Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Antalet fall av huvud- och halscancer ökar. Under 2017 fick cirka 1 500 personer diagnosen i Sverige. De flesta är över 65 år. Huvud-halscancer är vanligare bland män än bland kvinnor, men fördelningen varierar beroende på var tumören är lokaliserad.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Varje diagnosgrupp är i sin tur indelade i undergrupper som skiljer sig åt både vad gäller tillväxt, risk för spridning, prognos och behandling. De tre vanligaste grupperna är cancer i munhåla, mellansvalg och struphuvud.

Huvud- och halscancer kan behandlas med kirurgi, strålning eller cytostatika. Patienter med tumör som upptäcks tidigt behandlas oftast med operation eller strålbehandling. Patienter med en cancer i ett mer avancerat skede får oftast en kombinationsbehandling vilket ökar risken för bestående problem, exempelvis med sväljning och muntorrhet.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst är cirka 57 procent inom Västra Götaland (målnivå ≥ 80 procent).
  • Andel patienter där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik är cirka 45 procent inom Västra Götaland (målnivå ≥ 80 procent).

  • Den relativa femårsöverlevnaden låg på 67 procent (målnivå 70 procent).

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 98 procent. På grund av eftersläp av registreringar har täckningsgraden under tidigare år stigit till 100 procent. Det beräknas även årets täckningsgrad göra.


Andel patienter som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen som fått sitt första läkarbesök inom högst 5 dagar från remissankomst.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen.

Målnivå: ≥ 80 % 

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland fick 57 procent  av patienterna ett första besök på öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar från remissankomst, vilket är jämförbart med riket där totalt 55 procent fick komma till öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar.

Skillnader inom regionen: Antalet patienter som fick komma till öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar från remissankomst varierar inom regionen. Ett område nådde upp till målnivån 80 procent. Som bäst uppnåddes 81 procent och som sämst 44 procent för 2017. 

Könsskillnader: Andelen kvinnor som fick ett första besök på öron-näsa-hals-klinik inom 5 dagar i Västra Götalandsregionen var 53 procent, jämfört med männen, som var 60 procent. I riket var andelen kvinnor 53 procent, jämfört med 56 procent för männen.

Andel patienter där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök

Vilka år avses: År för behandlingsbeslut 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen där datum för behandlingsbeslut är högst 18 dagar efter datum för första kontakt med utredande öron-näsa-hals-klinik.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen. 

Målnivå: ≥ 80 %.  

Västra Götaland jämfört med riket: Inom Västra Götaland gavs 2017 en behandlingsrekommendation till 45 procent av de undersökta patienterna inom 18 dagar efter det första besöket på öron-näsa-hals-klinik. Inom riket var motsvarande siffra 51 procent.  

Skillnader inom regionen: Andelen patienter som undersöktes och fick sin behandlingsrekommendation inom 18 dagar varierade mellan 33 och 40 procent mellan regionens sjukhus.

Könsskillnader: Andelen kvinnor i Västra Götalandsregionen år 2017 var 48 procent och män 43 procent. I riket var andel kvinnor 52 procent och män 51 procent.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårs-perioder)

Vad visar indikatorn: Relativ 5-årsöverlevnad vid huvud- och halscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).  

Målnivå: Målnivån för den relativa fem-års överlevnaden är satt till 70 procent i det Nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa fem-års överlevnaden för huvud- och halscancer är 67 procent i Västra Götalandsregionen men varierar mycket beroende på tumörstadie vid diagnos och mellan de olika tumörlokalerna. Överlevnaden har förbättrats de sista tio åren. Bäst överlevnad har läppcancer och sämst överlevnad har cancer i nedre delen av svalget. Överlevnaden i Västra Götalandsregionen är jämförbar med landet i övrigt, 68 procent. Varken Västra Götalandsregionen eller riket når upp till målnivån på 70 procent.

Skillnader inom regionen: Det finns inga regionala skillnader avseende överlevnad.

Könsskillnader: Det finns inga direkta skillnader avseende överlevnad som beror på kön men andelen kvinnor och män varierar mellan de olika tumörlokalerna. Det är ungefär samma andel män och kvinnor som får cancer i spottkörtlarna och i munnen men männen är överrepresenterade exempelvis för cancer i mellansvalget, nedre delen av svalget, läppcancer och stämbanden. Det innebär att männen är i majoritet både för den tumörlokal som har bäst och sämst överlevnad.