Sammanfattning

Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Enligt en rapport sammanställd av Socialstyrelsen 2014 går det att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna.

Socialstyrelsen har sammanställt en lista över läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller.

 

 

 

Antalet äldre med olämpliga läkemedel i Västra Götaland har minskat kontinuerligt, men är fortsatt högt jämfört med övriga landsting.

Andelen zopiklon av den totala användningen av sömnmedel hos äldre ligger på samma nivå som 2017. Utvecklingen har under de senaste åren varit god i den mån att "rätt" sömnläkemedel används, samt att den totala användningen av sömnmedel i regionen har minskat.

 

 

 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Källa: Digitalis, regionala data över uthämtade receptläkemedel på apotek

Vilka år avses: Tidsserie, 2011-2017

Täljare: Antal individer 75 år och äldre som hämtat ut något olämpligt läkemedel under året. 

Olämpliga läkemedel (enligt gamla listan från 2010): tramadol (N02AX02), propiomazin (N05CM06), långverkande bensodiazepiner (N05BA01, N05CD02, N05CD03) och läkemedel med betydande antikolinerga effekter (A03AB + A03BA + A03BB + A04AD + C01BA + G04BD + N02AG + N04A + N05AA + N05AF03 + N05AH02 + N05BB01 + N06AA + R06AA02 + R06AB + R06AD + R06AX02).

Olämpliga läkemedel (enligt nya listan från 2017): tramadol (N02AX02), propiomazin (N05CM06), långverkande bensodiazepiner (N05BA01, N05CD02, N05CD03), kodein (N02AJ06, N02AJ09, R05DA04), glibenklamid (A10BB01), läkemedel med betydande antikolinerga effekter (A03AB + A03BA + A03BB + A04AD + C01BA + G04BD exkl. G04BD12 + M03BC01 + M03BC51 + N02AG + N04A + N05AA02 + N05AB04 + N05AF03 + N05AH02 + N05BB01 + N06AA + R06AA02 + R06AB + R06AD + R06AX02).

Nämnare: Antal folkbokförda invånare 75 år och äldre.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen äldre i befolkningen med minst ett läkemedel som bör undvikas till äldre. Avser personer 75 år och äldre.

Socialstyrelsens har sammanställt en lista över läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller.

Listan speglar indikatorn ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” som ingår i rapporten Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre som publicerades 2010. En reviderad version av rapporten inklusive en uppdaterad lista över olämpliga läkemedel publicerades i juni 2017. Ovanstående diagram redovisar användningen av olämpliga läkemedel både enligt den "gamla" och den "nya" listan över olämpliga läkemedel till äldre.

Målnivå: Önskvärt med en låg nivå.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Västra Götaland har jämfört med riket en hög andel äldre individer som har en olämplig läkemedelsbehandling. En handlingsplan för äldre och läkemedel har implementerats. Antalet individer som använder olämpliga läkemedel per år har minskat kontinuerligt i regionen vilket får ses som en positiv utveckling. Antalet användare per år ger en överskattning av hur många som använder olämpliga läkemedel i ett visst ögonblick (punktprevalensen). Vidare tas ingen hänsyn till dosering och behandlingslängd.

Skillnader inom regionen: Högst antal användare av olämpliga läkemedel återfinns i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndsområde, medan östra hälso- och sjukvårdsnämnsområdet ligger lägst i regionen. Data är ej åldersjusterade.

Könsskillnader: Det är fler kvinnor än män 75 år och äldre som använder olämpliga läkemedel. Skillnaden kan till viss del förklaras av att kvinnor i allmänhet blir äldre än män.

Källa: Concise, försäljningsstatistik från E-hälsomyndigheten

Vilka år avses: Tidsserie, 2013-2017

Täljare: Antal definierade dygnsdoser (DDD) olämpliga läkemedel som hämtats ut av individer 75 år och äldre. Olämpliga läkemedel (tramadol (N02AX02), propiomazin (N05CM06), långverkande bensodiazepiner (N05BA01, N05CD02, N05CD03) och läkemedel med betydande antikolinerga effekter enligt Socialstyrelsens lista (A03AB + A03BA + A03BB + A04AD + C01BA + G04BD + N02AG + N04A + N05AA + N05AF03 + N05AH02 + N05BB01 + N06AA + R06AA02 + R06AB + R06AD + R06AX02)).

Nämnare: Totalt antal DDD samtliga läkemedel som hämtats ut av individer 75 år och äldre, folkbokförda i regionen. Nämnaren är periodmässigt kopplad till täljaren.

Vad visar indikatorn: Olämpliga läkemedel är en av läkemedelsindikatorerna i regeringens satsning på mest sjuka äldre. Indikatorn ingår även i den regionala förteckningen över kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvård med regionala mål. 

Måltal: Önskvärt med en låg nivå

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Västra Götaland har jämfört med riket en hög andel äldre individer som har en olämplig läkemedelsbehandling. En handlingsplan för äldre och läkemedel har implementerats. Mätt som definierade dygnsdoser (DDD) minskar andelen olämpliga läkemedel över tid.

Skillnader inom regionen: Högst andel DDD av olämpliga läkemedel återfinns i Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd, medan Östra nämnden ligger lägst i regionen. Data är ej åldersjusterade.

Könsskillnader: Det är fler kvinnor än män 75 år och äldre som använder olämpliga läkemedel. Skillnaden kan till viss del förklaras av att kvinnor i allmänhet blir äldre än män.

Källa: Concise, försäljningsstatistik från E-hälsomyndigheten

Vilka år avses: Tidsserie, 2013-2017

Täljare: Antal definierade dygnsdoser (DDD) av zopiklon (ATC-kod: N05CF01) till individer 75 år och äldre.

Nämnare: Antal DDD av samtliga sömnmedel (ATC-kod: N05C) till individer 75 år och äldre.

Vad visar indikatorn: Enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är zopiklon det mest lämpliga för äldre, p.g.a. dess relativt korta halveringstid, förutsatt att det inte finns någon bakomliggande orsak till sömnbesvären som gör att det krävs en annan behandling. Indikatorn ingår i Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”, men där är åldersgruppen 80 år och äldre. I regionens handlingsplan för äldre och läkemedel definieras äldre dock som 75 år och äldre. Indikatorn ingår i den regionala förteckningen över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala mål.

Måltal: Önskvärt med en hög nivå.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen zopiklon av den totala användningen av sömnmedel hos äldre ligger på samma nivå som 2017. Utvecklingen har under de senaste åren varit god i den mån att "rätt" sömnläkemedel används, samt att den totala användningen av sömnmedel i regionen har minskat. Dock krävs det viss eftertanke kring det faktum att zopiklonanvändningen uttryckt i DDD ökar när försthandsvalet istället bör vara icke-farmakologisk behandling, samtidigt som regionen har en hög användning av zopiklon jämfört med riket.

Skillnader inom regionen: De inomregionala skillnaderna är små. Högst andel zopiklon återfinns i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, medan Södra nämnden ligger lägst i regionen. Data är ej åldersjusterade.

Könsskillnader: Inga direkta könsskillnader kan ses.