Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Med begreppet hjärntumör avses primära hjärntumörer, det vill säga tumörer som har sitt ursprung i hjärnvävnaden. Metastaser till hjärnan från cancer i andra organ omfattas alltså inte.

Det finns många olika sorters hjärntumörer, vilka skiljer sig åt både till växtsätt och prognos. Tumörens läge i hjärnan är avgörande för vilka symtom tumören ger upphov till och har också ofta stor betydelse för vilken behandling som är lämplig.

Årets rapport baserar sig på statistik från det nationella hjärntumörregistret 2012-2017 och redovisar ledtider för gruppen primära högmaligna hjärntumörer, vilka är de mest snabbväxande hjärntumörerna som kräver mest skyndsam utredning och behandling.

Från 1 januari 2018 har det nationella hjärntumörregistret ersatts med det nationella CNS-tumörregistret, som möjliggör mer kontinuerlig registrering över tid och dessutom inkluderar ryggmärgstumörer. I framtida verksamhetsrapporter kommer det därför vara möjligt att ta fram mer detaljerad statistik över fler diagnosgrupper inom området.  

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum enligt MR (magnetröntgen).
  • Andel patienter med högmalign hjärntumör som genomgått operation och där fullständigt PAD-svar (patologisk-anatomisk diagnos) är färdigt högst 14 dagar efter operationsdatum.

PAD är den undersökning av den bortopererade tumörvävnaden som görs av en patolog efter operationen. PAD-svaret ger information om tumörtyp och gradering vilket är centralt för att avgöra lämplig fortsatt behandlingsstrategi. PAD genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för samtliga patienter som opereras för hjärntumör i Västra Götalandsregionen.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 89.6 procent.


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2018-06-26

Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation högst 14 dagar efter MR-undersökning (magnetröntgen)

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum enligt MR.

Täljare: Antal patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation högst 14 dagar efter diagnosdatum enligt MR.

Nämnare: Totalt antal patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götalandsregionen har en något sämre måluppfyllelse än övriga riket. Även om en allt större andel patienter opereras inom 14 dagar efter MR-datum under åren 2012 till 2017 kan det konstateras att det såväl i Västra Götalandsregionen som i riket i stort fortfarande är långt kvar till det nationella vårdprogrammets målsättning, det vill säga att minst 80 procent av patienterna med högmalign hjärntumör skall opereras inom 14 dagar efter MR. 2017 opererades knappt 40 procent inom bestämd tid i Västra Götalandsregionen, jämfört med drygt 40 procent i hela riket. Den otillräckliga operationskapaciteten i Västra Götalandsregionen beror framförallt på personalbrist inom operation och anestesi. Personalbristen gör också att kapaciteten för postoperativ vård (vård efter operation) är för låg. Situationen är allvarlig men verkar kunna förbättras under hösten 2018. 

Skillnader inom regionen: Datauppgift saknas.

Könsskillnader: Datauppgift saknas.

Andel patienter som opererats för högmalign hjärntumör, där komplett PAD är färdigt senast 14 dagar efter operationsdatum

Källa: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation och där fullständigt PAD är färdigt högst 14 dagar efter operationsdatum.

Täljare: Antal patienter med primär högmalign hjärntumör som genomgått operation och där fullständigt PAD är färdigt högst 14 dagar efter operationsdatum.

Nämnare: Totalt antal patienter med högmalign hjärntumör som genomgått operation.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götaland har en mycket god måluppfyllelse som samtliga år ligger över genomsnittet i riket. 2012-2015 var måluppfyllelsen närmare 100 procent i Västra Götalandsregionen. Under 2016 och 2017 har andelen patienter med högmalign hjärntumör där komplett PAD erhållits inom 14 dagar dock sjunkit såväl i Västra Götalandsregionen som i riket i stort och ligger nu på cirka 60 procent. Detta beror troligen på att en ny WHO-klassificering för primära tumörer i hjärna och ryggmärg infördes i maj 2016. Den nya klassificeringen baserar sig på nyare analysmetoder som medför längre svarstider. 
Förhoppningsvis kan svarstiderna ändå förkortas på sikt, allteftersom de nya analyserna blir mer etablerade i klinisk praxis. Ytterligare en faktor som kan påverka svarstiderna är bristen på biomedicinska analytiker. En förutseende strategi för bemanning och kompetensförsörjning är en central faktor för att kunna upprätthålla en fortsatt välfungerande verksamhet.

Skillnader inom regionen: Datauppgift saknas.

Könsskillnader: Datauppgift saknas.