Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Fetma (obesitas) kan medföra psykosociala problem och annan sjuklighet såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och ledbesvär. Kirurgisk behandling kan erbjudas till patienter med kraftig övervikt där annan behandling inte varit tillräckligt framgångsrik. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd, att viktminskningen ska ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad risk för förtida död. Vid Västra Götalandsregionens egna sjukhus (VGR) opereras cirka 600-700 patienter per år. Medelåldern är drygt 40 år och tre av fyra är kvinnor.

Den kirurgiska behandlingen utvärderas i denna sammanställning genom att presentera hur stor andel av de opererade patienterna som följs upp efter ett respektive två år, samt hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit ett respektive två år efter operationen.

Andel patienter uppföljda ett år efter den kirurgiska behandlingen är god, cirka 90 procent i VGR och 85-90 procent i riket. Däremot är andelen uppföljda efter två år klart lägre, endast cirka 65-70 procent av patienterna har varit på en planerad 2-årskontroll. Uppföljningsfrekvensen för patienter opererade vid VGRs egna sjukhus är generellt något bättre än i riket vid ett år men vid två år har ett par sjukhus lägre andel uppföljda jämfört med riket.

Ungefär 80 procent av patienternas övervikt har försvunnit efter operationen. Resultaten för Västra Götaland är vid 1-årsuppföljningen något sämre än riksgenomsnittet men två år efter operationen har skillnaden jämnats ut så att resultatet för VGR och för de enskilda sjukhusen i VGR är på samma nivå som i riket.

Cirka 60 procent av de patienter i riket som vid tiden för operationen hade diabetesdiagnos har inte längre diabetes ett år efter obesitaskirurgin.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-08-30

Kirurgisk behandling av fetma (obesitaskirurgi)

Fetma kan leda till annan sjuklighet såsom diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, ledbesvär och sömnapné samt medför inte sällan psykosociala problem. Gränsen för operation kan variera mellan landstingen men ofta krävs ett body mass index (BMI) på 40 kg/m2 eller mer. Vid samtidig sjukdom som beror på fetman är gränsen vanligen ett BMI om 35 kg/m2*.

Gastric bypass via ”titthålskirurgi” (laparoskopisk kirurgi) är i Sverige den vanligaste operationsmetoden. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd och att viktminskningen ska ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad risk för förtida död.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Fetmaoperationer/

Utöver de personer som opererats vid regionens egna sjukhus har cirka 240 personer, folkbokförda i Västra Götaland, opererats  utanför regionen både 2016 och 2017.

I denna sammanställning redovisas för Västra Götaland enbart de patienter som är opererade vid regionens egna sjukhus. Av de opererade (2012-2016) var 3 av 4 kvinnor och medelåldern var 41 år.

 

Andel uppföljda 1 respektive 2 år efter operation

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2012 - 2016, med uppföljningsår 2013-2017

Täljare: Antal registrerade 1-års och 2-årskontroller där besök registrerats med datum eller uppgift om viktförändring.

Nämnare: Antal registrerade obesitasoperationer för respektive år.

För patienter som genomgått mer än en operation under den studerade tidsperioden används uppgifter för den senaste operationen.

Vad visar indikatorn: Uppföljning efter en obesitasoperation är viktig av flera skäl, bland annat för att förhindra blodbrist på grund av järn- eller vitamin B12-brist. Flera följdsjukdomar till fetman kan också kräva förändrad behandling och tillsyn. Ett professionellt stöd kan också behövas för den livsstilsförändring som en operation kan innebära. Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som följts upp 1 respektive 2 år efter obesitaskirurgi och utgör således en viktig kvalitetsindikator.

Andelar för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus (opererat 2012-2014), NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Bland patienter opererade 2012 - 2015 är andelen som följts upp 1 år efter obesitaskirurgin 92 - 93 % i VGR mot cirka 85 till 90 % i riket. För patienter opererade 2016 är andelen uppföljda något lägre, vilket kan bero på eftersläpning i uppföljning eller registrering.

Andelen patienter uppföljda efter två år är generellt lägre, cirka 70 % i VGR och 65 % i riket. Även där är andelen lägre för det senaste året (år 2015). Skillnaderna mellan VGR och riket är statistiskt säkerställda för samtliga år med undantag för 2-årsuppföljning för patienter opererade 2015.

Skillnader inom regionen: Uppföljningsgraden efter 1 respektive 2 år är mycket god i VGR, ofta bättre än i riket. Uppföljningen efter 2 år är dock lägre än riksgenomsnittet under ett år vid NU-NÄL och under tre respektive två år vid SU-Sahlgrenska och SU-Östra.

Köns- och åldersskillnader: Uppföljningsfrekvensen har ofta varit något högre för kvinnor än män, men skillnaderna är endast statistiskt säkerställda för riket och VGR vid 1-årsuppföljning 2012 och för 2-årsuppföljning i riket samma år.

I riket är andelen 1- och 2-årsuppföljda högre bland personer 45 år och äldre jämfört med personer 18-44 år.  Även i VGR är uppföljningsfrekvensen mestadels högre bland äldre jämfört med yngre men skillnaderna är bara statistiskt säkerställda enstaka år. 

