Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Koncernavdelning data och analys publicerar den fjortonde upplagan av Verksamhetsanalysen. Huvuddelen av alla medicinska resultat för tidsserier till och med 2017 publiceras 7 juni 2018, medan övrig information liksom rapporter publiceras löpande under året.

Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens och befolkningens syn på sjukvården, samt vårdkonsumtion, vårdproduktion, hälso- och sjukvårdspersonal, kostnader och resurser. Befolkningen i Västra Götaland beskrivs i eget avsnitt utifrån ålder, kön, geografi, socio-demografi, samt befolkningsprognos.

I de medicinska kvalitetsavsnitten redovisas resultaten för hundratals olika kvalitetsindikatorer, oftast uppdelade på sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper. Målet är att resultaten skall innefatta senaste kalenderåret och att tidsserierna skall sträcka sig minst fem år bakåt i tiden. De medicinska kvalitetsindikatorerna är uppdelade efter de nationella programområdena inom kunskapsstyrningen, för de områden där det finns tillgång till indikatorer. Vissa avsnitt kan publiceras på flera ställen, ex nära vård, akutvården och patientsäkerhet.

Utöver verksamhetsanalysen sammanställs resultaten för sjukhusindikatorerna årligen i en rapport, som också innehåller förslag till förbättringsområden för så väl de enskilda förvaltningarna men också på övergripande nivå. Rapporten nås via knapp till vänster om menyknappen.

I verksamhetsanalysen publiceras också våra egna fördjupningsrapporter, faktaunderlag till Vårdbehovsanalyserna, rapporter från Öppna jämförelser, SVEUS- och benchmarkingrapporter. 

Avsnitten i Verksamhetsanalysen inleds alltid med en sammanfattning. Indikatorerna redovisas sedan i form av interaktiva diagram. Under diagrammet beskrivs i text indikatorn och en analys av utfallet.

 

Interaktiviteten öppnas genom att klicka uppe i högra hörnet på diagrammet. Med hjälp av knappar över diagrammet går det sedan att välja och filtrera informationen och vad som visas. På de öppnade diagrammen finns också knappar för att spara diagrammet som bild utifrån de val man gjort, och man kan fälla ner en tabell som visar underlaget till diagrammet. Tabellen kan exporteras till en Excel-fil. Den web-baserade verksamhetsanalysen fungerar i vanlig dator, på surfplatta och i smartphone.

Koncernavdelning data och analys rapporterar också medicinska resultat i Kvartalen, Munin och Hugin. I Analysportalen nås dessa liksom alla övriga statistikverktyg och rapporter från Koncernavdelning data och analys.

Verksamhetsanalysen publiceras årsvis i juni, men uppdatering sker fortlöpande under året i takt med att data blir tillgänglig. Preliminära publiceringstider för de olika områdena är:

 • Medicinska resultat och de flesta övriga sammanställningar uppdateras i början av juni, med eftersläpning för vissa avsnitt
 • Tillgängligheten uppdateras månadsvis
 • Befolkning i slutet av juni
 • Vårdbehov - faktaunderlag, hösten
 • De olika rapporterna publiceras fortlöpande

 

Marie Röllgårdh, avdelningschef, koncernavdelning data och analys

 


Publicerad 2016-06-14 Uppdaterad 2018-09-14

 Hur använder jag interaktiva diagram och kartor?

 • Interaktiva diagram och kartor: Klicka på diagrammet och det      öppnas i särskilt fönster.
 • Zoom: Vänsterklicka och markera det område du vill förstora. Återgå genom att klicka på nollställ zoom.
 • Serier: Används för att göra urval av olika undergrupper som man vill jämföra i samma bild. Välj de grupper ni önskar. Man väljer den enhet som skall visas i diagrammet, t ex för vilka sjukhus som resultaten skall visas. Klicka på återställ för att komma tillbaka till ursprungsläget.
 • Flikar: Med detta filter väljer man t.ex. en åldersgrupp i taget.  
 • Knappval: Används för att välja olika undergrupper man vill se i samma bild, t ex. kön. Klicka på återgå för att komma tillbaka till ursprungsläget.
 • Datagrupp: ifall denna knapp syns, innehåller den olika Y-axlar. Man kan då t ex välja att visa antal eller andel. 
 • Konfidensintervall: Med knappen med samma namn kan      man välja om man vill visa eller dölja staplarna för konfidensintervallen.      Knappen återgå kan också användas för att komma tillbaka till      ursprungsläget.
 • Spara diagram: Diagrammet, så som det just då ser ut på skärmen, sparas som bildfil eller pdf-fil. Det sparade diagrammet är fritt att använda i t ex. egna presentationer, men källa skall anges.
 • Spara tabell: tabellunderlaget, för det diagram som just då visas på skärmen, sparas som Excelfil. Observera dock att man bara ser de tabelldata som det just då visade diagrammet bygger på, inte alla tabelldata som kan användas till diagrammet. Det är ok att öppna Excel-filen även om det kommer upp en dialogruta som varnar för att filformatet och filtillägget inte stämmer överens, samt att filen kan vara skadad.
 • Skriv ut diagram: Diagrammet, så som det just då ser ut på skärmen, skrivs ut i det format ni önskar.

Hur gör jag utskrifter?

Utskrift samtliga sammanfattningar: Klicka på skriv ut sammanfattningar.

Utskrift ämnesavsnitt: Öppna ett ämnesavsnitt, t ex Nationell patientenkät. Tryck på ctrl+p eller på knappen skriv ut sidan. Utskrift av avsnitt som PDF fungerar bättre med Chrome.

Hur sparar jag en ikon (genväg) på min smartphone eller surfplatta?

Skriv analys.vgregion.se i web-läsarens sökfönster. När verksamhetsanalysen öppnats klicka på ”lägg till på hemskärm” om ni har en iPhone eller iPad.
Andra smartphones och läsplattor har liknande funktioner.

Kort film om instruktioner och användningsguide