar var 20 189, vilket gav en svarsfrekvens på 47 %. I riket var andelen på samma nivå. Äldre patienter besvarade enkäten i högre utsträckning än yngre.

Dimensionen Helhetsintryck fick den högsta andelen positiva svar i mätningen. Delaktighet och involvering upplevdes mindre bra och fick lägst andel positiva svar. 

Slutenvårdsmätning 2016 i Västra Götaland genomfördes vid samtliga offentliga sjukhus samt följande privata vårdgivare; Capio Lundby sjukhus, Orthocenter och Spine Center.

Antal utskickade enkäter var 19 159 och antalet inkomna svar var 9954 i Västra Götaland, vilket gav en svarsfrekvens på 52 %. I riket var andelen något lägre, 50 %. Svarsfrekvensen var något högre bland män än bland kvinnor. Äldre personer besvarade enkäten i högre utsträckning än yngre. 

Andelen positiva svar per dimension i Västra Götaland låg på liknande nivå som i riket.

Av de svarande i Västra Götaland hade 88 % en positiv upplevelse av den specialiserade slutenvården avseende dimensionen Helhetsintryck. Tillgängligheten upplevdes också vara god.

Minst positiva var de svarande med möjligheten till Delaktighet och involvering i sin egen vård där endast 72 % gav ett positivt svar.

Män var mer nöjda med den vård de fick än kvinnor oavsett dimension eller åldersgrupp, förutom gällande åldern 0-17 år. Av de svarande hade kvinnor högre andel positiva svar i sex av sju dimensioner jämfört med män i samma åldersgrupp.

 


Publicerad 2017-10-02 Uppdaterad 2017-10-17

Öppenvårdsmätning avseende läkarbesök år 2016

Urval och svarsfrekvens

Antal enkäter som skickas ut baseras på respektive enhets patientgenomströmning under motsvarande period föregående år, för mer information se avsnittet "Nationell Patientenkät - inledning".

Mätningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av patienter som besökt de offentliga sjukhusen eller privata vårdgivare. Öppenvården mäts under april månad.

Enkäten skickades ut till 276 773 patienter i hela landet, varav 42 558 i Västra Götaland. Antalet inkomna svar var 130 080 i riket och 20 189 i Västra Götaland. Svarsfrekvensen såväl i riket som i Västra Götaland var 47 %.

Svarsfrekvensen vid de offentliga sjukhusen varierade från 38 % (Angereds Närsjukhus) till 55 % (Kungälvs sjukhus) och vid de privata vårdgivarna från 35 % till 59 % (svarsfrekvens för privata vårdgivare visas inte i diagram).

Äldre personer besvarade enkäten i större utsträckning än yngre. I Västra Götaland var det endast 20 % i åldern 18-29 år som svarade på enkäten mot 70 % i åldern 65-79 år. Svarsfrekvensen för kvinnor såväl i riket som i Västra Götaland var 48 %. För män var andelen 47 %.

Endast svar på frågor som besvarats av fler än 10 patienter redovisas.

Resultat av mätningen

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen positiva svar per dimension var i stort sett på samma nivå i Västra Götaland som genomsnittet i riket.

Mest nöjda, såväl i Västra Götaland som i riket, var patienterna med Helhetsintryck med 89 % respektive 90 %.

Dimensionen Respekt och bemötande fick näst högst betyg, 89 %, i både Västra Götaland och riket. Även Tillgänglighet fick en relativt hög andel positiva svar, 88 % såväl i Västra Götaland som i riket.

Minst nöjda var patienterna med Delaktighet och involvering där cirka 81 % av patienterna gav ett positivt svar såväl i Västra Götaland som i riket.

Skillnader inom regionen: Skaraborgs sjukhus hade högst andel positiva svar för samtliga dimensioner utom Kontinuitet och koordinering jämfört med övriga offentliga sjukhus i regionen. För samtliga dimensioner var andelen positiva svar vid Skaraborgs Sjukhus högre än genomsnittet både i Västra Götaland och i riket.

Angereds Närsjukhus hade lägst andel nöjda patienter i fem dimensioner. Lägst var andelen positiva svar för Delaktighet och involvering med 75 %.

I samtliga dimensioner hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset lägre andel positiva svar jämfört med Västra Götaland och riket.

Köns- och åldersskillnader: Män var något mer nöjda med den öppna vården än kvinnor såväl i Västra Götaland som i riket i sex av sju dimensioner.

Yngre personer tenderar att ha en mindre positiv upplevelse än äldre. Den lägsta andelen positiva svar var i åldersgruppen 18-29 år.

Svaren från en del åldersgrupper på vissa sjukhus har tagits bort till följd av det låga antalet respondenter. Endast svar på frågor som besvarats av fler än 10 patienter redovisas. Det innebär att det inte kommer att visas någon statistik om man väljer dessa åldersgrupper eller kön i det interaktiva diagrammet.

 

Slutenvårdsmätning avseende år 2016

Urval och svarsfrekvens

Antal enkäter som skickas ut baseras på respektive enhets patientgenomströmning under motsvarande period föregående år, för mer information se avsnittet "Nationell Patientenkät - inledning".

Mätningen genomfördes bland patienter som varit inskrivna i minst 24 timmar och utskrivna under urvalsperioden mars till april. 

Enkäten skickades ut till 112 228 patienter i hela Sverige varav 19 159 i Västra Götaland. Antalet inkomna svar var 56 588 i riket och 9954 i Västra Götaland. Svarsfrekvensen i riket var 50 % och något högre i Västra Götaland, 52 %.

Svarsfrekvens på de offentliga sjukhusen varierade från 47 % vid Södra Älvsborgs sjukhus till 58 % vid Frölunda Specialistsjukhus.

 

Andel svar på offentliga sjukhus var lägre jämfört med de privata sjukhusen (svarsfrekvens för privata vårdgivare visas inte i diagram).

Svarsfrekvensen var högre bland män än bland kvinnor såväl i Västra Götaland som i riket. I riket var svarsfrekvensen 51 % bland män och 50 % bland kvinnor. Motsvarande siffror för Västra Götaland var 52 % både för män och kvinnor.

Äldre personer besvarade enkäten i högre utsträckning än yngre. I Västra Götaland var det 64 % i åldrarna 65-79 år som svarade på enkäten mot 27 % i åldrarna 18-29 år.

Endast svar på frågor som besvarats av fler än 10 patienter redovisas.

Resultat av mätningen

Västra Götaland jämfört med riket: I genomsnitt var andelen positiva svar per dimension nästan likadan i Västra Götaland som i riket. 

Resultaten visar att 88 % av de svarande både i Västra Götaland och riket var nöjda med dimensionerna Helhetsintryck och Tillgänglighet i den specialiserade slutenvården.

Andel positiva svar från patienter som upplever att de får rätt emotionellt stöd och att vårdpersonalen är lyhörda var också hög såväl i Västra Götaland som i riket, 87 %.

Andelen patienter som var nöjda med dimensionen Kontinuitet och koordinering var 86 % i både Västra Götaland och riket.

Positiva svar för dimensionen Respekt och bemötande var 84 % såväl i  Västra Götaland som i riket.

Information och kunskap fick betyget 77 % i Västra Götaland och 78 % i riket.

Däremot var patienterna minst positiva med möjligheten till Delaktighet och involvering i sin egen vård. Endast 72 % av de svarande i Västra Götaland och 73 % i riket hade positiva svar om dimensionen.

Skillnader inom regionen

Andelen positiva svar för samtliga dimensioner var högst på Frölunda Specialistsjukhus jämfört med övriga offentliga sjukhus.

Skaraborgs sjukhus (SkaS) fick högsta andelen positiva svar i samtliga dimensioner i förhållande till följande sjukhus inom regionen; Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och NU-sjukvården. Lägst andel nöjda patienter noterades på NU-sjukvården oavsett dimension.

Offentliga sjukhus fick lägre andel positiva svar av tillfrågade patienter i fem av sju dimensioner jämfört med privata vårdgivare.

Könsskillnader och åldersskillnader

Män är mer nöjda med slutenvården än kvinnor såväl i Västra Götaland som i riket utom för åldern 0-17 i Västra Götaland. Där har kvinnorna högre andel positiva svar i fem dimensioner. Den största skillnaden mellan män och kvinnor gäller åldern 18-29 år och dimensionen Information och kunskap. 76 % av svarande män är nöjda med den information och kunskap de har fått, mot endast 65 % av kvinnorna.

Svaren från en del åldersgrupper på vissa sjukhus har tagits bort till följd av det låga antalet respondenter. Endast svar på frågor som besvarats av fler än 10 patienter redovisas. Det innebär att det inte kommer att visas någon statistik om man väljer dessa åldersgrupper eller kön i det interaktiva diagrammet.