Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar (0-17 år). Typ 1-diabetes (insulinberoende diabetes) är den helt dominerande gruppen. I Sverige är cirka 7000 barn och ungdomar drabbade, varav drygt 1200 i Västra Götaland.

Behandlingen med insulin är livslång. För att undvika framtida komplikationer är det viktigt att bland annat blodsockernivån inte är för hög. Genom allt bättre behandlingsmetoder och uppföljningsrutiner har blodsockernivåerna successivt förbättrats. Målet är att så många barn och ungdomar som möjligt skall ha ett långtidsvärde för blodsocker (HbA1c) som är mindre än 57 mmol/mol, och att så få som möjligt skall ha värden som är över 70 mmol/mol.

Till avsnittet finns också en fördjupningsanalys av diabetesvården för barn i Västra Götaland 2010 - 2014, publicerad 151210. En sammanfattning av analysen visas längst ner på sidan medan den kompletta rapporten nås via den vidhängande länken.

För allt fler barn med typ 1-diabetes har blodsockerkontrollen förbättrats. I såväl riket som Västra Götalandsregionen (VGR) är det 55-60 procent som har god blodsockerkontroll (HbA1c < 57 mmol/mol) och cirka 90 procent med medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 70 mmol/mol). Resultaten för de olika klinikerna i VGR är också goda. Fem av sex kliniker i VGR redovisar år 2017 resultat för HbA1c < 57 mmol/mol som är är bättre eller på samma nivå som riket, endast en klinik hade något lägre andel. Dessutom når eller tangerar samtliga kliniker i VGR målet för medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 70 mmol/mol).

I åtgärderna för att förebygga och behandla eventuella diabeteskomplikationer ingår också att minst 80 procent av barnen från 10 års ålder skall genomgå ögonbottenfotografering respektive år eller de två föregående åren, samt att blodtryck och äggvita (albumin) i urin kontrolleras en gång årligen. I VGR klarar två kliniker målet för blodtryckskontroll, fem kliniker klarar målet för ögonbottenfotografering men ingen klinik når ännu målet för kontroll av albumin i urin.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2018-04-26 Uppdaterad 2018-06-07

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 57 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 57 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår, och anger andelen barn med god blodsockerkontroll, det vill säga andelen barn som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 57 mmol/mol (Svenskt vårdprogram för barndiabetes, Sjöblad, Studentlitteratur 2008).

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som når mål för HbA1c har ökat i såväl VGR som i riket. Från år 2014 har andelen stabiliserats runt 55-58 %. Resultaten för VGR har de senaste åren varit några procentenheter bättre än riket även om skillnaden inte är statistiskt säker alla år.

Ålder och diabetesduration påverkar blodsockerkontrollen*. I siffrorna för år 2017 är det cirka 20 procentenheter fler barn i åldrarna 0-9 år som når mål för god blodsockerkontroll jämfört med äldre barn och tonåringar.

*Fördjupningsrapport diabetes hos barn

Skillnader inom regionen: Inom VGR finns skillnader i andelen barn som når mål för god blodsockerkontroll. Resultaten för DSBUS och NU-Uddevalla har under flera år varit bättre än riksgenomsnittet. Vid SkaS-Skövde har resultaten de senaste åren varit något sämre än riket. För de tre övriga klinikerna i VGR, NU-Trollhättan, SkaS-Lidköping och SÄS-Borås var resultaten för år 2017 inte statistiskt säkert skilt från riket. 

Könsskillnader: År 2017 var det i riket cirka 6 procentenheter fler pojkar än flickor med HbA1c < 57 mmol/mol. I VGR är skillnaderna i samma storleksorning även om skillnaden inte är statistiskt säker.

 

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 70 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie 2012 till 2017.

Regionalt mål: Minst 85 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år, där målsättningen är att de skall ha ett årsmedelvärde för HbA1c < 57 mmol/mol. Vid höga HbA1c (≥ 70 mmol/mol) ökar drastiskt risken att patienten tidigt utvecklar allvarliga komplikationer. Såväl nationellt som internationellt görs därför stora satsningar för att minska andelen patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår och anger andelen som når medelgod blodsockerkontroll, det vill säga andel med HbA1c < 70 mmol/mol.

Regional målnivå: Minst 85 procent bör enligt nuvarande riktlinjer ha ett HbA1c < 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn med typ 1-diabetes och HbA1c < 70 mmol/mol har successivt ökat för att år 2017 nå cirka 90 % i såväl riket som VGR. I den yngsta åldersgruppen (0-9 år) har nästan alla barn ett HbA1c < 70 mmol/mol.

