Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vårdproduktionen i regionen redovisas nedan för åren 2016 och 2017 per sjukhus/förvaltning, primärvårdsförvaltning respektive privat vård. Produktionsstatistik har hämtats från den regionala vårddatabasen Vega.

 

Vidare redovisas för sjukhusen genomsnittligt antal disponibla vårdplats.

Den specialiserade vården inom primärvårdsorganisationen ingår i primärvården.

 

 

 

 


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2018-04-10

Specialiserad somatisk och psykiatrisk sjukvård

Sammanfattning av produktion inom offentlig somatisk och psykiatrisk sjukvård för år 2017

Produktion av offentlig vård för året 2017 omfattar samtliga patienter inom såväl slutenvård som öppenvård, det vill säga både från Västra Götaland och bosatta utanför regionen.

Produktion slutenvård: 

 • Somatisk slutenvård: 204 010 vårdtillfällen.
 • Psykiatrisk slutensjukvård: 15 620 vårdtillfällen.

Produktion specialiserad öppenvård:

 • Somatisk specialiserad öppenvård:
  • läkarbesök: 1 471 098 läkarbesök
  • övriga hälso- och sjukvårdspersonalkategorier:  1 194 253 besök.
 • Psykiatriska specialiserade öppenvård:
  • läkarbesök: 115 123 läkarbesök
  • övriga hälso- och sjukvårdspersonal: 537 015 besök.

 

Genomsnittligt antal disponibla platser

Med genomsnittligt antal disponibla vårdplatser avses det antal vårdplatser i slutenvård som genomsnittligt under året varit tillgängliga (beläggningsbara) med hänsyn tagen till planerade och oplanerade stängningar (t ex på grund av neddragningar, 5-dygnsvård, semestrar, strejk, personalbrist, extra vårdtunga patienter, förhöjd smittorisk) samt att de krav som ställs på patientsäkerhet och arbetsmiljö för disponibla vårdplatser ska ha varit uppfyllda.

Antal disponibla vårdplatser går inte att jämföra fullt ut med tidigare år eftersom SKL har valt ändra en del i medicinsk verksamhetsindelning under respektive delverksamhetsområde för 2017.

Alingsås lasarett

Alingsås lasarett är ett närsjukhus för invånarna i Mittenälvsborg. Sjukhuset har enligt regionens strukturbeslut utvecklats mot att ta emot mer planerad vård.

Lasarettet är även ett specialistsjukhus med höft- och knäledsplastik som profilområde. 

Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus är ett sjukhus i nordöstra Göteborg som bedriver specialiserad öppen vård främst riktad till befolkningen i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg 

Frölunda specialistsjukhus

Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär på femdagarsbasis.

 

Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus är ett akutsjukhus som bedriver specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykologi.

NU-sjukvården

NU-sjukvården tillhandahåller närsjukvård och länssjukvård och består av Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, specialistmottagningar i området samt Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning. Uddevalla sjukhus är ett sjukhus för planerad vård medan NÄL är inriktat mot den breda akutsjukvården.

Merparten av specialistsjukvården på närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad drivs av Praktikertjänst AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen, se under privat vård.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) tillhandahåller länssjukvård för närområdet, högspecialiserad vård för regionen och riket samt är ”sista utposten” för övriga sjukhus i regionen. Verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bedrivs vid sjukhusen Mölndal, Sahlgrenska, Östra, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården.

Skaraborgs sjukhus – SkaS

I Skaraborgs sjukhus ingår Skaraborgs sjukhus Skövde, Skaraborgs sjukhus Falköping, Skaraborgs sjukhus Lidköping samt Skaraborgs sjukhus Mariestad. Förutom uppdragen för akutsjukvård och planerad vård har varje sjukhus ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

Södra Älvsborgs sjukhus

I Södra Älvsborgs sjukhus ingår SÄS Borås och SÄS Skene. Sjukhuset tillhandahåller närsjukvård samt länssjukvård. Medan SÄS Borås är ett akutsjukhus bedriver SÄS Skene lasarett specialistsjukvård.

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en regionövergripande förvaltning som erbjuder specialistinsatser till personer som har medfödda eller varaktiga funktionsnedsättningar. Habilitering & Hälsas verksamhet består av hörsel- och dövverksamhet, synverksamhet, tolkverksamhet och habiliteringsverksamhet.

Habilitering & Hälsa strävar efter ett hälsofrämjande perspektiv, det vill säga att lyfta fram individens resurser och möjligheter. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete stimulerar verksamheterna till ökad delaktighet.

Vårdproduktion inom privat sjukvård år 2017

Vårdproduktion privat öppenvård: specialiserad öppenvård 

 • läkarbesök: 288 834 
 • övriga hälso- och sjukvårdspersonalkategorie:r 89 058 besök

 

Vårdproduktion privat slutenvård:

 • 1028 vårdtillfällen

Vårdtillfällen producerades av Capio Lundby Närsjukhus och Stadsmissionen.

 

 

Capio Lundby Närsjukhus

Sjukhuset är ett närsjukhus med ett upptagningsområde som omfattar större delen av Hisingen. Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär på femdagarsbasis. Capio Lundby sjukhus AB är utförare och har avtal med Västra Götalandsregionen.

Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland, Lysekil och Strömstad

Praktikertjänst driver viss öppen specialistvård på Dalslands, Lysekils och Strömstads sjukhus på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 

Specialistvård finns inom barn- och ungdomsmedicin, diabetes, gynekologi, hudsjukdomar, kardiologi, ljusbehandling, logopedi, röntgen, ögon samt Öron-Näsa-Hals.

Vårdproduktion inom primärvård år 2017

Vårdproduktion primärvård: ingår såväl offentlig som privat primärvård samt specialiserad vård inom primärvårdsorganisation.

VG Primärvård: Offentlig och privat verksamhet. Besök hos
läkare samt övriga hälso- och sjukvårdspersonalkategorier. 

Vårdval rehab: Offentlig och privat verksamhet. Besök hos arbetsterapeut, fysioterapeut samt övriga hälso- och sjukvårdspersonal

 

Övrig primärvård: Offentlig och privat verksamhet som inte ingår i VG primärvård eller vårdval Rehab, t ex. MVC, barn- och ungdomsmottagningar samt vårdgivare som ersätts enligt nationell taxa. Besök hos läkare samt övriga hälso- och sjukvårdspersonalkategorier.