Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Behandling av reumatoid artrit (RA) med biologiska läkemedel har fått ett stort genomslag då behandlingen inte bara lindrar symtomen utan den påverkar också sjukdomsförloppet så att funktionsförmågan i betydligt högre grad bevaras.

Användandet av dessa läkemedel har därför ökat i såväl Västra Götalandsregionen (VGR) som i riket. Även om en kraftig ökning skett så är användningen i VGR något lägre än i riket. Drygt 60 procent av patienterna, såväl i VGR som i riket, blir förbättrade efter start av biologisk behandling och skattar sin hälsa som tillfredsställande efter insatt behandling.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Biologiska läkemedel

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2017

Vad visar indikatorn: Cirka 0,7 % av befolkningen har reumatoid artrit (RA). För vissa patientgrupper har biologiska läkemedel blivit en allt viktigare del i behandlingen då de inte bara lindrar symtom och förbättrar livskvalitet, utan de modifierar också sjukdomsförloppet vilket innebär att funktionsnedsättningen begränsas. Fyra olika biologiska läkemedelsgrupper används, där TNF-alfa-blockerare är den vanligaste. Indikatorn anger antalet behandlade patienter 18 år och äldre som enligt SRQ har pågående behandling med något av dessa läkemedel relaterat till befolkningsantal (antal per 100 000 invånare 18 år och äldre). I figuren kan man också välja att se totalt antal behandlade patienter. 

Eftersom det inte går att ange hur stor andel av patienterna som bör ha behandling med biologiska läkemedel har Socialstyrelsen ingen målnivå för antal behandlade patienter men anger att ett landsting inte bör avvika mer än 25 procent (lägre eller högre) från riksgenomsnittet. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl VGR som riket har antalet patienter som erhållit biologiska läkemedel vid RA ökat, i VGR med cirka 50 % och i riket med cirka 38 % från 2012 till 2017. Räknat per 100 000 invånare 18 år och äldre har användningen ökat från 134 till 177 patienter i riket och från 118 till 169 i VGR. 

Könsskillnader: Insjuknandet i RA är betydligt vanligare bland kvinnor före menopaus jämfört med män i motsvarande åldrar. I högre åldrar är insjuknandet i RA ungefär lika vanligt bland män som kvinnor. Eftersom betydligt fler kvinnor än män har RA är det fler kvinnor än män som behandlas med biologiska läkemedel. År 2017 behandlades i VGR 1 734 kvinnor och 530 män. Räknat per 100 000 invånare behandlades 259 kvinnor och 79 män i VGR. Motsvarande siffror för riket var 267 respektive 86. 

Effekt vid första behandling med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit

Källa: Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2012-2016

Täljare: Antal patienter med RA som uppnår remission eller låg sjukdomsaktivitet fyra-tolv månader efter start av första biologiska läkemedel under mätperioden.

Nämnare: Totalt antal patienter med RA som påbörjat första biologiska behandling under mätperioden.

Vad visar indikatorn: Andel personer med RA som uppnår remission eller låg sjukdomsaktivitet 4-12 månader efter start av behandling med första biologiska läkemedel. Mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Sjukdomsaktivitet mäts genom ett index, Disease Activity Score, DAS28, som är en sammanvägning av läkarens bedömning av ledstatus för 28 leder, SR (sänkningsreaktion) samt patientens egen bedömning av sin hälsa. Ett DAS28-värde under 2,6 anger att ingen sjukdomsaktivitet föreligger (remission) och ett värde mellan 2,6 och 3,2 indikerar låg sjukdomsaktivitet.

Västra Götaland jämfört med riket: Under hela mätperioden har andelen patienter med låg eller ingen sjukdomsaktivitet legat runt 60 - 65 % i riket och runt 65 - 70 % i VGR.

Könsskillnader: Jämförelsen avser 2016. Andelen män med förbättrad sjukdomsaktivitet verkar vara något högre jämfört med kvinnor både i riket och VGR, men det saknas uppgift huruvida skillnaden är statistiskt säkerställd.

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2012-2106

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar patientens skattning av allmän hälsa för patienter med RA, 18 år och äldre, vid ett uppföljningsbesök 4-12 månader efter start av ett första biologiskt läkemedel. Värdet redovisas som medianvärde på visuell analog skala (VAS) där 0 är bästa möjliga värde och 100 är sämsta möjliga värde. För patienter som har flera besök och registrerade värden under uppföljningsperioden har det lägsta värdet använts. År avser startår för behandlingen.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Medianvärdet för den självskattade hälsan har under de fyra första åren legat runt 25 både i riket och VGR för att under senaste året vara runt 30.

Könsskillnader: Under hela perioden 2012-2015 har män skattat sin hälsa som bättre jämfört med kvinnor (dvs. de har ett lägre värde på VAS-skalan) men under 2016 är det ingen skillnad mellan könen.