Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Antal anställningar inom Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen var i december 2017 46 815, vilket är 1 389 fler än föregående år. Det är främst antal tillsvidareanställda som ökat. 

Ökningen är störst till antal inom sjukhusen men andelsmässigt störst inom Primärvård.


Skriven av Anders Öhman
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-18

Antal anställningar

Antal heltidsanställningar har ökat med 1 536 2017 jämfört med 2016, och utgör 85,7 procent av de månadsavlönade. Andelen deltidsanställda fortsätter således att minska och andelen som är ofrivilligt deltidsanställda är endast 0,1 procent år 2017.

Inom Primärvård är andelen heltidsanställda 73 procent, vilket är betydligt lägre än övriga utförare inom Hälso- och sjukvård. Andelen män är 18,2 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. Sjukhusen har högst andel män, 19,8 procent, medan de övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ligger mellan 11-13 procent. Se figur 1 och 2

 

Medelåldern fortsätter att sjunka och är för kvinnor 46,1 år och för män 45,0 år. Den totala medelåldern är 45,9 år, en minskning med 0,3 procentenheter.

Se bild 1

 

Den externa personalomsättningen har mellan 2016 och 2017 minskat med 0,3 procentenheter och är 9,4 procent, varav ålderspension utgör 2,5 procent. Personalomsättningen har ökat för Habilitering & Hälsa och är störst där med 11,1 procent. Kvinnor har något högre personalomsättning än män, 9,5 procent mot 9,2 procent, där männens minskning är 0,5 procentenheter större än kvinnornas. Se bild 2

Bild 1. Medelålder per personalkategori

Bild 2. Personalomsättning (extern) per förvaltning

Antal nettoårsarbetare

Definition Nettoårsarbetare:

För månadsavlönade redovisas summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester. För timavlönade redovisas antalet arbetade timmar månaden innan redovisningstillfället dividerat med 165. Måttet visar hur stor arbetskraften är i realiteten.

Antal nettoårsarbetare har ökat med 1 349. De personalgrupper som ökat mest är Administration, Undersköterskor m.fl., Sjuksköterskor, barnmorskor samt Läkare. Sjukhusen står för den största ökningen där Administration och Undersköterskor m.fl. ökat mest, medan det inom Primärvård är Sjuksköterskor, barnmorskor samt Rehabilitering och förebyggande som ökat mest. Tandläkare och Medicinska sekreterare m.fl. står för den största ökningen inom Folktandvård. Se figur 3.

 

 

 

Bemanningsföretag

Sjukhusens kostnader för bemanningsföretag ökade med 90 miljoner (mnkr) till 348 mnkr. Primärvårdens kostnader ökar med 17 mnkr till 258 mnkr. Kostnaderna för läkare ökar med 75 mnkr till 480 mnkr, och för sjuksköterskor med 29 mnkr till 112 mnkr. Se figur 4.

Tandvården saknar kostnader för bemanningsföretag och
Habilitering & Hälsa kostnader är av så liten omfattning jämfört med Sjukhus och Primärvård. Därav redovisas de inte.

 

För läkargruppen är det främst inom specialiteterna allmänmedicin, ortopedi och internmedicin som bemanningsföretag använts. För sjuksköterskor användes bemanningsföretag främst inom psykiatri, medicin och akutvård.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskade med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår till 6,7 procent av ordinarie arbetstid. Se figur 5.Minskningen har skett inom den långa sjukfrånvaron över 60 dagar och följer utvecklingen i Västra Götalands län och hela riket. Sjukfrånvaron är högst inom Habilitering & Hälsa men denna förvaltning har också den största procentuella minskningen. Se figur 6.

Sjukfrånvaron har minskat mest inom personalgrupperna Kök, städ, tvätt och Utbildning, kultur och fritid.  Högst sjukfrånvaro har Undersköterskor m.fl. med 9,8 procent och Kök, städ, tvätt med 8,8 procent. Lägst sjukfrånvaro har Läkare med 3,4 procent, Tandläkare med 4,5 procent och Administration med 4,7 procent.