Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Psykossjukdomar är ett samlingsbegrepp för tillstånd med psykotiska symtom där schizofreni är den största enskilda diagnosgruppen. Schizofreni innebär en förändrad verklighetsuppfattning, nedsatt social och kognitiv förmåga, till följd därav ofta en försämrad funktionsförmåga. I Västra Götalandsregionen (VGR) finns runt 4 500 patienter med schizofreni. Vanligen används begreppet psykossjukdomar för att beteckna dels schizofreni, men även andra tillstånd som schizo-affektivt syndrom, kroniska vanföreställningssyndrom, akuta och övergående psykotiska syndrom samt ospecificerad icke-organisk psykossjukdomar. Det totala antalet patienter med psykossjukdom är således fler när alla aktuella diagnoser räknas in.

Läkemedlen är en viktig del av behandlingen, men måste kombineras med andra insatser såsom olika psykosociala åtgärder (familjeinterventioner, psykologisk behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering), likväl som fokus på ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården (psykiatrin) och socialtjänsten.

För psykossjukdom rapporteras andelen kvinnor och män som haft läkemedelsgenomgång med läkare senaste 12 månaderna. Nationell rekommenderad målnivå är 60 procent, vilket uppnås med råge både i riket och i VGR (88,7%), och är nu nära att nå det regionala målet om 90 procent.


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-29

Källa: PsykosR - Nationellt kvalitetsregister för uppföljning och behandling av psykossjukdomar.

Vilket år avses: 2014-2017.

Regionalt mål: Minst 90 procent. Indikatorn är en av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter med psykossjukdom som haft läkemedelsgenomgång med läkare senaste 12  månaderna vid ny-och uppföljningsregistrering.

Nämnare: Totalt antal registrerade patienter med psykossjukdom.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med psykossjukdom som haft läkemedelsgenomgång med läkare under de senaste 12 månaderna.

Genomgång av läkemedel ska ha motsvarat minst enkel läkemedels-genomgång enligt SOSFS 2012:9, d.v.s.
1) kartläggning av vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför,
2) vilka av dessa läkemedel patienten använder, samt
3) vilka övriga läkemedel (inklusive receptfria läkemedel och kosttillskott) patienten använder.
Åtgärden innebär även kontroll av att läkemedelslistan är korrekt, bedömning av att läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.

Felkällor: Varierande täckningsgrad.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Nationell målnivå är 60 procent, och såväl VGR som riket når målet med råge (88,7% i både VGR och riket). VGR når dock inte riktigt det regionala målet.

Skillnader inom regionen: I år redovisas endast ett diagram jämfört med förra året, pga. små tal per klinik. Resultatet som redovisas gäller besök på olika kliniker inom ett HSN och inte ur patientens geografi. Klinikerna inom HSN Västra når det regionala målet om 90 procent år 2017. Data saknas för klinikerna i Göteborg år 2017.

Könsskillnader: Inga könsskillnader i VGR eller i riket.