Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-03-19

Läkemedelsanvändning

Under 2017 hämtade 66 procent av befolkningen i Västra Götaland ut läkemedel på recept, 73 procent av kvinnorna och 58 procent av männen. I genomsnitt använde varje invånare knappt 1,5 dygnsdoser läkemedel per dag, kvinnor 1,6 dygnsdoser respektive män 1,3 dygnsdoser. Jämfört med föregående år är andelen som hämtat ut läkemedel och dygnsdos per person i stort sett oförändrade. Källa: Socialstyrelsen.

Regionens läkemedelskostnader

Västra Götalandsregionens läkemedelskostnader uppgick 2017 till ca 4,9 miljarder kronor (inkl. hepatit C), vilket var en ökning med 2,4 % jämfört med 2016. De faktorer som bidragit mest till att kostnaderna ökat under 2017 jämfört med 2016 bedöms vara:

  • introduktion av nya läkemedel och behandlingsriktlinjer, t.ex. nya cancerläkemedel och nya perorala antikoagulantia (NOAK)
  • en viss ökad läkemedelsanvändning

De största kostnadsdämpande faktorerna jämfört med 2016 bedöms vara:

  • mindre användning och kostnader för nya hepatit C-läkemedel
  • prispress och patentutgångar, t.ex. för TNF-hämmare och imatinib (Glivec)
  • mindre effekt av införandet av kostnadsfria läkemedel till barn

Läkemedlens andel av Västra Götalandsregionens totala kostnader för hälso- och sjukvård uppgick 2017 till ca 12 procent, vilket den gjort sedan 2014. 

Kostnaderna för receptläkemedel ökade med 1,3 procent (45 Mkr) och rekvisitionsläkemedel ökade med 5,3 procent (68 Mkr) under 2017 jämfört med 2016.

Primärvårdens läkemedelskostnader ökade med 5 procent under 2017, medan sjukhusens läkemedelskostnader var oförändrade. Om den stora kostnadsminskningen för hepatit C-läkemedel exkluderas hade sjukhusen istället en kostnadsökning på nästan 6 procent. Sjukhusen står för 74 procent av regionens totala läkemedelskostnader.

Mer fördjupad information om regionens kostnadsutveckling för läkemedel finns i ”Prognosrapport – Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2018-2020”