Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetesvården i Västra Götaland är mycket god, ofta är resultaten klart bättre än riksgenomsnittet.

God blodsockerkontroll är mycket viktigt i behandlingen av diabetes. Andelen patienter med god blodsockerkontroll är högre i Västra Götaland än i riket, och nästan alla sjukhus i regionen når mål för god blodsockerkontroll. De flesta sjukhus når också målet att minska andelen patienter med dåligt kontrollerad diabetes, även om vissa regionala skillnader finns. Flera sjukhus har till och med resultat som är betydligt bättre än rekommenderade mål för blodsockerkontroll.

Behandling av förhöjda blodfetter och förhöjt blodtryck är viktiga delar i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer till diabetessjukdomen. Även här är resultaten för Västra Götaland goda, ofta bättre eller på ungefär samma nivå som riket även om varken Västra Götaland eller riket ännu når målet för god blodtryckskontroll.

Vid diabetes finns risk för så kallade diabeteskomplikationer, där känsel och cirkulation i framförallt fötterna påverkas. I ögonbottnarna kan blodkärl skadas med risk för synnedsättning och blindhet. Njurarna kan ta skada med njursvikt som följd. För att kunna hitta tidiga tecken på sådana komplikationer rekommenderas att patientens fötter undersöks årligen, att äggvita (albumin) i urinen kontrolleras årligen som screening för njurskada och att ögonbottnarna undersöks med ögonbottenfotografering vart annat år. Även om det finns inomregionala skillnader i hur ofta dessa kontroller görs, är resultaten för Västra Götaland relativt goda jämfört med riksgenomsnitten. Ögonundersökningar och kontroll av albumin i urin görs i högre grad i Västra Götaland än i riket, medan antalet fotundersökningar skulle behöva öka. Ögonundersökningar och fotundersökningar skulle också behöva öka generellt, i såväl Västra Götaland som i riket, om Socialstyrelsens rekommenderade målnivåer skall kunna nås.  

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten om diabetesvård når ni via denna länk. SVEUS Värdebaserad uppföljning av diabetesvård 2015-06.pdf   


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-11-19

Andel med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Regionalt mål: Minst 20 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Målnivå: Enligt regionala riktlinjer (2017) bör minst 20 % av patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes ha blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c < 52 mmol/mol ökat från cirka 15 till 22 procent. I Västra Götaland har andelen med god blodsockerkontroll varit högre än i riket under hela mätperioden. Andelen har ökat från 17 % år 2012 till 26 % år 2017. Resultaten gäller för alla åldersgrupper i intervallet 18 år och uppåt, dock ej i gruppen 81 år och uppåt. I den gruppen varierar andel med god blodsockerkontroll från år till år, främst på grund av att de är relativt få till antalet i såväl riket som i Västra Götaland.

Skillnader inom regionen: Samtliga enheter når det regionala målet om 20 % eller mer med god blodsockerkontroll. Flera av sjukhusen har också resultat där 25-30 % av patienterna har god blodsockerkontroll vilket är klart bättre än riksgenomsnittet.

Diabetesvården vid Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus drivs sedan april 2015 av Praktikertjänst. Resultaten som här presenteras är således inte en beskrivning av hur väl diabetesvården fungerar i Praktikertjänsts regi utan de speglar i första hand hur tidigare vård fungerat.   

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 och äldre är det ingen statistiskt säker skillnad mellan män än kvinnor med HbA1c < 52 mmol/mol i Västra Götaland år 2017. Det är i riket knappt två procentenhet fler män än kvinnor i åldersgruppen 18 år och äldre som har god blodsockerkontroll.

Andel med dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie 2012 till 2017.

Regionalt mål: Mindre än 20 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c > 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med höga HbA1c utgör en riskgrupp för framtida komplikationer. Nationellt Programråd för Diabetes har därför via SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i mars 2014 tagit fram ett handlingsprogram för typ 1-diabetes i syfte att minska andelen patienter med höga HbA1c så att onödiga framtida diabeteskomplikationer kan förebyggas. VGR har, likt flera andra landsting, genom Regionala Diabetesrådet initierat ett kraftfullt arbete för att närmaste åren få till stånd en förbättring. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som har dålig blodsockerkontroll med HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att < 20 % av patienterna skall ha HbA1c > 70 mmol/mol. Denna målnivå är således inte direkt tillämplig för åren 2010 - 2014. Det regionala målet i Västra Götaland är att < 20 % skall ha ett HbA1c > 70 mmol/mol. 

