Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Rättspsykiatrisk vård kan ges i sluten eller öppen form för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård pga. en allvarlig psykisk störning och särskilda vårdbehov. Rättspsykiatrisk vård kan ges med eller utan beslut om särskild utskrivningsprövning. Vårdinsatserna går ut på att patienten ska klara ett liv ute i samhället utan att återinsjukna i psykisk ohälsa, missbruk och/eller brottslighet.

Kvalitetsregistret RättspsyK har fyra måltal, och två av dessa redovisas här. Dels andelen patienter med Body Mass Index (BMI) över 30 som ska vara mindre än 37 procent, och dels andelen patienter som återfaller i brottslig gärning under pågående vård som ska vara mindre än 10 procent.

I riket har 45 procent ett BMI ≥ 30 och i Västra Götalandsregionen (VGR) är andelen något lägre, 40 procent år 2017. Den svagt sjunkande trenden sedan 2012 är bruten i VGR, och ett flertal förbättringsarbeten är initierade.

Måltalet för återfall i brottslig gärning under vårdtiden, har inte fullt ut uppnåtts varken i riket (10 procent) eller i VGR (10 procent).


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Källa: RättspsyK - Nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård.

Vilket år avses: Tidsserie från 2012-2017.

Täljare: Antal patienter med BMI ≥ 30.

Nämnare: Totalt antal patienter i rättspsykiatrisk öppen och/eller sluten vård med uppgift om BMI.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen patienter i rättspsykiatrisk vård med Body Mass Index (BMI) 30 eller högre, vilket enligt WHO:s definition är ett mått på fetma.

Målnivå: Enligt RättpsyKs måltal ska andelen patienter med ett BMI ≥ 30 vara mindre än 37 procent.

Övervikt och fetma är betydligt vanligare bland personer med psykisk sjukdom. Fetma (BMI ≥ 30) är också en betydande orsak till somatisk översjuklighet och förkortad medellivslängd. Fetma är vanligt förekommande bland patienter som vårdas inom rättspsykiatrisk vård. Frihetsberövande i kombination med långa vårdtider och patienternas riskbeteende vad gäller rökning, dålig kosthållning och låg fysisk aktivitet gör att det finns ett särskilt intresse att följa BMI. Många av patienterna har dessutom kognitiva svårigheter, vilket gör att de har svårt att ta till sig information och fullfölja behandlingsplaner. Därtill har många läkemedel  påverkan på vikten genom att bidra till ökad aptit.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har 45 procent av patienterna i rättspsykiatrisk vård ett BMI 30 eller högre, år 2017. I Västra Götaland är andelen något lägre (40 procent), och den svagt sjunkande trenden sedan 2012 är bruten.

I riket hade 77 procent av patienterna en registrerad uppgift om BMI år 2017. Motsvarande andel i VGR var 86 procent.

Skillnader inom regionen: Direkta jämförelser inom regionen mellan de rättspsykiatriska klinikerna ska göras med stor försiktighet, eftersom varje enskild enhet är liten, och patienterna har långa vårdtider.

Borås har ingen verksamhet inom rättspsykiatrisk slutenvård, de patienterna vårdas och registreras i Vänersborg. Borås bedriver dock verksamhet inom rättspsykiatrisk öppenvård. Men antalet patienter är få och resultat för Borås redovisas därför inte.

Könsskillnader: Ingen könsuppdelning har gjorts, då enbart ca 10-15 procent av patienterna inom rättspsykiatrisk vård är kvinnor.

 

Källa: RättspsyK - Nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård.

Vilket år avses: Tidsserie från 2012 till 2017.

Täljare: Antal patienter som har återfallit i brottslig gärning under pågående rättspsykiatrisk vård.

Nämnare:Totalt antal patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och för varje patient registreras kända uppgifter.

Vad visar indikatorn: Indikatorn avser att mäta andelen vårdade vid rättspsykiatrisk vård som under senaste året under vårdtiden återfallit i brottslig gärning. En viktig indikator, eftersom vårdens huvudsyfte är att förhindra återfall i brottslig gärning. Med "brottslig gärning" avses till exempel narkotikabrott, tillgreppsbrott, våldsbrott med mera, det vill säga sådan handling att polisanmälan gjorts eller att grund för polisanmälan föreligger.

Målnivå: Enligt RättpsyKs måltal ska andelen patienter som återfaller i brottslig gärning under pågående vård vara mindre än 10 procent.

Felkällor: Varierande täckningsgrad, samt att det kan förekomma fler återfall i brottslig gärning än vården känner till. Dessutom kan det mellan olika verksamheter finnas olika tolerans för vad som accepteras under vårdtiden, till exempel var gränsen för olaga hot ska dras. Antalet patienter är också i flera fall litet på varje enskild rättspsykiatrisk enhet, vilket ökar påverkan från slumpfaktorer.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Registrets måltal har inte fullt ut uppnåtts varken i riket eller i VGR år 2017, utan en mindre ökning ses. I riket är det 10 procent och i VGR 10,4 procent, som återfallit i brottslig gärning under vårdtiden.

Skillnader inom regionen: Direkta jämförelser inom regionen mellan de rättspsykiatriska klinikerna ska göras med stor försiktighet eftersom varje enskild enhet är liten, och då patienterna har långa vårdtider.

Könsskillnader: Ingen könsuppdelning har gjorts, då ca 10-15 procent av patienterna inom rättspsykiatrin är kvinnor. Möjligheten att dra slutsatser utifrån det lilla antalet kvinnor är således begränsat.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas 2017 års värden för andel patienter med BMI≥30 och återfall i brottslig gärning vid rättpsykiatrisk vård.

De mörkblå värdena i tabellen är signifikant bättre än genomsnittet i riket och de ljusgblå värdena är sämre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.