Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Hysterektomi innebär borttagande av livmodern. Vanligen görs det till följd av en godartad (benign) orsak som till exempel muskelknuta (myom), framfall eller rikliga blödningar i samband med menstruation. Hysterektomi kan också göras vid cancer, förlossning eller vid skada.

Operationen gjordes tidigare med så kallat buksnitt vilket innebär att buken öppnas så att livmodern kan kommas åt. På senare år har man i ökad grad använt skonsammare operationsmetoder med så kallad minimalinvasiv teknik där operationen görs via slidan eller med titthålskirurgi. Dessa operationstekniker innebär kortare vårdtider, mindre behov av smärtstillande samt att patienten snabbare kan återgå till normala aktiviteter. I Västra Götaland (VGR) opereras cirka 66 procent av kvinnorna med sådan teknik, vilket är något fler än riksgenomsnittet. Viss variation finns dock inom VGR, där andelen varierar från 50 till 80 procent.

Komplikationer efter hysterektomi är ovanliga. Cirka två procent av opererade kvinnor i såväl riket som Västra Götaland har haft oönskade händelser inom 28 dagar efter operationen och cirka 64 procent av kvinnorna uppger att de två månader efter operationen är komplikationsfria och utan oväntade besvär. 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-12

Hysterektomi med minimalinvasiv teknik

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2017

Täljare: Antal hysterektomier som utförs med minimalinvasiv
teknik = titthålskirurgi eller vaginal operation.

Nämnare: Kvinnor 18 år eller äldre som genomgått hysterektomi respektive år.

Vad visar indikatorn:

Hysterektomi, borttagande av livmoder, är en relativt vanlig operation. De vanligaste godartade (benigna) orsakerna är godartad muskelknuta (myom), framfall samt riklig blödning vid menstruation där inte läkemedelsbehandling varit tillräcklig. Hysterektomi kan också behövas vid cancerdiagnos eller vid förlossning och skada. Tidigare utfördes operationen oftast med så kallat buksnitt men på senare tid har det blivit vanligare med minimalinvasiv operationsteknik vilket innebär att operationen görs som vaginal operation eller med titthålskirurgi. Fördelen med minimalinvasiv operationsteknik är att behovet av smärtstillande minskar, vårdtiden blir kortare och patienten kan snabbare återgå till normala aktiviteter. Andelen opererade med minimalinvasiv teknik skall således vara högt och indikatorn mäter andelen kvinnor som opererats med sådan teknik.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket:

Andelen opererade med minimalinvasiv teknik har succesivt ökat, från cirka 40 % år 2010 till 66 % år 2017. Under hela mätperioden har andelen varit högre i Västra Götaland jämfört med riket, vilket är positivt.

 

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns skillnader i andelen som opereras med minimalinvasiv teknik, från 50 % vid SkaS-Skövde och SÄS-Borås till 80 % vid Carlanderska.

Könsskillnader: Endast kvinnor ingår.

Oönskade händelser efter hysterektomi

Källa: Socialstyrelsen, patientregistret

Vilket år avses:

Tidsserie 2011-2016 för riket och VGR.

Tidsserie om 3-årsperioder, 2011-2013 och 2014-2016 för riket, VGR och förvaltningar.

Täljare: Kvinnor som genomgått hysterektomi enligt nedan och som inom 28 dagar återinskrivs med någon huvuddiagnos enligt nedan*

Nämnare: Samtliga kvinnor 18 år eller äldre som genomgått hysterektomi på benign indikation enligt nedanstående kriterier** och som lever 28 dagar efter hysterektomin.

**Socialstyrelsens indikatorbeskrivning. Hysterektomi i samband med graviditet, förlossning, HIV och vissa skador är exkluderad.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor som inom 28 dagar återinskrivs för oönskade händelser* efter operation hysterektomi. Oönskade händelser innefattar till exempel blödningar och infektioner.

*ICD-10 kod D62, K560, K567, I978, I979, J954, J958, J959, T814.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen oönskade händelser inom 28 dagar efter hysterektomi var cirka två procent i såväl Västra Götalandsregionen som riket år 2016.

Skillnader inom regionen: Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan förvaltningarna under perioden 2014-2016 i andel oönskade händelser.

Andel utan komplikationer två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2017

Täljare: Antal kvinnor som uppger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter hysterektomi.

Nämnare: Antal kvinnor 18 år eller äldre som svarat på enkät två månader efter operation hysterektomi.

Vad visar indikatorn: Indikatorn anger andelen patienter, 18 år och äldre, som 2 månader efter hysterektomi varit komplikationsfria och utan oväntade besvär. Alla diagnoser ingår.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I VGR rapporterade knappt 64 % av kvinnorna att de varit komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter operationen jämfört med drygt 62 % i riket. Andelen har varit väsentligen stationär under hela mätperioden, från 2010 till 2017. 

Skillnader inom regionen: Slumpmässiga variationer kan göra att resultaten varierar något från ett år till ett annat, men några egentliga skillnader mellan de olika sjukhusens resultat ses ej.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senaste årets värden för andel opererade med minimalinvasiv teknik, oönskade händelser inom 28 dagar (2014-2016) samt andel komplikationsfria efter operation.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.