Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kostnaderna för sjukresor 2017 uppgår till 325 miljoner kronor (mnkr) vilket är en ökning med 23 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för sjukresetaxi inklusive Västtrafiks administrativa kostnader uppgår till 277 mnkr och har ökat med 26 miljoner kronor. Kostnaderna för övriga färdsätt egen bil, kollektivtrafik och logi har minskat med 1 miljon kronor.

Antal sjukresor för perioden är 1 144 836 detta är en minskning med 12 802. Det är i huvudsak sjukresa med egen bil som har minskat med 20 909 resor. Sjukresetaxi har ökat med 5 505 resor.

En översyn av regelverket för Sjukresor har genomförts och eventuella beslut kommer att ske under våren 2018 med införande 2019. Regelverket kommer att styras mot mer miljövänliga och trafiksäkra resor till vården.

Sektion Sjukresor har utvecklat ett webbaserat verktyg där vården kan utfärda intyg för sjukresetaxi. Behörigheten för att utfärda intyget sker via SITS-kortet, vårdgivaren utfärdar intyget och informationen överförs till Beställningscentralen och till sjukresesystemet I-trip.  Detta underlättar för patienten som inte längre behöver skicka in sitt intyg till Sjukresekontoren.  Implementeringen kommer att ske under 2018.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-02

Resultat för sjukresor per hälso- och sjukvårdsnämnd

Nämnderna har en sammanlagd negativ avvikelse med 17 mnkr. Det är HSN Västra som har den största avvikelsen med 5,6 mnkr. Endast HSN Norra har ett plusresultat på 1,5 mnkr.

 

Sjukresor med taxi

Transportkostnaderna med sjukresetaxi har ökat med 25 mnkr jämfört med 2016. Antalet resor har ökat med 5 505. Alla nämnder har ökade kostnader för sjukresetaxi men förändringen av antalet resor varierar. Förändringen av antalet resor är bara en av flera orsaker till de ökade kostnaderna. Även de nämnder som har minskat antal resor har ökade kostnader.

Ett flertal taxibolag blev uppsagda under 2016 på grund av kvalitetsbrister och har i vissa fall ersatts av nya med dyrare avtal. Även 2017 har några bolag valt att lämna och nya avtal upphandlats.

Juni 2018 träder ett nytt taxiavtal in där nya krav ställs på taxibolagen bl. a ska förarutbildning finnas från start.

Övriga påverkande faktorer är längre restider, minskad samåkningsgrad och hur vården remitterar. Samåkningen påverkas av de intyg för sjukresetaxi som vården utfärdar, andelen samåkning har minskat med 1 %.

Sjukresor med egen bil

Antal resor med egen bil har minskat med 20 909 resor och kostnaderna har minskat med 1,3 mnkr kronor jämfört med föregående år. Störst minskning har HSN Norra med14 008 resor.

Den Västra och Södra nämnden har minskat antal resor men ökade kostnader det beror oftast på att resorna nu är längre än tidigare vilket kan bero på att vårdstrukturen ändrats i detta område eller att fler åker längre på vårdgarantin.

Sjukresor med kollektivtrafik, tåg, flyg och logi

Inga stora förändringar har skett på dessa färdsätt jämfört med föregående år. Kostnaden totalt för samtliga färdsätt är 5,3 mnkr vilket är en liten ökning med 328 000 kronor (tkr).

Antalet har ökat med 995. Skillnaden mellan åren är att antalet resor med kollektivtrafik har ökat men tåg har minskat och antal loginätter har ökat med 996.  

Sjukreselinjer

Det är 100 färre sjukresenärer på Ronden bussarna 2017 däremot så har antal sjukresenärer på Flexlinjerna i Göteborg ökat med 1 648.

Kostnaderna för Ronden bussarna har ökat med 362 tkr. Sammanlagd kostnadsökning för sjukreselinjerna var 442 tkr och antal resenärer har ökat med 1 607.

För mer information: Ekonomirapport sjukresor 2017