Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Bipolära syndrom/sjukdomar, även kallad manodepressivitet, innebär riktigt snabba och kraftiga humörväxlingar, liksom depressiva perioder varvade med maniska perioder. Ett mål med behandlingen är att förebygga nya skov, där behandlingsmålet är att högst 40 procent av patienterna ska få nytt skov inom en 12-månadersperiod. Andelen patienter i Västra Götalandsregionen (VGR) som återfaller i skov är i stort jämförbar med riksgenomsnittet, dock är det långt kvar tills rekommenderad målnivå nås. 

Vid svårare depressioner är elektrokonvulsiv terapi (ECT) en effektiv behandlingsform. I vissa fall är den direkt livräddande. Vid slutenvårdad svår depression rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer att minst 40 procent av patienterna ska behandlas med ECT.

Andelen som återfaller i skov i VGR är i stort sett jämförbar med riksgenomsnittet, och relativt oförändrat resultat från föregående år. En regional medicinsk riktlinje kommer att implementeras hösten 2018 för att säkerställa en mer jämlik vård.

I VGR utförs ca 5000 ECT-behandlingar per år. För att utvärdera behandlingsresultat och eventuella biverkningar av ECT, rekommenderas systematiskt användning av standardiserade skattningar före och efter behandlingsserie. Målet är att minst 60 procent av patienterna som får ECT ska ha utvärderats med MADRS/MADRS-S. Varken riket eller VGR når målet trots att användningen av detta förordade skattningsinstrument ökat, framförallt i regionen.

Hälsorelaterad livskvalité representerar de dimensioner av livskvalité som direkt påverkar en individs hälsa; fysiska, psykiska och sociala aspekter såväl som generellt välbefinnande. EQ5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet, och där patienter själva kan skatta sin hälsa. Skalan mäter fem olika dimensioner av livskvalité; rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta och oro. För närvarande finns inget måltal för denna indikator.


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-29

Återfall i skov vid bipolär affektiv sjukdom

Källa: BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom.

Vilket år avses: Tidsserie från 2011-2017.

Regionalt mål: Högst 40 %. Indikatorn är en av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter, 18 år och äldre, som återfallit i skov de senaste 12 månaderna.

Nämnare: Totalt antal uppföljningsregistrerade patienter 18 år eller äldre.

Kungälv, Strömstad, Stenungsund och Vänersborg är exkluderade år 2017 till följd av få patienter. Mottagningar med få patienter är exkluderade även tidigare år.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med bipolär affektiv sjukdom med återfall i affektivt skov senaste 12 månaderna, är en av BipoläRs viktigaste kvalitetsindikatorer. Målet med all stämningsstabiliserande behandling vid bipolär sjukdom är att förhindra affektiva sjukdomsskov (maniska, hypomana, depressiva eller blandade).

Felkällor: Varierande täckningsgrad. Underliggande patientunderlag kan skilja sig åt. Det kan också finnas systematiska skillnader i vilka patientgrupper som registreras i BipoläR (typ 1, typ 2, UNS, schizoaffektivt syndrom respektive cyklotymi).

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som återfaller i skov i VGR är i stort sett jämförbar med riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Stor variation mellan behandlande enheter i VGR.

Könsskillnader: Andelen kvinnor i VGR som återfallit i skov någon gång de senaste 12 månaderna är något större än andelen män.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) vid svår depression

Källa: Kvalitetsregister ECT (som också hämtat uppgifter från Patientregistret, Socialstyrelsen).

Vilka år avses: Tidsserie från 2011-2016.

Täljare: Antal patienter som slutenvårdats för svår till mycket svår depression och som erhållit ECT.

Nämnare: Antal patienter som slutenvårdats för svår till mycket svår depression.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som heldygnvårdats för svår till mycket svår depression som behandlats med elektrokonvulsiv terapi (ECT). ECT är den mest effektiva behandlingen vid svår eller psykotisk depression. Mer än 80 procent av patienterna med svår depression får reducerade symtom av ECT. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom rekommenderar ECT (hög prioritet) i den aktuella patientgruppen, där målnivån anges till minst 40 %.