Skillnader inom regionen: Inom VGR är skillnaderna små. SkaS-Lidköping har under flera år haft ett resultat som är bättre än riket medan andelen år 2017 vid de övriga klinikerna inte säkert skiljer sig från riksgenomsnittet. Samtliga kliniker i VGR har resultat som är bättre än eller tangerar den regionala målnivån om minst 85 %.

Könsskillnader: I riket är det något fler pojkar än flickor med HbA1c < 70 mmol/mol. I VGR är skillnaden i samma storleksordning, men skillnaden är ej statistiskt säker.

Andel barn med typ 1-diabetes som kontrollerat blodtrycket senaste året

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal barn 10-17 år som kontrollerat blodtryck respektive år.

Nämnare: Antal barn 10-17 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Förhöjt blodtryck är vid diabetes en komplicerande faktor där skador på små och stora blodkärl på sikt kan leda till njurskador, synnedsättning, amputation, hjärtinfarkt och stroke. Kontroll av blodtryck, samt vid behov behandling, är därför av stor vikt för att förebygga framtida komplikationer. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som under respektive år genomgått mätning av blodtryck. Enligt SwediabKids rekommenderas mätning av blodtryck minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl riket som VGR har cirka 75 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat blodtrycket respektive år. Varken Västra Götaland eller riket når således rekommenderat mål om minst 80 %.

Skillnader inom regionen: Inom VGR finns signifikanta skillnader i andelen barn 10-17 år som kontrollerat blodtrycket senaste året. Högst andel har NU-sjukvården, där resultaten år 2017 är bättre än i riket för båda klinikerna. Vid övriga kliniker i VGR var andelen år 2017 ej säkert skild från riksgenomsnittet. Både NU-Trollhättan och NU-Uddevalla når det rekommenderade målet om minst 80 %.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i riket eller VGR. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år och år 2017.

Andel barn med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal barn 10-17 år som genomgått ögonbottenfotografering respektive år eller någon gång de två föregående åren.

Nämnare: Antal barn 10-17 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan de små blodkärlen i ögonbotten påverkas, vilket innebär skada på näthinnan och synnedsättning. Risken för ögonbottenförändringar ökar med stigande ålder och med ökande diabetesduration. Med tidig upptäckt genom ögonbottenfotografering kan i många fall skadorna behandlas och synnedsättning begränsas eller förhindras.

Enligt vårdprogrammet skall ögonbotten undersökas vartannat år från tio års ålder. Målnivån är minst 80 %. Enligt SwediabKids avses undersökning respektive år eller någon gång de två föregående åren.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som undersökts med ögonbottenfotografering har i princip under hela mätperioden varit högre i VGR än i riket. År 2017 var andelen 86 % i VGR jämfört med 76 % i riket. VGR når således år 2017 målnivån om minst 80 % undersökta. 

Skillnader inom regionen: Nästan alla kliniker i VGR når målet om minst 80 % ögonbottenundersökta. Endast NU-Uddevalla har lägre andel undersökta. Samtliga kliniker i VGR har dock år 2017 ett resultat som är bättre eller på samma nivå som riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i riket eller VGR. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år och år 2017.

Andel patienter med typ 1-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal barn 10-17 år som kontrollerat albumin i urin respektive år.

Nämnare: Antal barn 10-17 år med typ 1-diabetes, rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Njurarna kan skadas vid diabetes, och läckage av albumin i urinen kan vara ett tecken på njurpåverkan. Kontroll av njurfunktionen genom regelbunden mätning av albumin i urin är därför viktigt för tidig upptäckt av njurpåverkan. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som respektive år genomgått kontroll av albumin i urin, oavsett metod. Enligt Swediabkids rekommenderas kontroll av albumin i urin minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har 57 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat albumin i urin senaste året. I VGR var andelen klart högre (71 %). Skillnaden var år 2017 statistiskt säker, men varken VGR eller riket nådde rekommenderat mål om minst 80 %.  

Skillnader inom regionen: Även om inget av sjukhusen i VGR år 2017 nådde rekommenderat mål var NU-Trollhättan, NU-Uddevalla och SÄS-Borås mycket nära (77-78 %). Även övriga kliniker i VGR hade resultat som var bättre än riket även om skillnaderna år 2017 inte var statistiskt säkra.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader var sig i VGR eller riket. Jämförelsen avser år 2017 och barn 10-17 år.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

Fördjupningsanalys - Diabetes hos barn i Västra Götaland 2010 - 2014