Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetessjukvården är generellt god i Sverige. Sedan 2012 har behandlingen av blodtryck och förhöjda blodfetter blivit allt bättre, och andelen patienter som genomgått ögonbottenfotografering och fotundersökning har ökat. Andelen patienter med god (HbA1c < 52 mmol/mol) respektive medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 71 mmol/mol) har varit relativt stabil på cirka 52 procent respektive 89 procent. I Västra Götaland är resultaten snarast bättre, fler patienter har god och medelgod blodsockerkontroll, och fler har bra blodtryckskontroll. Behandlingen av förhöjda blodfetter är lika god i Västra Götaland som i riket, men vi kan bli bättre på ögonbottenfotograferingar och på fotundersökningar.

Att jämföra sig mot riksgenomsnittet är tveksamt, då det i sig inte är ett mål för behandlingen - ofta vill man nå än längre. Men jämförelsen kan ändå tjäna som måttstock då klara och väldefinierade målnivåer inte alltid finns.

Behandlingen av typ 2-diabetes i de olika stadsdelarna i Göteborg är i stort som i riket eller bättre, men där finns skillnader. Till exempel är andelen som når måluppfyllnad för god blodsockerkontroll bättre eller på jämförbar nivå med riket i nästan alla 10 stadsdelarna. Detsamma gäller behandling av förhöjda blodfetter. Andelen som når mål för blodfetter är bättre eller på jämförbar nivå med riket i 8 stadsdelar. Däremot kan tre av tio stadsdelar bli bättre på fotundersökningar, och fem av tio behöver göra fler ögonbottenfotograferingar för att kunna mäta sig med riksgenomsnittet.

 


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med god blodsockerkontroll, det vill säga som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

 

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland sågs högst andel patienter med god blodsockerkontroll under åren 2013-2014. Därefter har resultaten försämrats från cirka 58 % till 54 %, men fortfarande är andelen något högre i Västra Götaland jämfört med riket.

I åldersgruppen 81 år och äldre är andelen med god blodsockerkontroll cirka sju procentenheter lägre jämfört med gruppen 18 år och äldre.  

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: I fem av stadsdelarna har andelen patienter med HbA1c< 52 mmol/mol under hela uppföljningsperioden varit signifikant högre än riksgenomsnittet, där andelarna för år 2017 var cirka 10 procentenheter högre än i riket. Endast Angered och Östra Göteborg har andelar som är någon procentenhet lägre än riksgenomsnittet, men skillnaderna var för år 2017 ej statistiskt säkra. Högst andel med god blodsockerkontroll ses i Örgryte-Härlanda (63,8 %) och lägst i Östra Göteborg (51,1 %). Skillnaden är statistiskt säker för Örgryte Härlanda, men inte för Östra Göteborg.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är andelen kvinnor som når god blodsockerkontroll något högre än andelen män, och skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Jämförelsen avser år 2017 och 18 år och äldre. 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie 2012 till 2017.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c >  70 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

 

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård dålig blodsockerkontroll, det vill säga HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att mindre än 10 % skall ha HbA1c > 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen med dålig blodsockerkontroll är drygt 10 % i såväl Västra Götaland som riket, det vill säga man når nästan målnivån.

 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: I fyra av stadsdelarna, Örgryte-Härlanda, Centrum, Västra Göteborg samt Lundby, är andelarna med HbA1c > 70 mmol/mol lägre än i riket. I Angered, Hisingen Norra, Hisingen Västra och Majorna Linné var andelen inte säkert skild från riksgenomsnittet 2017. Göteborg Östra hade dock andelar 2017 som var statistisk högre än riksgenomsnittet. Göteborg Västra är den stadsdel som har lägst andel patienter med HbA1c > 70 mmol/mol (6,5 %). Göteborg-Östra har den högsta andelen (12,9 %). Skillnaden är statistiskt säker. 

Könsskillnader: Andelen med dålig blodsockerkontroll är något högre för män jämfört med kvinnor, såväl i riket som i Västra Götaland. Skillnaden är statistiskt säker i riket. Jämförelserna avser 2017 och ålder 18 år och äldre.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under hela mätperioden ses en relativt konstant andel av patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. För åldersgruppen 18 år och äldre har andelen i Västra Götaland ökat från cirka 83 % till 85 %.

