Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Framfall av livmodern eller slidan (genital prolaps) kan ge betydande besvär, där den kirurgiska behandlingen kan variera från enklare ingrepp till mer komplicerad operation. I allt högre grad genomförs behandlingen i dagkirurgi, medan mer komplicerade operationer görs i slutenvården.

Enligt patientenkäter är resultaten för sjukhusen i Västra Götaland i stort på samma nivå som riksgenomsnittet, även om det finns en viss inomregional variation. Ett år efter operationen rapporterar knappt 70 procent av kvinnorna att de inte längre har några framfallssymtom.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-05

Operation av livmoderframfall i dagkirurgi

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen för riket och VGR. Vårddatabasen Vega för sjukhus.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2012 - 2016 i riket och VGR, opererade 2012-2017 för sjukhus i VGR.

Täljare: Kvinnor opererade för livmoderframfall i dagkirurgi.

Nämnare: Kvinnor opererade för livmoderframfall.

Åldersstandardiserade värden för riket och VGR.

Vad visar indikatorn. I riket görs cirka 6 300 framfallsoperationer per år, i Västra Götaland knappt 1 000. Jämförelser mellan olika landsting har visat att en stor del av dessa operationer kan göras i dagkirurgi, vilket minskar kostnaderna och förbättrar resursutnyttjandet. Operationens svårighetsgrad kan dock skilja betydligt mellan olika patientgrupper, vilket innebär att det är de enklare ingreppen som kan ske i dagkirurgi medan mer komplicerade operationer måste göras inom slutenvården. Även om jämförelser av andelen opererade kan göras på landstingsnivå skall jämförelser mellan sjukhus göras med stor försiktighet då skillnader i patientsammansättning kan vara betydande. Däremot kan man följa utvecklingen över tid för de olika sjukhusen.

Indikatorn mäter andelen framfallsoperationer som gjorts i dagkirurgi. Värdena för riket och VGR är åldersstandardiserade, vilket innebär att skillnader som beror på olika ålderssammansättning i riket och VGR inte påverkar jämförelsen.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket. Andelen opererade i dagkirurgi har succesivt ökat så att andelen 2016 nådde 67 % i riket och 60 % i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen (VGR) har varit något sen med att utnyttja dagkirurgi vid operation av framfall, men sedan 2012 har det skett en snabb ökning så att andelen i Västra Götaland år 2016 är nästan på samma nivå som i riket.

Skillnader inom regionen. Resultat på sjukhusnivå redovisas till och med 2017. Betydande skillnader sågs inom VGR där de mindre sjukhusen (Alingsås lasarett, Capio Lundby sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus)i stort sett genomför samtliga framfallsoperationer i dagkirurgi, dessa sjukhus redovisas dock ej i diagrammet eftersom varje sjukhus gör relativt få operationer. Vid de större sjukhusen är andelen opererade i dagkirurgi lägre, vilket speglar en annan patientsammansättning. Men också vid flera av de större sjukhusen har det skett en ökning av antalet opererade i dagkirurgi. 

Värdena för riket är åldersstandardiserade men det är inte värdena för de olika sjukhusen eftersom uppgifterna hämtats från olika källor. Därför görs ingen jämförelse mellan sjukhusen och riksgenomsnittet. 

Könsskillnader. Endast kvinnor ingår.

Andel utan komplikationer två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2017.

Täljare: Antal kvinnor som uppger att de var komplikationsfria och helt utan oväntade besvär två månader efter operation för livmoderframfall.

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre, opererade för livmoderframfall, som svarat på enkät två månader efter operationen.

Vad visar indikatorn: Framfall av livmodern och/eller slidan (genital prolaps) kan ge betydande besvär varför uppföljning av komplikationer efter operation är en viktig del i kvalitetskontrollen. Indikatorn redovisar andel patienter, 18 år och äldre, som anger att de är komplikationsfria och utan besvär två månader efter framfallsoperation.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som anser sig vara komplikationsfria och utan besvär två månader efter operationen har de senaste åren minskat något både i riket VGR. Andelen nöjda patienter har genomgående varit några procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med riksgenomsnittet.  

Skillnader inom regionen: Vid några sjukhus är antalet opererade få eller det är få patienter som svarat på enkäten och värdena redovisas därför inte för alla år i diagrammet. Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har operationer även utförts 2016 och 2017 vid Capio Lundby sjukhus.

Resultaten vid redovisade sjukhus utom SU-Östra är i nivå med riksgenomsnittet. Vid SU-Östra har andelen varit lägre än riksgenomsnittet samtliga år utom 2014 och 2015.  

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Andel utan framfallssymtom ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2016.

Täljare: Antal kvinnor 18 år och äldre, som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre, opererade för livmoderframfall, som svarat på enkät ett år efter operationen.

Vad visar indikatorn: Andel patienter, 18 år och äldre, som ett år efter operation av livmoderframfall (genital prolaps) anger att de aldrig eller nästan aldrig har några framfallssymtom, dvs. som svar på frågan om de ”upplever att något buktar ur slidan”.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Drygt 70 % av kvinnorna i såväl Västra Götaland som riket rapporterar att de inte har några framfallssymtom ett år efter operation.

Skillnader inom regionen: Vid några sjukhus är antalet opererade få eller det är få patienter som svarat på enkäten och värdena redovisas därför inte för alla år i diagrammet. Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har även operationer gjorts vid Alingsås lasarett och Capio Lundby sjukhus. Resultaten för sjukhusen i Västra Götaland är i stort som för riket, frånsett Carlanderska där andelen utan framfallssymtom senaste året är något högre.  

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senast tillgängliga värden för andel framfallsoperationer i dagkirurgi och andel komplikationsfria respektive symtomfria vid framfallsoperation.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.