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c > 70 mmol/mol minskat från cirka 31 till 20 procent. I Västra Götaland har minskningen varit snabbare, från 28 till 17 procent. Västra Götaland når rekommenderad målnivå.

Skillnader inom regionen: Variationen inom Västra Götaland är stor och 2017 når 11 av 14 enheter det regionala målet om färre än 20 % med dålig blodsockerkontroll. Det är framförallt i de norra delarna av Västra Götaland som andelen med dåligt kontrollerad diabetes är hög. Mottagningarna som drivs av Praktikertjänst (Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus) uppvisar ett sämre resultat där 31% av patienterna har ett HbA1c > 70 mmol/mol. Vid NU-sjukvården och Alingsås lasarett är nivån strax över 20%. Övriga enheter når målet och flera enheter har mycket goda resultat med få patienter med dåligt kontrollerat blodsocker. 

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre är det ingen statistiskt säker skillnad mellan män än kvinnor med HbA1c > 70 mmol/mol, varken i riket eller Västra Götaland. Avser 2017. 

 

Andel med typ 1-diabetes och systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I åldersgruppen 18 år och äldre är det 93-94 % av patienterna som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Andelen är någon procentenhet högre i Västra Götaland jämfört med riket.

Skillnader inom regionen: Nästan alla sjukhusen i Västra Götaland har resultat som är bättre eller på nivå som i riket. Endast Praktikertjänst, Capio Lundby Närsjukhus och SkaS-Skövde har lägre andel med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg än i riket.

Könsskillnader: I riket är det cirka en procentenhet fler kvinnor än män i åldersgruppen 18 år och äldre som har systoliskt blodtryck < 150 mm Hg, i Västra Götaland finns inga statistiskt säkra skillnader. Jämförelserna baseras på år 2017.

Andel med god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017.

Regionalt mål: Minst 90 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes och blodtryck < 140/85 mm Hg.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att minst 90 % av patienterna skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg. Denna målnivå är således inte direkt tillämplig för åren 2010 - 2014. Det regionala målet i Västra Götaland är att minst 90 % av patienterna skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket och i Västra Götaland har cirka 75 respektive 77 procent ett blodtryck < 140/85 mm Hg. I Västra Götaland är andelen några procentenheter högre än i riket men varken Västra Götaland eller riket når målet om minst 90 % med god blodtryckskontroll. Andelen har också varit relativt konstant över tid, från 2012 till 2017. Andelen med god blodtryckskontroll år 2017 sjunker med stigande ålder, från 87 % i den yngsta åldersgruppen till 58 % i den äldsta.

Skillnader inom regionen: Såväl blodtrycksgräns som målnivå är nya nya varför man inte kan förvänta att alla enheter ännu skall ha nått målet. Skillnaderna inom regionen är också relativt stora. Frölunda specialistsjukhus når målet om minst 90 % med god blodtryckskontroll. Trots att de övriga ännu inte når målnivån har fem enheter resultat som är bättre än riksgenomsnittet och åtta enheter resultat som inte säkert skiljer sig från riket. Endast SkaS-Skövde har lägre andel med god blodtryckskontroll jämfört med riket.

Diabetesvården vid Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus drivs sedan april 2015 av Praktikertjänst. Resultaten som här presenteras är således inte en beskrivning av hur väl diabetesvården fungerar i Praktikertjänsts regi utan de speglar i första hand hur tidigare vård fungerat.

Könsskillnader: Det är i såväl riket som Västra Götaland cirka 6-9 procentenheter fler kvinnor än män med blodtryck < 140/85 mm Hg. Jämförelsen avser patienter 18 år och äldre, år 2017.

