Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Överbeläggningar - Somatik
Inom den somatiska vården har Västra Götalandsregionen, undantaget två mätningar under redovisad mätperiod (2013-01 - 2019-02), uppvisat ett högre antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser än Riket. 

Överbeläggningar - Psykiatri
Resultaten inom Psykiatrin är svårtolkade. Variation i antalet Disponibla vårdplatser kan vara en bidragande orsak och beror möjligen på bemanningsproblematik .
Efter att under en period (2015-02 - 2016-01), redovisat färre överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser än Riket, ligger Västra Götalandsregionens resultat återigen i nivå med Rikets

Utlokaliseringar - Somatik
Under perioden 2013-01 - 2018-08 redovisar Västra Götalandsregionen resultat i nivå med riket bortsett från enskila mätningar

Utskrivningsklara
(p.g.a. problem med datafångst pausad uppdatering)

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Utifrån lagstiftningen har fullmäktige i VGR och de 49 kommunerna beslutat om en överenskommelse med målet att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning, stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter, minska antalet utskrivningsklara dagar - men också att arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.

En jämförelse mellan 2016 mot 2018 visar på minskning i antalet dagar som patienter ligger kvar på akutsjukhusen som utskrivningsklara med en kraftig minskning efter beslutet om överenskommelse i september 2018.
 

 

 

 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-03-25

Överbeläggningar och utlokaliseringar

Överbeläggning” föreligger när en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.

Utlokaliserad” är en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

 

Genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 vårdplatser och dag är vid samtliga sjukhus vanligen högre än 0. Detta betyder inte att sjukhusen i sin helhet så gott som alltid är överbelagda. Att deras mätvärden ändå överstiger 0 beror på att ej fullt belagda avdelningar tilldelas ett nollvärde de dagar så är fallet. Sjukhusens mätvärden baseras alltså enbart på de avdelningsmätningar som påvisar överbeläggningar i förhållande till antalet vårdplatser. Indikatorn följer Socialstyrelsens definition och tydliggör att en överbeläggning på en viss avdelning inte kan uppvägas av en ledig plats på en annan avdelning – sett ur ett patientperspektiv.

 

Överbeläggningar och utlokaliseringar är vanligt förekommande. Förhållandet kan innebära en patientsäkerhetsrisk, försämrad vårdmiljö och arbetsmiljö. Mätningar av förekomsten kan även – som i detta fall – ses som indikator på tillgängligheten.

 

Socialstyrelsens definition av en disponibel vårdplats: "vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö".

Mått
Genomsnittligt antal överbeläggningar inom somatisk vård per 100 disponibla vårdplatser och dag kl. 06:00 under respektive månad.

Täljare
Det totala antalet överbeläggningar per dag kl. 06:00 (somatik).

Nämnare
Det totala antalet disponibla vårdplatser per dag kl. 06:00 /100 (somatik).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Genomsnittligt antal utlolaliserade inom somatisk vård per 100 disponibla vårdplatser och dag kl. 06:00, under respektive månad.

Täljare
Det totala antalet utlokaliserade per dag kl. 06:00.

Nämnare
Det totala antalet disponibla vårdplatser per dag kl. 06:00 /100.

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Genomsnittligt antal överbeläggningar inom psykiatrisk vård per 100 disponibla vårdplatser och dag kl. 06:00, under respektive månad.

Täljare
Det totala antalet överbeläggningar per dag kl. 06:00 (psykiatri).

Nämnare
Det totala antalet disponibla vårdplatser per dag kl. 06:00 (psykiatri).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

                                                                                                                                                  

 

 

Kvarliggande utskrivningsklara patienter

Utskrivningsklar” är en patient som inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom ett landstings slutna hälso- och sjukvård. Bedömningen görs av behandlade läkare.

 

 

Begreppet ”utskrivningsklar” härrör från det regelverk som åtföljer Betalningsansvarslagen. Det tillämpas bland annat för att avgöra när betalningsansvar för inneliggande patient inträder för kommunal socialtjänst/hälso- och sjukvård eller landstingsfinansierad primärvård (inom 5 arbetsdagar från det att en patient förklarats utskrivningsklar). 

Mått
Genomsnittligt antal dagar mellan datum för "utskrivningsklar" och datum för utskrivning per patient. Redovisas per månad då patient skrivits ut.

Täljare
Det totala antalet dagar som utskrivna patienter varit utskrivningsklara.

Nämnare
Det totala antalet utskrivna, utskrivningsklara patienter.  

Källa
Produktionsdatabas SAMSA (regional).