Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Sämre hälsa och livskvalitet är starkt assicierat med kort utbildning, låga inkomster och svag anknytning till arbetsmarknaden och/eller till samhället i stort. I detta avsnitt belyser vi några faktorer som direkt eller indirekt är kopplat till detta; utbildningsnivå, förvärvsarbetande samt utländsk bakgrund.

Västra Götaland följer generellt sett den sociodemografiska utvecklingen i landet i stort, men samtidigt är skillnaderna inom regionen markanta i de flesta avseenden. Andelen utrikesfödda varierar t.ex. bland länets kommuner och Göteborgs stadsdelar med mellan 5 och 25 procent. 

Utbildningsnivån har ökat succesivt under de senaste decennierna, men andelen med eftergymnasial utbildning är betydligt högre i HSN Göteborg än i de övriga hälso- och sjukvårdsnämndsområdena.

På samma sätt har andelen förvärvsarbetande i Västra Götaland ökat det senaste två decennierna (bland 18-64 åringar), men även i detta avseende är skillnaderna inom regionen stora. Några av kommunerna i Göteborgsområdet är bland de kommuner i Sverige som har lägst arbetslöshet, medan det är betydligt tuffare läge i vissa andra kommuner. Skillnaderna är dessutom stora även inom flera kommuner - inte minst Göteborgs kommun. 


Publicerad 2018-11-23 Uppdaterad 2018-11-23

Utbildningsnivå

Utbildning skapar bättre förutsättningar för individerna, vilket i sin tur leder till en bättre hälsa. En högre utbildning leder exempelvis ofta till mindre utsatta jobb och mindre ekonomisk sårbarhet och stress. Utbildningen rustar vidare människorna till att lättare ta till sig information, omsätta den till handling och därmed göra hälsosamma val. Dessutom innebär en högre utbildning inte sällan också bättre ekonomiska förutsättningar att göra dessa val och upprätthålla mer hälsosamma vanor. 

Lågutbildade drabbas i högre utsträckning av värk från rygg, nacke och leder, samt röker mer, är mindre fysiskt aktiva och har oftare sämre kostvanor. De besväras även i större utsträckning av ängslan, oro och ångest.

Länktips: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Utbildningsnivån hos Västra Götalands befolkning har, liksom i övriga Sverige, stigit successivt under de senaste två decennierna. Dels på grund av att fler yngre har längre utbildning, dels eftersom andelen som skaffat sig eftergymnasial utbildning ökat. Nivån förväntas dessutom öka ytterligare det kommande årtiondet, om än i något långsammare takt än tidigare.

Utbildningsnivån i Västra Götaland är totalt sett densamma som för riket, men skiljer sig markant inom regionen. Dessutom råder större könsskillnader än jämfört med riket som helhet. Kvinnors utbildningsnivå har ökat i snabbare takt än mäns utbildningsnivå de senaste två decennierna och idag är det fler kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning (45 respektive 36 procent).

Länktips: Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2025.