 

Andel med typ 1-diabetes som når målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Regionalt mål: Minst 60 % för åldersgruppen 45-80 år. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Det saknas vetenskapligt stöd för att LDL-kolesterol > 2,5 mmol/L skall behandlas vid typ-1 diabetes, men i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes ansåg en konsensuspanel att "nyttan av behandling var större än olägenheten". Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Målnivå: De regionala riktlinjerna anger att minst 60 % av patienterna i åldrarna 45-80 år skall ha LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L. Nationella riktlinjer betonar dock en individuell bedömning utifrån risknivå för framtida hjärt-kärlsjukdom. I denna presentation görs endast jämförelse mot riksgenomsnittet.

Västra Götaland jämfört med riket: Generellt har resultaten förbättrats då andelen med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l ökat sedan 2015 med cirka fem procentenheter i Västra Götaland. Fram till år 2014 var andelen några procentenheter högre i Västra Götaland jämfört med riket, men sedan 2015 är de på ungefär samma nivå.

Skillnader inom regionen: Det finns relativt stora skillnader inom regionen i andelen patienter med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L. I åldersgruppen 18 år och uppåt varierar andelen från 45 % på Capio Lundby Närsjukhus till 74 % vid Angered Närsjukhus. Av sjukhusen i Västra Götaland har fyra enheter bättre resultat än riket, sex har resultat som inte säkert skiljer sig från riket medan SkaS Lidköping, SkaS Skövde, Capio Lundby och SÄS har andelar som är lägre än riksgenomsnittet.

LDL-kolesterolhalten i blod är åldersberoende varför skillnaderna mellan de olika enheterna skulle kunna förklaras av patienterna vid de olika enheterna har olika ålder. Men så är inte fallet. Ifall jämförelsen görs på åldersgruppen 45-80 år blir mönstret i stort sett detsamma. 

Könsskillnader: Ingen könsskillnad vare sig i Västra Götaland eller riket. Avser år 2017 och ålder 18 år och uppåt.

Andel med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 2 åren.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes utan retionopati, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretionpati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som de senaste 2 åren enligt NDRs definition genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering).

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 bör minst 98 % av patienterna genomgått ögonbottenundersökning de senaste två åren. Denna målnivå är således inte direkt tillämplig mätperioden 2010 - 2014.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen undersökta har varit relativt konstant i riket under åren 2012 - 2017. I Västra Götaland är andelen ögonbottenundersökta i nivå med riket, ca 96 %. Patientens ålder verkar inte påverka resultatet, andelen undersökta är ungefär lika stor i alla åldersgrupper (variation i riket mellan 92-96 %). Varken Västra Götaland eller riket når således målet om minst 98 % undersökta.  

Skillnader inom regionen: Generellt sett är andelen undersökta hög men det finns inomregionala skillnader. Av de 14 sjukhusen i regionen är det sex som når det nationella målet om minst 98 % undersökta. Åtta sjukhus når således ej målet och tre av dessa (SkaS-Skövde, SkaS Lidköping och SU-Östra) har andel undersökta som är signifikant lägre än i riket.

Könsskillnader: Ingen könsskillnad varken i Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2017 och ålder 18 år och äldre.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2017.

Täljare: Antal patienter enligt nedan som gjort fotundersökning senaste året.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes finns ökad risk för sår, infektioner, vävnadsskada till följd av känselnedsättning, samt cirkulationsproblem. God fotvård är viktigt för att minska komplikationer till diabetes, varför regelbunden inspektion är viktig. Indikatorn visar andelen patienter 18 år och äldre med typ-1 diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som enligt NDRs definition gjort fotundersökning senaste året.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2017 bör minst 95 % av patienterna genomgått fotundersökning senaste året. 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen patienter med typ 1-diabetes som gjort fotundersökning är klart lägre i Västra Götaland (85 %) jämfört med riket (88 %). Varken riket eller Västra Götaland når således målet om minst 95 % undersökta.

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland når  endast Praktikertjänst och Frölunda specialistsjukhus målet om minst 95 % undersökta. Skillnaderna inom regionen är i övrigt stora där variationen sträcker sig från 73 % till 92 %. Det finns tre enheter där andelarna undersökta är lägre än i riket.  

Könsskillnader: Ingen könsskillnad i vare sig Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2017 och ålder 18 år och äldre.

Andel med typ 1-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste året