Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Västra Götaland är ett av landets största län både sett sett till yta och till antalet invånare. Här bor idag nästan 1,7 miljoner invånare. Befolkningen är emellertid ojämnt spridd över regionen. En tredjedel av regionens befolkning är centrerade till Göteborgs stad, två tredjedelar till Göteborgsområdet (Göteborgs stad med kranskommuner). 

Länet har haft en kraftig befolkningsökning de senaste årtiondena och prognosen visar på en fortsatt befolkningstillväxt de kommande decennierna. Ökningen av antalet invånare i regionen beror bl.a. på positiva flytt- och födelsenetton; fler flyttar hit än lämnar och fler föds än dör. 


Publicerad 2018-11-23 Uppdaterad 2018-11-23

En kraftigt växande befolkning

Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges näst största län med mer än en sjättedel av Sveriges befolkning. Totalt bor här drygt 1,69 miljoner invånare. En tredjedel av dessa är bosatta i Göteborg. Dals-Ed är den befolkningsmässigt minsta kommunen med 4.763 invånare 2017, tätt följt av Gullspång med 5.280 invånare.

Invånarna i Västra Götaland har genom åren blivit allt fler. På ett halvt sekel har antalet invånare växt med ca 25 procent. Under 2016 växte Västra Götalands befolkning, liksom Sveriges, rekordmycket. Drygt 23.000 fler västra götalänningar fanns vid årets slut jämfört årets början. Mellan 2016 och 2017 ökade befolkningen med ytterligare 19.000 invånare.

Länktips: 
Kvartal 1:2018 - Utveckling Västra Götaland
Kvartal 4:2017 - Utveckling Västra Götaland 
Kvartal 3:2017 - Utveckling Västra Götaland
Kvartal 2:2017 - Utveckling Västra Götaland

Befolkningsökningen finns i samtliga hälso- och sjukvårdsnämndsområden. Under 2000-talet har den dock varit som störst i HSN Västra och HSN Göteborg och prognosen visar att dessa båda områden också kommer att ha fortsatt störst befolkningstillväxt de närmaste decennierna. I HSN Göteborg förväntas exempelvis befolkningen ha ökat med cirka 17 procent  2035 (ca 115.000 st). Lägst befolkningstillväxt beräknas HSN Östra (3,8 procent) och Norra (5,6 procent) ha (tabell 1 och figur 1).

Sett till länet som helhet förväntas Västra Götalands befolkning fortsätta växa till drygt 1,91 miljoner invånare år 2035. Det innebär 230.000 fler invånare jämfört med dagens befolkning och betyder drygt 12.500 fler invånare i genomsnitt för varje år. Befolkningstillväxttakten väntas dock succesivt avstanna något efter 2020 om man ser till den beräknade befolkningsförändringen från år till år. Störst ökning av befolkningen beräknas ske i Strömstad, Göteborg och kommunerna runt Göteborg (figur 1). 

Länktips: 
Fakta Västra Götaland: Befolkning
Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2035

Tabell 1. Invånare i Västra Götaland och dess hälso- och sjukvårdsnämndsområden 2017 samt prognos för 2035 (antal och andel av VG) 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen (SCB, VGR, Göteborgs stad)
Diagramvisning: Befolkningsmängd fördelat på kön går att visa för Västra Götaland (totalt) samt för respektive hälso- och sjukvårdsnämndsområden för åren 1968-2017 samt prognos för åren 2018-2035; för Västra Götalands kommuner för åren 1968-2017 samt prognos för åren 2018-2030; för respektive stadsdelsnämndsområden i Göteborg för åren 1984-2017 samt prognos för åren 2018-2022. Befolkningsförändring från tidigare år fördelat på kön går att visa för Västra Götaland (totalt) samt för respektive hälso- och sjukvårdsnämndsområden för åren 1969-2017 samt prognos för 2018-2035; för Västra Götalands kommuner för åren 1969-2017 samt prognos för åren 2018-2030; för respektive stadsdelsnämndsområden i Göteborg för åren 1984-2017 samt prognos för åren 2018-2022.
Kommentar: Befolkningsmängd: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter. Befolkningsförändring definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Störst procentuell befolkningstillväxt i bland kommunerna i Västra Götaland de senaste tio åren (2007 jmf 2017) har Strömstad och Göteborgs kommuner haft som vuxit med 12,6 respektive 12,5 procent. Därefter följer Härryda och Bollebygd (11,9  respektive 11,5 procent). Gullspång och Färgelanda är de kommuner som minskat mest under samma period (-2,7 procent vardera), följt av Sotenäs (-2,3 procent), Mellerud (-1,9 procent) samt Orust (-1,8 procent). Även Dals-Ed, Grästorp, Bengtsfors, Vara och Lysekil uppvisar negativ befolkningsutveckling 2017 jämfört med 2007 (figur 1).

