Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Särskilt tandvårdsstöd är en individuell rättighet som finansieras med statsbidrag och administreras via landsting och regioner. Stödet har tre delar: N-tandvård och munhälsobedömning, F-tandvård - vid vissa sjukdom eller funktionsnedsättning och S-tandvård - som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid, se nedan.

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i patientavgift under 12 månader. Unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland betalar ingen patientavgift.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

N-tandvård – nödvändig tandvård vid stort och bestående behov av omvårdnad

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

Intyg om N-tandvård ges till personer som:

  • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder).
  • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom.

Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen – inte tandvårdsbehovet. Intygsutfärdare är exempelvis biståndsbedömare, LSS-handläggare eller sjuksköterskor i kommunerna.

Ungefär 28 000 personer i Västra Götaland har intyg om N-tandvård. Antalet har varit tämligen stabilt de senaste åren – varje år blir det drygt
5 000 nya intygshavare, och lika många avlider. Kvinnor utgör en större del av den äldre befolkningen och det avspeglar sig i fördelningen bland intygshavarna, 56 procent är kvinnor och 44 procent är män. Det motsvarar 2,25 procent av alla invånare över 20 år i Västra Götaland. Bland invånare som är 60+ är andelen intygshavare 65 procent. Andelen intygshavare varierar också mellan de olika kommunerna. Därför pågår ett arbete för att uppmärksamma de kommuner med låg andel och få dem att se över sina rutiner samt om fler invånare har rätt att få intyg om N-tandvård.

Det utbetalade beloppet för N-tandvården var 92 miljoner kronor – genomsnittskostnaden per person var 4 307 kronor. Det var
21 359 personer som fick N-tandvård, vilket motsvarar 75 procent av intygshavarna. Andelen varierar mellan de olika hälso- och sjukvårdsnämndsområdena, tydligast är att norra hälso- och sjukvårdsnämnden har lägst andel, se tabellen nedan). Folktandvården utförde drygt hälften av vården, 56 procent, och 44 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

  Hälso- och sjukvårdsnämnder  

 Intygshavare som fått N-tandvård

Andel i procent

  HSN Norra   66
  HSN Västra   78
  HSN Göteborg   76
  HSN Södra   78
  HSN Östra   76
  VGR – totalt   75

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

I den uppsökande verksamheten ska alla som har intyg om N-tandvård varje år erbjudas en gratis munhälsobedömning hemma i sin bostad. Det är en enklare kontroll oftast utförd av en tandhygienist – där tyngdpunkten ligger i att ge individuella råd till patienten och till den berörda vårdpersonalen om patientens dagliga munhygien. Vid denna kontroll ska alltid den som ansvarar för munvården finnas med för att lära sig hur den enskilda patientens tänder och munhåla ska skötas på bästa sätt.

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är den generella utbildningen som ges till vårdpersonal i grupp om allmän munhälsovård.

Verksamhetsberättelse 2016 - Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.pdf

Kvalitetsgranskning av den fakturerade N-tandvården

Enhet Tandvård har genomfört kvalitetsgranskningar av den fakturerade N-tandvården sedan 2013, mestadels slumpmässigt utvalda fakturor men till viss del även genom riktad granskning. Under 2016 granskades närmare 1 000 fakturor – 20 procent av dessa underkändes, vilket ledde till att ersättning inte betalades ut.

F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Personer som har funktionsnedsättning till följd av någon av diagnoserna nedan kan ha rätt till intyg om F-tandvård.

Intyg om F-tandvård ges till personer som

• har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

eller

• på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

Utvecklingen av F-tandvården har gjort att antalet intygshavare ökat varje år sedan starten 2013. Trots det är det idag avsevärt färre personer med intyg än vad som angavs i lagens förarbeten, där man bedömde att Västra Götaland skulle ha drygt 9 000 F-intyg. I slutet av 2016 fanns bara cirka
2 600 F-intyg. I princip är läget det samma i alla andra landsting. Det är inte klarlagt om den ursprungliga uppskattningen kraftigt överskattade personkretsens omfattning – eller om kännedomen är alltför låg bland läkare och berättigade personer, som därför inte ansöker om F-intyg. Sanningen ligger möjligen någonstans mittemellan. Och vi kan vänta oss en fortsatt ökning av antalet F-intyg under flera år framöver.

 

  Diagnoser inom F-tandvård     Kvinnor     Män      Antal F-intyg  
  F1   Svår psykisk funktionsnedsättning       554      395      949
  F2   Parkinsons sjukdom      164      264      428
  F3   Multipel skleros      102        38      140
  F4   Cerebral pares        13        17        30
  F5   Reumatoid artrit      247        45      292
  F6   Systemisk lupus erythematosus        42          1        43
  F7   Sklerodermi        23          6        29
  F8   Amyotrofisk lateralskleros        13        18        31
  F9   Orofacial funktionsnedsättning      128      149      277
  F10 Stroke        97      150      247
  F11 Sällsynt diagnos med/utan orofaciala symtom          64        36      100
    1 447   1 119    2 566

Könsfördelningen är samma bland F- och N-intygshavarna, 56 procent är kvinnor och 44 procent män. Om man tittar på de specifika patientkategorierna varierar det dock stort från kategori till kategori.

Andelen F-intygshavare av befolkningen i Västra Götaland är 0,2 procent – underlaget är för litet för att jämföra andelar i olika nämndområden.

 

Medelåldern bland personer med F-intyg är lite lägre än bland N-intygshavarna – 60 procent av F-intygshavarna är mellan 51 och 80 år.

Det utbetalade beloppet för F-tandvården var 12,4 miljoner kronor – genomsnittskostnaden per person var 6 163 kronor. Det var 2 012 personer som fick F-tandvård, vilket motsvarar 78 procent av intygshavarna. Folktandvården utförde 63 procent av vården och 37 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Patient kan beviljas Särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i behandling av sjukdom under begränsad tid vid 14 beskrivna situationer och sjukdomar, se nedan. Det finns inga intyg, istället ska varje behandling förhandsbedömmas.

Under året fick drygt 8 000 personer S-tandvård. Könsfördelningen är totalt sett jämn även om det varierar inom olika patientkategorier, se nedan.

  Sjukdomsgrupper inom S-tandvård   Kvinnor     Män     Totalt antal 
  S1    Medfödd missbildning i käkområde/ansikte      101       88    189
  S2    Defekt i käkområde eller ansikte       98       60    158
  S3    Epilepsi       15         3      18
  S4    Infektionssanering     419     574     993
  S5    Förändring i munslemhinna  1 964  1 194  3 158
  S6    Allvarlig infektion i munhåla     256     296     552
  S7    Infektionssanering inför strålbehandling     544     789  1 333
  S8    Utredning av långvarig och svår smärta         9         3       12
  S9    Allvarlig sömnapné     530  1 013  1 543
  S10  Extrem tandvårdsrädsla       55       13       68
  S11  Byte av tandfyllning vid avvikande ...       16         2       18
  S12  Byte av tandfyllning som ett led ...         3         0         3
  S15  Frätskador         8         6       14
  S21  Hjälpmedel       28       28       56
  Totalt  4 046  4 069  8 115

Det utbetalade beloppet för S-tandvård var 41,1 miljoner kronor – genomsnittskostnaden per person var 5 065 kronor. Folktandvården fick 82 procent av utbetalat belopp och privata tandvårdskliniker fick 18 procent.

Orsaken till den ojämna fördelningen är att S-tandvård i stor utsträckning utförs inom specialisttandvården, där den offentliga tandvården är absolut störst. Inom N- och F-tandvården är fördelningen mellan offentlig och privat tandvård jämnare.