Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kirurgiska ingrepp på blodkärlen är komplicerade och inte helt riskfria då operationen syftar till att reparera ett skadat eller tilltäppt blodkärl. Resultaten från tre sådana operationstyper redovisas. Operation av symtomgivande förträngning av halspulsådern bör helst göras inom 14 dagar för att ha god förebyggande effekt på stroke. I såväl Västra Götaland som riket opereras mer än 85 procent av patienterna inom 14 dagar.

En sjuklig vidgning av kroppspulsådern (aortaaneurysm) är ett allvarligt tillstånd då risken för död är hög om kroppspulsådern brister. Vid planerade operationer av vidgad kroppspulsåder är dock dödligheten låg inom 90 dagar efter ingreppet, knappt två procent såväl i Västra Götaland som riket.

Vid kärlförträngning i benen syftar operationen till att återställa blodcirkulationen. Andelen som avlider eller behöver amputeras ovan fotled inom 30 dagar är mått på hur väl ingreppet lyckats. Resultaten i såväl Västra Götaland som riket är goda såtillvida att endast cirka fyra procent avlider eller behöver amputeras.  


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-24

Operation vid förträngning av halspulsåder

Källa: Swedvasc – Svenska Kärlregistret

Vilket år avses: Opererade 2010-2017

Regionalt mål: Minst 75 % opererade inom 14 dagar. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Vad visar indikatorn: Andelen patienter med symtomgivande halspulsådersförträngning (karotisstenos) som opereras inom 14 dagar, räknat från debut av de ”stroke-symtom” som förde patienten till sjukhus. De flesta operationer görs sekundärpreventivt hos patienter som haft TIA (transitorisk ischemisk attack) eller hjärninfarkt med mindre till måttliga kvarvarande symtom. Vissa operationer görs också primärpreventivt om höggradig förträngning av annat skäl påvisats. Operation har vid höggradig förträngning god förebyggande effekt på stroke eller ny stroke, men tidsaspekten är viktig då skyddseffekten halveras om tiden överskrider 14 dagar.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen patienter som opereras inom 14 dagar har ökat sedan 2012. År 2017 var andelen cirka 85 % i såväl Västra Götaland som riket.

Skillnader inom regionen: Operationen är numera centraliserad till två sjukhus, SÄS-Borås och SU-Sahlgrenska. År 2017 var andelen patienter som opererats inom 14 dagar 81 % på SU-Sahlgrenska och 100 % på SÄS-Borås. Skillnaden är inte statistiskt säker.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra könsskillnader.

Död efter planerad operation av aortaaneurysm

Källa: Öppna jämförelser 2010-2014, Vården i Siffror 2013-2015, Swedvasc 2016-2017.

Vilket år avses: Tidsserie, 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017.

Vad visar indikatorn: Andelen patienter som inom 90 dagar avlider efter planerad operation av aortaaneurysm (sjuklig vidgning av kroppspulsådern). Aortaaneurysm är inte ovanligt hos personer över 60 år, där rupturerat aneurysm har hög dödlighet. Det är därför önskvärt att elektivt operera påvisat aneurysm i syfte att minska risken för ruptur och plötslig död. Aortaaneurysm är vanligare hos män, men hos båda könen ökar risken vid samtidig rökning, högt blodtryck samt olika typer av hjärt-kärlsjukdom.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Relativt få personer opereras per år, i VGR knappt 400 personer per treårsperiod. I riket är motsvarande siffra cirka 2500 personer. Eventuella skillnader skall därför tolkas med försiktighet. Perioden 2010-2012 var andelen som avlider inom 90 dagar 4,4 % i Västra Götaland och 2,6 % i riket. Perioden 2015-2017 var andelen cirka 2,3 % i riket medan andelen som avlider inom 90 dagar i Västra Götaland var 1,9 %. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Könsskillnader: Den senaste 3-årsperioden var det i riket fler kvinnor som avled, men någon säker könsskillnader sågs ej i Västra Götaland. Jämförelsen skall dock tolkas med försiktighet då majoriteten av de opererade är män.

Död eller amputation efter operation av kärlförträngning i ben

Källa: Swedvasc

Vilket år avses: tidsserie, 2014-2017

Vad visar indikatorn: Andelen patienter som inom 30 dagar avlider eller amputeras ovan fotled efter operation av kärlförträngning (åderförkalkning) i ben. Lika många kvinnor som män opereras. Rökning och diabetes är vanliga orsaker till symptomgivande kärlförträngning, där lindriga fall som enbart ger besvär vid ansträngning benämns claudicatio. Gravare förträngningar ger allvarlig cirkulationsstörning med risk för kallbrand.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Allt fler individer opereras varje år, i Västra Götaland har antalet ökat från cirka 500 per år 2014 till cirka 600 år 2017. Motsvarande ökning ses i riket. Över tid har inte bara resultaten blivit allt bättre, även skillnaderna mellan sjukhusen i Västra Götaland har jämnats ut. Resultatet för Västra Götaland följer i stort resultatet i riket, där andelen avlidna eller amputerade inom 30 dagar efter ingreppet mellan åren 2014 och 2017 stabilt legat runt 4 % under perioden.

Skillnader inom regionen: Inget av de fyra sjukhusen i regionen som utför operationerna (NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU och SÄS-Borås) uppvisar resultat som avviker från riksgenomsnittet. Ej heller ser vi några säkra skillnader mellan sjukhusen i Västra Götaland.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra könsskillnader.

Sammanställning - resultat för senaste mätperioden