Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Regional förteckning över kvalitetsindikatorer med måltal

En regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal tas årligen fram av koncernkontoret i samarbete med sektorsråd och representanter från förvaltningarna. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete. För 2017 har 66 indikatorer, plus 6 utvecklingsindikatorer för hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård tagits fram.

Förteckningen har fastställts av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2016-06-16, §107. Dessa indikatorer markeras i Verksamhetsanalysen som ”av Västra Götalandsregionen utvald indikator”. För vissa av dessa indikatorer finns även kvartalsvisa utfall i Kvartalen.

Regional förteckning över kvalitetsindikatorer med måltal_2017.pdf


Publicerad 2018-02-26 Uppdaterad 2019-04-12