Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Övervikt och fetma är inte sällan psykosocialt belastande för individen och på sikt finns ökad risk för sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdom, typ 2-diabetes och ledbesvär. Hos vuxna används ofta graderingen övervikt vid Body Mass Index (BMI) 25, fetma vid BMI 30 och svår fetma vid BMI 35. Behandlingen av barn med övervikt och fetma sker vid barnmottagningar och barnkliniker, där resultatet av behandlingen följs upp i det nationella kvalitetsregistret BORIS (Barn Obesitas Register i Sverige). Behandlingsresultaten för Västra Götaland skiljer sig sannolikt inte från riksgenomsnittet även om någon direkt jämförelse inte kunnat göras.        

Inom Västra Götaland ses vissa skillnader i behandlingseffekt, där vissa enheter ser ut att lyckas bättre än andra. Enkla jämförelser av behandlingsresultaten är dock svåra att göra då flera faktorer såsom kön, ålder och grad av fetma kan påverka resultaten. En statistisk analys, som tar hänsyn till sådana faktorer visar att en behandlande enhet har bättre behandlingsresultat jämfört med genomsnittet i Västra Götaland medan resultaten för övriga enheter inte säkert skiljer sig från genomsnittet.

Avsnittet uppdateras våren 2019.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Källa: BORIS BarnObesitas Registret i Sverige

Vilka år avses: Barnen skall ha haft det senaste besöket under år 2016. 

Inkluderade barn och ungdomar: Barn registrerade i BORIS vid behandlingsstart, ålder under 18 år, senaste besöket under 2016. Behandlande enhet syftar på enhet vid behandlingsstart även om barnet flyttat och följts upp vid annan enhet.

Vad visar indikatorn. Övervikt och fetma är inte sällan ett problem för patienten i form av psykosociala problemen, men också på grund av de medicinska konsekvenser det på sikt kan innebära med bland annat ökad risk för diabetes, förhöjt blodtryck och ledbesvär. Vid gradering av övervikt och fetma används ofta Body Mass Index (BMI) där BMI 25 motsvarar gränsen för övervikt, 30 gränsen för fetma och 35 gränsen för svår fetma. BMI SDS (z-score) anses vara ett bättre sätt att mäta övervikt eftersom det också tar hänsyn till kön och ålder. BMI SDS anger hur många standarddeviationer vikten avviker från det normala. BMI SDS = 0 motsvarar normalvikt medan BMI SDS 2,3 motsvarar ungefär gränsen för fetma. Referenspopulation är från International Obesity Task Force (IOTF).

Västra Götaland jämfört med riket. År 2016 behandlades 1142 barn och ungdomar i Västra Götaland för övervikt, fetma eller svår fetma, det vill säga de hade minst två besök registrerade varav det senaste år 2016. Andelen flickor var 49 % och genomsnittsåldern 9 år. Vid behandlingsstart var BMI i genomsnitt 25,8, uttryckt i standarddeviationer (BMI SDS) 2,82 och den genomsnittliga behandlingstiden 2,7 år. Vid behandlingsstart hade 105 barn övervikt, 575 fetma och 449 svår fetma. Klassificering saknades för 13 barn. I genomsnitt minskade vikten med 0,21 BMI SDS.

Någon egentlig jämförelse mot riket kan vi inte göra då vi ej har tillgång till data för riket, men i BORIS årsrapport 2015 anger man att för barn under 12 år med svår fetma var riksgenomsnittet i viktminskning efter ett års behandling 0,19 BMI SDS. År 2016 var den i Västra Götaland 0,25 för barn under 12 år. Eftersom olika år avses, och då analyserna kanske inte är gjorda på exakt samma sätt, får man tolka resultatet försiktigt men troligen är resultatet för Västra Götaland jämförbart med riksgenomsnittet.  

Skillnader inom regionen. I figuren visas behandlingsresultaten som medelvärde för skillnad i BMI SDS, från behandlingsstart till senaste besök 2016 där ett värde större än noll innebär att vikten minskat under behandlingstiden.

Det är en tillsynes stor variation mellan de olika enheterna inom Västra Götaland, men flera faktorer kan påverka resultatet såsom barnens kön samt vikt och ålder när de startar behandlingen. Vi har därför gjort en regressionsanalys där varje behandlande enhet jämförs mot samtliga övriga enheter i Västra Götaland. Dessa visar att resultaten för Alingsås BUM är signifikant bättre jämfört med medelvärdet för övriga enheter (p < 0,001) medan resultaten för övriga enheter inte säkert skiljer sig från medelvärdet i Västra Götaland.

Ett annat sätt att visa effekten av behandlingen är att se hur stor andel av barnen som minskat minst 1 BMI SDS i vikt, oavsett behandlingstid, grad av övervikt vid behandlingsstart och ålder vid behandlingsstart. Vid Alingsås BUM, Mölnlycke BUM och NÄL har 10 - 20 % av patienterna minskat minst 1 BMI SDS i vikt. Vid Angered BUM, DSBUS (Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus), Lerum BUM, Lidköping BUM, Mölndal BUM, Skene BUM och Skövde BUM har 5 - 9 % minskat minst 1 BMI SDS och vid övriga enheter är andelen < 5 %.  

Könsskillnader. Behandlingseffekten anses vara bättre hos pojkar men någon könsskillnad i behandlingseffekt sågs ej i Västra Götaland då vi i logistisk regression justerat för vikt och ålder vid behandlingsstart.