Viktminskning 1 respektive 2 år efter operation

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2012 - 2016, med uppföljningsår 2013-2017

Förklaring, minskad övervikt: Med minskad övervikt menas hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit. Det beräknas som skillnad i BMI-enheter före respektive efter operation dividerat med antalet BMI-enheter över 25 som patienten hade innan operationen. Skillnaden anges i procent.

För patienter som genomgått mer än en operation under den studerade tidsperioden används uppgifter för den senaste operationen.

Vad visar indikatorn: Indikatorn mäter minskad övervikt, vilket förstås är ett viktigt mål för patienten. Ett minst lika viktigt mål med operationen är att minska följdsjukdomarna till övervikt, sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och belastningsskador. Som mått på dessa mål får minskad övervikt betraktas som ett surrogatmått eftersom det inte finns någon annan bra sammanfattande variabel som mäter just dessa effekter. Indikatorn anger i procent hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit ett respektive två år efter obesitaskirurgin.

Värdet för VGR baseras på sjukhusen Frölunda Specialistsjukhus (opererat 2012-2014), NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ett år efter operationen har i riket drygt 80 % av patienternas övervikt försvunnit. I Västra Götalandsregionen är motsvarande siffra cirka 5 procentenheter lägre, men två år efter operationen har skillnaden jämnats ut så att resultatet för VGR är på samma nivå som i riket.

Skillnader inom regionen: Patientsammansättning kan skilja mellan sjukhusen eftersom de mest komplicerade patienterna ofta hänvisas till vissa sjukhus. Direkta jämförelser mellan sjukhusen skall därför göras med försiktighet. Resultaten för Frölunda Specialistsjukhus, NU-NÄL och SÄS-Borås följer i stort riksgenomsnittet. De övriga sjukhusen redovisar, med undantag för enstaka år, en lägre andel minskad övervikt jämfört med riket vid 1-årsuppföljningen. Två år efter operationen har dock dessa skillnader jämnats ut så att andelen minskad övervikt vid samtliga VGR-sjukhus med undantag för patienter opererade 2012-2013 vid SU-Sahlgrenska följer riksgenomsnittet.  

Köns- och åldersskillnader: Minskning av övervikt är drygt 10 procentenheter högre för kvinnor än för män i riket, både ett och två år efter obesitaskirurgin. Även i VGR har en större andel av kvinnornas övervikt försvunnit efter operationen men skillnaden är inte lika uttalad som i riket och inte statistiskt säkerställd under samtliga år.

I riket har personer 45 år och äldre cirka 7 procentenheter lägre minskning av övervikten jämfört med personer i åldern 18 till 44 år, både vid ett och två-årsuppföljningen. Även i VGR ses lägre minskning av övervikten bland de äldre men skillnaden är bara statistiskt säkerställd vid 1 år för opererade 2013 och 2016 och vid 2 år för opererade 2012 och 2013.  

Diabetes efter obesitaskirurgi

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2012 - 2016, med uppföljningsår 2013-2017

Täljare: Antal personer med diabetes före operation som inte har diabetes vid 1-årsuppföljning.

Nämnare: Antal personer med diabetes före operation som har registrerad 1-årsuppföljning där besök registrerats med datum eller uppgift om viktförändring.

För patienter som genomgått mer än en operation under den studerade tidsperioden används uppgifter för den senaste operationen.

Vad visar indikatorn: Obesitaskirurgi har ofta stor effekt på samsjukligheten vid fetma och inte minst på diabetes som är en vanlig sjukdom vid fetma. Av de patienter som opererades 2016 hade cirka 12 % i riket och 18 % i VGR diabetes vid tiden för operation. Indikatorn visar andelen personer med diabetesdiagnos vid operation som vid 1-årsuppföljningen inte längre har diabetes.

Andelar för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus (opererat 2012-2014), NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under hela mätperioden är det mellan 62 och 71 procent av patienterna i riket med diabetes vid tiden för operationen som inte har diabetes vid 1-årsuppföljningen. Andelen i VGR har mestadels varit några procentenheter lägre men skillnaden mot riket är inte statistiskt säkerställd.

Köns- och åldersskillnader: Det är inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män och kvinnor varken i riket eller i VGR.  

I riket är det en lägre andel bland personer 45 år och äldre som inte har diabetes vid 1-årsuppföljningen jämfört med personer i åldern 18-44 år men skillnaden är inte statistiskt säkerställd för åren 2013 och 2015. I VGR ses inga statistiskt säkerställda åldersskillnader men det är relativt få personer i den yngre åldersgruppen som har diabetes före operation vilket ger en osäkerhet i siffrorna.

Sammanställning av resultat för den senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senast tillgängliga värden för andel uppföljda samt procentuell viktförändring 1 respektive 2 år efter obesitaskirurgi och andel med diabetesdiagnos vid operation som ett år efter obesitaskirurgi inte längre har diabetes.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.