Med undantag av Dals-Ed uppvisade samtliga kommuner i Västra Götaland en positiv utvecklingskurva 2016 jämfört med föregående år. Men mellan 2016 och 2017 har fler kommuner vänt denna trend. Nio  kommuner uppvisade en negativ befolkningsutveckling 2017 jämfört med året innan (Dals-Ed, Svenljunga, Skara, Götene, Åmål, Töreboda, Bengtsfors, Färgelanda och Gullspång) (figur 1).

Länktips:
Fakta Västra Götaland: Befolkning 4, Befolkningsutveckling
Fakta Västra Götaland: Befolkning 5, Befolkningsförändringens delar

Befolkningstäthet

En förändrad befolkningsstruktur innebär ett förändrat tryck på vårdinrättningarna i region. Fler invånare, kräver generellt sett ökade vårdinsatser och där med också mer vårdresurser. Kunskap om befolkningsutvecklingen i regionen är således central för planeringen och resurstilldelningen av hälso- och sjukvården.

Länktips:
Hur påverkas vårdkonsumtion och vårdpersonal av att befolkningen ökar?

Sedan början av 1990-talet har länet succesivt förtätats med ca 10 invånare per kvadratkilometer (km2). Idag (2017) har Västra Götaland 71 invånare/km2. Det kan jämföras med Stockholms län som har en befolkningstäthet på 353,8 invånare/km2 och Skåne län på drygt 122,6. Men befolkningen i Västra Götaland är mycket ojämnt fördelad över länets yta. Göteborgs kommun har idag en befolkningstäthet på 1259,3 invånare per km2, vilket kan jämföras med Dals-Ed 6,6 (figur 2). 

Länktips:
Fakta Västra Götaland: Befolkning 2. Folkmängd och befolkningstäthet
Fakta Västra Götaland: Befolkning 3. Befolkningstäthet Europa

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen (SCB, VGR, Göteborgs stad)
Diagramanvisning: Uppgifterna för Göteborgs stadsdelsnämndsområden (SDN Gbg) visar befolkningstäthet för Göteborgs kommun totalt - inte per stadsdelsnämndsområden som kartan ger sken av.
Kommentar: Vid beräkning av befolkningstätheten (invånare/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till landarealen den 1 januari året därpå.

Födelse- och dödsantal

En anledning till att befolkningsmängden i Västra Götaland växer är att länet, de senaste 50 åren (med några få års undantag i), präglats av ett födelseöverskott, dvs. det har fötts fler än det har dött. Detta överskott förväntas fortsätta öka kraftigt de närmaste åren och kulminera någon gång i början av 2020-talet.

Utveckling av antalet födda och avlidna har emellertid sett något olika ut i Västra Götalands olika delområden. Under slutet av 1990-talet och 2000-talets inledande decennium var det t.ex. endast HSN Göteborg och Västra som hade ett födelseöverskott i länet. Övriga områden uppvisade ett underskott; det föddes färre än det dog (figur 3). 

Göteborgsområdet har haft ett särskilt ökat födelseöverskott de senaste decennierna. Mellan 2000 och 2010 ökade exempelvis födelseöverskottet med över 500 procent; från 650 till dryga 3.390 i HSN Göteborg. Överskottet berodde både på ett kraftigt ökat antal födslar och ett något minskat antal döda (figur 3).

2017 är det endast Norra hälso- och sjukvårdsnämndsområdet som uppvisar ett födelseunderskott, men prognosen ger vid handen att även detta underskott troligtvis kommer att vändas till ett överskott redan inom något år (figur 3).