Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige får cirka 1 000 personer njurcancer varje år, vilket innebär att det är den tionde vanligaste cancerformen. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. 

Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos, så kallade metastaser. Ytterligare ungefär 20 procent av patienterna diagnosticeras med metastaser vid uppföljning. Medianåldern vid diagnos av njurcancer är cirka 65 år. 

Fyrtio procent av patienterna med njurcancer har symtom, till exempel blod i urinen. Resten av all njurcancer upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor.

 

På senare år har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 6 veckor efter utfärdande av remiss.
  • Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter datum för behandlingsbeslut.
  • Den relativa femårsöverlevnaden är 65 procent för patienter utan metastaser.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 99 procent.

 


Publicerad 2017-07-05 Uppdaterad 2018-06-26

Väntetid från utfärdande av remiss till primär operation

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 6 veckor efter utfärdande av remiss.

Täljare: Antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 42 dagar efter datum för utfärdande av remiss.

Nämnare: Totalt antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Under perioden har ledtiden minskat i regionen jämfört med riket. 2017 är ledtiden i Västra Götaland något kortare än i övriga Sverige med en medianväntetid på knappt åtta veckor jämfört med nio veckor för riket. Andelen patienter som är behandlade inom sex veckor är i Västra Götaland 36,4 procent jämfört med 29,1 procent för riket. Förbättringen i regionen kan helt tillskrivas Uddevallas förbättrade resultat. Syftet med SVF är att allas ledtider ska kortas framöver.

Skillnader inom regionen: Ledtiderna skiljer sig åt mellan urologenheterna i regionen. Uddevalla har kraftigt förbättrat sina ledtider under 2017 (fyra veckor i median, och 63,9 procent andel patienter inom sex veckor) medan Göteborg har längre ledtid beroende på bristande operationskapacitet (nio veckor i median och 20 procent andel patienter inom sex veckor). Borås och Skövde uppvisar ledtider mittemellan dessa ytterligheter.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan könen. 

Väntetid från behandlingsbeslut till primär operation

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2012-2017.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter datum för behandlingsbeslut.

Täljare: Antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter datum för behandlingsbeslut.

Nämnare: Totalt antal patienter med njurcancer som genomgått primär operation.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Under perioden har ledtiden minskat i regionen jämfört med riket. 2017 är ledtiden i Västra Götaland något kortare än i övriga Sverige med en medianväntetid på knappt fyra veckor mellan beslut och operation. Andelen patienter som är behandlade inom fyra veckor från beslut är i Västra Götaland 48,3 procent jämfört med 43,6 procent för riket. Förbättringen i regionen kan helt tillskrivas Uddevallas förbättrade resultat (två veckor i median och 77,1 procent behandlade patienter inom fyra veckor från beslut). Syftet med SVF är att allas ledtider ska kortas framöver.

Skillnader inom regionen: Ledtiderna skiljer sig åt mellan urologenheterna i regionen. Uddevalla har kraftigt förbättrat sina ledtider under 2017 medan Göteborg har längre ledtid beroende på bristande operationskapacitet. Borås och Skövde uppvisar ledtider mittemellan dessa ytterligheter.

Könsskillnader: Inga skillnader mellan könen.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1995-2014 (femårsperioder). 

 

Vad visar indikatorn: Överlevnad är det viktigaste måttet för bedömning av sjukdomsförloppet hos den enskilda patienten och ett viktigt mått på resultat av behandling och vid jämförelse av utfall mellan regioner och enskilda kliniker. Överlevnad skulle kunna spegla kvalitet på omhändertagande, utredning och terapival men är också relaterad till befolkningens ålder och samtidig sjuklighet.

För de senaste analyserade grupperna 2010-2014 var den relativa femårsöverlevnaden i Västra Götaland 64,5 procent. Vid njurcancerdiagnos kan återfall dock ske sent och överlevnad kan trots återfall vara relativt lång. Överlevnad efter fem år beskriver därför inte fullständigt prognosen för alla njurcancerpatienter.

Utfallet vid njurcancervård har tydligt förbättrats under det senaste decenniet och den relativa femårsöverlevnaden är nu 65 procent jämfört med 46 procent 1995-1999. Orsaken är sannolikt både tidig diagnostik då majoriteten av fallen numera upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor. Dessutom har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser på senare år.

Mått: Relativ femårsöverlevnad vid njurcancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).

Målnivå: Ingen målnivå. 

Västra Götaland jämfört med riket: Det finns ingen signifikant skillnad regionen jämfört med riket avseende överlevnad.

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns mindre skillnader i överlevnad som i huvudsak förklaras av skillnader avseende tumörstorlek och samsjuklighet hos patient.

Könsskillnader: Det finns inga skillnader i överlevnad mellan kvinnor och män.