Felkällor: Varierande täckningsgrad, särskilt då uppgift om ECT fångas i två register. Täckningsgraden i Kvalitetsregister ECT varierar också efter organisation.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Nationell målnivå är 40 %, vilket nästan uppnås i riket 2016. I VGR är resultatet oförändrat från föregående år, men det är en bit kvar till den rekommenderade målnivån.

Skillnader inom regionen: En betydande variation ses inom regionen. Skillnaderna är statistiskt säkra. En regional medicinsk riktlinje kommer att implementeras hösten 2018 för att säkerställa en mer jämlik vård.

Könsskillnader: Både i riket och i regionen erhåller kvinnor i något högre utsträckning ECT jämfört med män.

Depressionsskattning efter ECT med MADRS/MADRS-S

Källa: Kvalitetsregister ECT.

Vilka år avses: Tidsserie från 2012-2017.

Regionalt mål: Minst 60 %. Indikatorn är en av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal behandlingsserier med ECT för depression där skattning med MADRS/MADRS-S skett, bland patienter 18 år eller äldre.

Nämnare: Totalt antal behandlingsserier med ECT bland patienter 18 år eller äldre.

Vad visar indikatorn: Att undersöka och dokumentera kvarvarande symtom på depression efter ECT är viktigt, då kvarvarande symtom är en riskfaktor för snabbt recidiv. Utvärdering av depressionsbehandling kan göras med olika symtomskattningsskalor. Den vanligaste i Sverige är MADRS (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) och dess variant för självskattning (MADRS-S). Indikatorn visar andelen behandlingsserier där sådan skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter ECT. Enbart initiala och täta behandlingsserier omfattas, inte så kallade underhålls-ECT.

Felkällor: Varierande täckningsgrad. Andra skattningsskalor än MADRS/MADRS-S kan ha använts.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Minst 60 procent av patienterna ska enligt den nationella rekommendationen ha skattats med MADRS. Varken riket eller VGR når detta mål trots att användningen av skattningsinstrumentet ökat, framförallt i regionen.

Skillnader inom regionen: En betydande variation ses fortfarande inom regionen. Kvalitetsarbete pågår, se föregående indikator.

Könsskillnader: Liten variation mellan könen.

Användning av EQ-5D efter ECT

Källa: Kvalitetsregister ECT

Vilka år avser: Tidsserie från 2013-2017

Täljare: Antal patienter, 18 år eller äldre, som skattas med EQ-5D efter avslutad ECT behandling/ indexserie.

Nämnare: Totalt antal behandlingsserier med ECT bland patienter 18 år eller äldre.

Vad visar indikatorn: Andel patienter som blivit uppföljda avseende upplevd förbättring i hälsorelaterad livskvalitet med EQ-5D.

Felkällor: Varierande täckningsgrad i Kvalitetsregister ECT.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen uppföljda har ökat i riket från 21 % 2012 till 47 % 2017. Andelen uppföljda i VGR har också ökat men uppgår endast till 29 % 2017.

Skillnader inom regionen: Det är en stor inomregional variation. Falköping och Borås  har 2017 mer än 75 % uppföljda medan andelen uppföljda patienter vid SU Östra och SU Mölndal är under 10 %.

Könsskillnader: Ej analyserat.

 

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden i jämförelse mot riksgenomsnittet

I tabellerna nedan visas andelen positiva svar på återfall i skov vid bipolär sjukdom, elektrokonvulsiv terapi (ECT) vid svår depression, depressionsskattning efter ECT med MADRS/MADRS-S och skattning med EQ-5D efter ECT.

De ljusblå värderna i nedstående tabeller visar värden som ligger signifikant sämre än riks-genomsnittet (<0,05) och de mörkblå visar på motsvarande sätt värden som ligger signifikant bättre. De mellanblå  värderna skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.