Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år med prostatacancer. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer (27 procent), intermediärriskcancer (34 procent), högriskcancer (19 procent) och metastaserad cancer (18 procent). 

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. 

PSA står för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln. PSA finns vanligen i små mängder i blodet och det är det värdet som mäts genom PSA-provet.

Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Fyra nya läkemedel med effekt på kastrationsresistent prostatacancer har blivit tillgängliga sedan 2014.

Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högriskprostatacancer har införts i hela landet.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med prostatacancer som fått PAD-besked  om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi. PAD: patologisk-anatomisk diagnos, den diagnos som patolog ger efter mikroskopisk undersökning av vävnadsprov.
  • Andel patienter med prostatacancer yngre än 75 år med mycket låg risk som får aktiv monitorering. 
  • Andel patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).
  • Andel patienter med prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2017 är 100 procent.


Andel patienter som fått PAD-besked senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017 

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer som fått PAD-besked om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer fått PAD-besked om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Väntetiderna för PAD-svar efter biopsi har varit väldigt långa under många år. En något ökad andel män fick PAD-besked inom de, i SVF, fastställda 11 dagarna under 2015-2016. Detta gäller både regionalt och generellt i riket. Tyvärr har inte denna trend fortsatt under 2017. Ett krafttag måste nu verkligen genomföras för att korta patienternas väntetider.

Skillnader inom regionen: Inom regionen är skillnaderna stora och andelen som får sitt besked inom 11 dagar varierar mellan sjukhusen i regionen, från 0 procent till 44 procent under 2017. Några har en stigande trend medan andra har fallit kraftigt i andel mellan 2016 och 2017. Ett verktyg finns idag för att identifiera de flaskhalsar som fördröjer förloppet, SVF-INCA. Det är nu dags att använda detta verktyg och standardisera vårdförloppet till de väntetider vi definierat som rimliga.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter yngre än 75 år med mycket låg risk som får aktiv monitorering

 Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer yngre än 75 år med mycket låg risk som får aktiv monitorering.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer med mycket låg risk yngre än 75 år som får aktiv monitorering.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer yngre än 75 år med mycket låg risk.

Målnivå: ≥ 95 % 

Västra Götaland jämfört med riket: Ett stort problem med PSA-provtagning är överdiagnostik och överbehandling, med påföljande biverkningar av lågrisk prostatacancer (som mycket sällan förkortar livet). Aktiv monitorering, det vill säga att aktivt följa sjukdomsförloppet och erbjuda botande behandling endast i de fall där det behövs, minskar det problemet. Andelen män som erbjuds aktiv monitorering har varit hög sedan 2014, både regionalt och i riket som helhet.

Skillnader inom regionen: Samtliga sjukhus inom regionen erbjuder aktiv monitorering i mycket hög utsträckning, endast små skillnader mellan sjukhusen förekommer.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens

Vilka år avses: Diagnosår 2012-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).

Täljare: Antal patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på MDK. 

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk.

Målnivå: ≥ 80 %

Västra Götaland jämfört med riket: Som en följd av att flera olika nya behandlingsmodaliteter introducerats för behandling av avancerad prostatacancer, bör patienterna diskuteras vid MDK. Andelen som anmäls till MDK har stadigt ökat under senare år och Västra Götalandsregionen ligger något under riksgenomsnittet även om vi fortfarande inte riktigt når målnivån på 80 procent.

Skillnader inom regionen: Det finns stora variationer mellan sjukhusen i regionen, från 5 procent som lägst och upp till 100 procent. Några av vårdgivarna har ännu inte skapat videokonferensmöjligheter för att koppla upp sig mot MDK och dessa vårdgivare återfinns bland de med lägst andel anmälda patienter. I den nyligen fastslagna regionala medicinska riktlinjen för prostatacancer understryks vikten av MDK och att dessa patienter ska diskuteras vid MDK.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter som har en namngiven kontaktsjuksköterska

Vilka år avses: Diagnosår 2015-2017

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer.

Målnivå: ≥ 95 %

Västra Götaland jämfört med riket: Alla patienter med prostatacancer har rätt till en kontaktsjuksköterska och väldigt få avböjer en sådan kontakt. Systemet med kontaktsjuksköterskor fungerar bra i regionen. Jämfört med riket som helhet, är det i Västra Götalandsregionen en något högre andel patienter som har kontaktsjuksköterska. Målet att denna kontakt ska erbjudas alla patienter och att ≥ 95 % ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska.

Skillnader inom regionen: Andelen varierar fortfarande lite över regionen. Från 74 procent som lägst, till 100 procent vid några kliniker. Arbete med att utbilda fler kontaktsjuksköterskor pågår i regionen. Behovet har definierats i den godkända regionala medicinska riktlinjen för Västra Götalandsregionen och Norra Halland. Förhoppningen är därför att nivån skall vara över 95 procent för samtliga kliniker i regionen redan nästa år.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.