 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Eftersom blodtrycket är åldersberoende, och andelen äldre kan skilja mellan de olika stadsdelarna, görs följande jämförelser för åldersgruppen 45-80 år. Två stadsdelar, Lundby (90 %) och Hisingen Norra (88 %) hade år 2017 signifikant något fler patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg jämfört med riket (85 %). I övriga stadsdelar var andelarna år 2017 inte säkert skilda från riksgenomsnittet. Högst andel med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg finns i Lundby (90 %), och lägst i Majorna-Linne (83 %).

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre ses en könsskillnad, där en högre andel män har ett systoliskt blodtryck under 150 mm Hg än kvinnor, såväl i riket som i Västra Götaland. Jämförelserna baseras på år 2017.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Trenden visar en relativt konstant andel kring 55-56% över tid,  såväl i riket som i Västra Götaland. I åldersgruppen 81 år och äldre är andelen med god blodtryckskontroll 53 %. Varken riket eller Västra Götaland når således rekommenderat mål.

 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Då blodtryck är åldersberoende, och då andelen äldre kan skilja mellan de olika stadsdelarna, görs följande jämförelser för åldersgruppen 45 - 80 år. Av de 10 stadsdelarna i Göteborg har SDN-Angered och Lundby år 2017 en högre andel patienter med blodtryck < 140/85 jämfört med riket. I övriga stadsdelar är andelarna inte säkert skilda från riket. Högst andel med blodtryck < 140/85 finns i Lundby (61 %) och lägst i Västra Göteborg (52 %).

Könsskillnader:  I åldersgruppen ses ingen könsskillnad varken i riket eller i Västra Götaland. Jämförelsen baseras på 2017 och åldrarna 18 år och äldre.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter vid diabetes ökar risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Västra Götaland jämfört med riket: Allt fler patienter med typ 2-diabetes har låga blodfetter. Ökningen är densamma i Västra Götaland och riket där andelen ökat från cirka 48 % år 2012 till cirka 56 % år 2017.  

 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Fem stadsdelar (Angered, Hisingen Norra, Hisingen Västra, Lundby och Örgryte-Härlanda) har högre andel patienter som når mål för LDL-kolesterol jämfört med riket. Centrum och Göteborg Östra har lägre andel patienter som når målet jämfört med riket. Lägst andel har Göteborg Östra (50,5 %) och högst Norra Hisingen (64,7 %). Övriga stadsdelar ej skilt från riket.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är det cirka 8 procentenheter fler män än kvinnor som når mål för LDL-kolesterol. Jämförelsen avser år 2017 och ålder 18 år och äldre.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2012 till 2017

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 3 åren.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretinopati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, som de senaste 3 åren genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering), räknat från senaste besök respektive år.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att minst 96 % skall ha gjort ögonfotografering senaste tre åren.

 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen ögonbottenfotograferade har sedan 2012 legat konstant i såväl Västra Götaland (90 %) som i riket (91%). I åldersgruppen 81 år och äldre är andelen undersökta drygt 10 procentenheter lägre än för totala antalet vuxna 18 år och äldre, och riket ligger fyra procentenheter högre än Västra Götaland. Skillnaderna mellan riket och Västra Götaland är statistiskt säkra, såväl i totala gruppen vuxna som i den äldre.

Varken riket eller Västra Götaland når således Socialstyrelsens rekommenderade målnivå.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: År 2017 var det tre stadsdelar (Askim-Frölunda-Högsbo, Hisingen Norra och Lundby) som hade en högre andel ögonbottenfotograferade jämfört med riket. I Angered och Göteborg Västra var andelarna inte säkert skilda från riket, medan i övriga stadsdelar var andelarna ögonbottenundersökta lägre än i riket. Lägst andel sågs i Centrum och i Örgryte-Härlanda (86,5 %).

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre var det år 2017 en till två procentenhet fler män än kvinnor som ögonbottenfotograferats. I åldersgruppen 81 år och äldre är skillnaden 4 procentenheter.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 2-diabetes